Hlavní obsah

nemohoucí

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez koho/co do* without, spare sb/sth

rovnat se: moci se rovnatbýt srovnatelný komu/čemu can compare to sb/sth, can equal sth, obstát ve srovnání stand* comparison with sb/sth, be* a match for sb, can rival/match sb/sth

dech: být bez dechu, nemoci popadnout dechbe out of breath, be breathless, lose one's breath

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

dopřát si: moci si dopřát co dovolit sican afford sth

dostat se: dostat se k mocicome to power

dovolit si: moci si dovolit (udělat) co mít na ap.can afford (to do) sth

moc: práv. nabýt právní mocicome into force

pohlavně: med. pohlavně přenosné nemocisexually transmitted diseases

pochlubit se: moci se pochlubit čímcan boast sth, pride osf on sth

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

u: být u mocibe in power

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.can't help doing sth

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Could you show me the way?

co: Utíkal, co mohl.He ran as fast as he could.

další: Mohu dostat další?Can I have another one?

dát: Můžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dopočítat se: Nemůžu se dopočítat. nevychází mi toThe sum just doesn't add up.

dostat: Mohu dostat ještě jednu kávu?Can I have another coffee?

dýchat: Nemohl jsem dýchat.I couldn't breathe.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?Can you spell it for me?

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

hovořit: Mohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?

jinak: Nemohu jinak, než ...I have no choice but ...

kdokoli: Kdokoliv to může vzít.Anyone can take it.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

klidný: Můžete být klidný. spolehněte se ap.You can rest assured.

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

minout: Jděte pořád rovně. To nemůžete minout.Go straight ahead. You can't miss it.

možná: Možná bychom mohli ...We might ...

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...I can't help thinking that ...

nabažit se: Nemohu se toho nabažit.I can't get enough of it.

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Can you speak up?

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

nebo: Můžeš buď zůstat nebo jít.You can either stay or go.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nikudy: Nikudy nemůže utéct.He has no way to escape.

poctít: Jsem poctěn, že mohu ...I'm honoured to be able ...

počítat: Můžeme s tebou počítat?Can we count you in?

pohnout: Můžeš pohnout rukou?Can you move your arm?

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

pomoct: Můžete mi pomoci?Can you help me?

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

posloužit: Čím vám mohu posloužit?(How) can I help you?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

probrat: Můžeme to probrat po telefonu.We can discuss it over the phone.

představit: Můžete nás představit?Can you introduce us?

přehlédnout: Nemůžeš to přehlédnout.You can't miss it.

přepojit: Můžete mě přepojit na ...Can you put me through to ...

přesednout: Můžeme si přesednout? navzájemCan we swap seats?

přiblížit: Můžeš nám nějak přiblížit, jak...?Can you give us an idea of how ...?

přidat: Můžu si přidat?Can I have seconds?

přijmout: To nemohu přijmout.I can't accept it.

připojit se: Mohu se k vám připojit?Can I join you?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Can you lend me a pen?

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit ...?Could you give me change for ...?

říct: Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

setkat se: Kdy se můžeme setkat?When can we meet?

spojit: Můžete mě spojit s ...?Can you put me through to ...?

spolehnout (se): Můžeš se na mne spolehnout.You can rely on me.

spustit: Můžeš ten program spustit?Can you run this program?

stáří: nemoci stářídiseases of old age

stěžovat si: Nemohu si stěžovat.I can't complain.

šířit: šířit nemocispread diseases

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

cítit: Nemůže mě ani cítit.He hates my guts., He can't stand me.

jed: Na to můžeš vzít jed.You bet (your live)., Take my word for it.

otěž: publ., přen. otěže (moci) v zemi, ve vedení ap.the reins (of power)

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth

abuse: zneužití mociabuse of power

admittance: získat přístup, být přijat, moci vstoupitgain admittance

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

anathema: kdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí cosb/sth is anathema to sb

anxious: dychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čehobe anxious for sth

arrest: zabrzdit vývoj nemocimed. arrest the disease

ascend: dostat se k mociascend to power

available: moci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopnýbe available for work

bear: nesnášet, nemoci vystát koho/cocan't bear sb/sth

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

moct: Mohl byste mi pomoci?Could you help me?

bursting: nemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat cobe bursting to do sth

childhood: dětské nemocichildhood illnesses

cling: držet se u mocicling to power

consenting: osoba ve věku, kdy může legálně začít sexuální život hl. o homosexuálechpráv. consenting adult

disagreement: nemoci se shodnout s kýmbe in disagreement with sb

earliest: jak nejdříve budete mociform. at your earliest convenience

gasp: (za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech, nemoci popadnout dechgasp for breath/air

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

official: z úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozicein an official capacity

onset: nástup nemocimed. onset of the disease

order: Nemůžeme splnit vaši objednávku.We can't supply your order.

party: vládnoucí strana, strana u mociruling party

power: dostat se k mocicome (in)to power

remove: zbavit moci kohoremove sb from power

restore: vrátit k moci kohorestore sb to power

separation: rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudnípolit. separation of powers

stick: nemoci to snésthovor. cannot stick it

substitute: co se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit costh is no substitute for sth

sucker: nemoci odolat čemu, letět na co, žrát cohovor. be a sucker for sth

thank: moci si za co sám, zavinit si to sámhave (only) osf to thank for sth

unable: nemoci, nebýt schopen dělat cobe unable to do sth

use: potřebovat, upotřebit, (moci) využít co, najít použití pro cohave a use for sth

vacuum: bezvládí, absence mocipower vacuum

while: dokud (ještě) můžešwhile you still can

wind: být bez dechu, nemoci popadnout dechlose one's wind

able: Mohl opět chodit.He was able to walk again.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

agree: Nemohli jsme se na tom shodnout.We couldn't agree on it.

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

anyplace: Můžeš jít kamkoli.You can go anyplace.

anything: Nemůžeme nic dělat.We can't do anything.

assured: Můžete být bez starosti ...You can rest assured ...

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

bathroom: Mohu si u vás odskočit?Can I use your bathroom?

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

blank: Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.My mind is a blank.

boast: Může se (po)chlubit tím, že ...It is his boast that ...

borrow: Mohu si půjčit pero?Can I borrow a pen?