Hlavní obsah

cut [kʌt]

Slovesopt&pp cut

 1. (o)řezat, rozřezat, (po)krájet cocut sth openrozříznout, otevřít řezem co
 2. osf říznout se nožem, pořezat seHe cut his finger.Řízl se do prstu.cut woundřezná rána
 3. stříhat vlasy, nehty, sekat trávu, sklízet úroduhave one's hair cutnechat se ostříhat
 4. zastřihnout, přistřihnout, zkrátit
 5. be cut být střižen oděv
 6. through sth prořezávat se čím, razit si cestu přes co snadno
 7. across/through sth střihnout (si) to přes co
 8. cut (down) snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.
 9. (z)krátit text písně ap.
 10. přerušit dodávky plynu, telefonní hovor ap.
 11. snímat, sejmout karty
 12. AmE, hovor.přestat s čímCut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!
 13. not cut it nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

Vyskytuje se v

corner: cut cornersodbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvality

cut: be cutbýt střižen oděv

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut-throat: cut-throat (razor)břitva k holení

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

size: cut sb down to sizeusadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

tooth: cut one's teeth on/as/doing sthzaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako co

work: have one's work cut outmít (před sebou) pěkný kus práce

cut-off: cut-off pointnejzazší mez pro ukončení

cutting edge: be at the cutting edgebýt v čele vývoje ap.

edge: cutting edgešpička v technickém vývoji ap.

flower: fresh-cut flowersčerstvě řezané květiny

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass: cut the grass(po)sekat trávník

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

short: cut shortzkrátit, zkrácený

subsidy: subsidy cutssnížení dotací

supply: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

thread: tech. thread cuttingřezání závitu

through: cut throughproříznout

wound: cut woundřezná rána

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

broušený: cut diamondbroušený diamant

dát se: have/get one's hair cut, get a haircutdát se ostříhat

diamant: cut diamond, brilliantbroušený diamant

krátce: cut short, (close-)croppedkrátce střižený vlasy

nakrátko: close-cropped, close-cut, cut shortnakrátko sestřižený

ostříhat: have one's hair cutnechat se ostříhat

pokrájet: cut sth into piecespokrájet co na kousky

proklestit: cut/hack one's way through sthproklestit si cestu čím

přerušení: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

přerušit: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

řezný: cutting toolřezný nástroj

sečný: cutting weaponsečná zbraň

sklo: cut glasssklář. broušené sklo

skočit: cut in on sb, interrupt sbpřen. skočit do řeči komu

škola: play truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/schoolchodit za školu

věc: go to the point, get down to business, hovor. cut to the chasejít přímo k věci/na věc

vložit: cut and pastevýp. vyjmout a vložit

vyjmout: cut and pastevýp. vyjmout a vložit část textu ap.

výpadek: power/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outagevýpadek proudu

výstřih: low-cut dressšaty s hlubokým výstřihem

zastavení: supply cut-offzastavení dodávek

zastavit: cut off the supply of sthzastavit dodávky čeho

zkrátit: to be brief, to cut a long story short(er)abych to zkrátil

jít: Power is down., Electricity supply has been cut off.Nejde elektřina.

napůl: cut sth in halfrozříznout co napůl

nechat: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko

porazit: cut down an old treeporazit starý strom

přestat: Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!Přestaň (s tím)!

řeč: cut in on sb, interrupt sbskočit komu do řeči

řezat: slice (up) sth, cut sth into slicesřezat co na plátky

říznout se: I('ve) cut my finger.Řízl jsem se do prstu.

sekat: cut/mow (the) grasssekat trávu

useknout: He cut his finger off.Usekl si prst.

vysekat: cut a hole in the icevysekat díru do ledu

zkrátka: To cut a long story short..., To make it short...Abych to vzal zkrátka...

žvanit: zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.Nežvaň.

gordický: cut the Gordian knotrozetnout gordický uzel

rozetnout: cut the Gordian knotrozetnout gordický uzel

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

dohled: under medical supervisionpod lékařským dohledem

domácí: dítě be grounded, soudem nařízené be under house arrestmít domácí vězení

kruh: undereye circles, circles under the eyeskruhy pod očima

narkóza: under general anaesthesiav narkóze

nátlak: act under pressurejednat pod nátlakem

nejlepší: under the best of conditions, at (the) bestpři nejlepším, v nejlepším případě

obležení: be under siege/besieged/beleagueredbýt v obležení

obojí: communion under both kindspřijímání pod obojí

ochrana: be under sb's protectionbýt pod čí ochranou

okolnost: under given circumstancesza daných okolností

pláštík: under (the) cover of sthpod pláštíkem čeho tmy ap.

pod, pode: underground, under/below (the) groundpod zemí

podpaží: carry sth under one's armnést v podpaží co

pohrůžka: under threat of sthpod pohrůžkou čeho

povinný: be obliged/obligated to do sth, be under an obligation to do sthbýt povinen udělat co

přísaha: on/under oathpod přísahou

přísahat: commit perjury, perjure osf, lie under oathpráv. křivě přísahat

rámec: within sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sthv rámci čeho

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

sedativum: be under sedationbýt pod sedativy

stres: be under stressbýt ve stresu

stůl: on/under the tablena stole/pod stolem

taktovka: under the baton of sbpod taktovkou koho

tíha: under the weight of evidencepod tíhou důkazů

velení: under the command of sbpod velením koho

vězení: dítě be grounded, soudním příkazem be under house arrestpřen. mít domácí vězení

voda: under waterpod vodou

vypovídat: testify under oathpráv. vypovídat pod přísahou

za: under certain circumstancesza jistých okolností

záminka: on/under the (false) pretext of sthpod záminkou čeho

záruka: be under guarantee/warrantybýt v záruce

záštita: under the auspices/aegis/patronage of sb/sthpod záštitou koho/čeho

zavalit: hovor. be swamped with work, be snowed under with workbýt zavalen prací

dosud, doposud: It is still under warranty.Dosud je to v záruce.

hladina: under the surface, pod vodou under waterpod hladinou

necelý: in just under ten minutesza necelých 10 minut

paže: carry sth under one's armnést co pod paží

probíhat: final preparations for sth are under wayprobíhají poslední přípravy na co

spadat: It comes under his competence.To spadá do jeho pravomoci.

širý: in the open (air), under the open skypod širým nebem

tlak: work under pressurepracovat pod tlakem času ap.

váček: (under) eye bags, bags under the eyesváčky pod očima

vláda: under/in/during the reign of sbza/v době vlády koho

vliv: be under sb's influencepodléhat vlivu koho

vycházet: labour under the misapprehension thatvycházet z mylné představy, že

země: under the groundpod zemí

aut: sweep sth under the carpetzahrát co do autu zamluvit něco nepříjemného

bručet: mutter sth under one's breathbručet si co pod vousy

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa

poklička: keep the lid on sth, keep sth secret, keep sth under wrapsdržet co pod pokličkou

prapor: under the banner of sthpod praporem čeho ve jménu

režie: under the direction/baton of sb, konaný ap. under sb's management/directionpřen. v režii koho

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

zahrát: sweep sth under the carpetpřen. zahrát co do autu

zamést: sweep sth under the carpetpřen. zamést co pod koberec

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

agreement: under the agreementv rámci dohody

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

anaesthetic: under anaestheticpři umrtvení, pod anestetiky

arm: have sth under one's armmít co pod paží

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

attack: under attackvystavený útoku

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

broiler: AmE cook sth under a broilergrilovat co

circumstance: under certain circumstancesza jistých okolností

command: under the command of sbpod velením koho

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

age: under agenezletilý

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

canvas: under canvaspod stanem

collar: get hot under the collar about sthrozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemu

control: under controlpod kontrolou