Hlavní obsah

ground [graʊnd]

Podstatné jméno

 1. zemBrE podlaha
 2. zem(ě), (zemský) povrchground forcespozemní vojsko
 3. půda, terénrocky groundskalnatý terénwaste groundnevyužitá plocha nezastavěná, neplodná půda ap.ground work(s)zemní práce
 4. území
 5. oblastfishing groundrybolovná oblast, loviště ryb na mořianchorage groundkotviště
 6. hřiště, plocha pro určitou aktivituparade groundcvičiště přehlídkové, pochodové ap.cricket groundkriketové hřiště
 7. ground(s) pozemky u budovy ap.
 8. přen.prostředí, ovzduší, půda
 9. přen.základ argumentu, tvrzení ap.
 10. přen.pozice, postavení
 11. grounds for sth důvod pro co, příčina čeho

Související hesla

pt&pp of grind

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

gain: získávat si příznivce, stávat se uznávaným, prosazovat segain ground

grind: sth (roze)mlít, rozdrtit, rozmělnit co obilí, kávu ap.grind (up)

grind down: týrat, tyranizovat kohogrind sb down

grind out: mechanicky dělat (jedno za druhým) rutinně, bez zájmu, vypotit, zplodit stěží stvořitgrind sth out

ground: pozemky u budovy ap.ground(s)

high ground: výhoda, převaha proti ostatnímthe high ground

raze: srovnat se zemí, zcela zničit město ap.raze (to the ground)

assault: pozemní útokground assault

coffee: kávová sedlina, (kávový) lógrhovor. coffee grounds

exhibition: výstavištěexhibition grounds

fishing: rybolovná oblast, loviště rybfishing ground

floor: přízemíBrE ground floor

frost: přízemní mrazíkground frost

grinding: brusný kámengrinding stone

ground level: v úrovni země/s okolímat ground level

happy: věčná loviště indiánské nebe, přen. ráj pro kohohappy hunting ground for sb

hunting ground: věčná loviště indiánské nebehappy hunting ground

marshy: bažinatá půdamarshy ground

paste: brusná/lešticí pastatech. grinding/polishing paste

stand: stát si pevně za svýmstand fast, stand one's ground

tooth: skřípat zubygrind one's teeth

waste: pustina, zanedbaný/neudržovaný pozemek, nevyužívaná plocha, úhorwaste land/ground

deploy: Nasadili pozemní jednotky.They deployed ground troops.

hold: neustoupit, nedat se, stát si za svýmhold one's ground

brusný: brusný kámengrinding stone, brousek ap. whetstone, obtahovací honing stone

domácí: mít domácí vězenídítě be grounded, soudem nařízené be under house arrest

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

park: zábavní parkamusement park, pleasure ground, BrE funfair

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

pohled: tech. pohled shora půdorysground plan

posvátný: posvátná půdasacred ground

přízemí: v přízemíon the BrE ground/AmE first floor

přízemní: přízemní mrazíkground frost

below: pod zemí, v zemibelow (the) ground

sedlina: kávová sedlinacoffee dregs/grounds

skřípání: skřípání zubyteeth-grinding, grinding of teeth, i zlostné ap. gnashing of teeth

skřípat: skřípat zubygrind one's teeth, zlostí gnash one's teeth

spodní: spodní vodaground water, z pramene spring water

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

titul: z titulu čeho kvůlion grounds/the basis of sth, due to sth

trvat: trvat na svémbe insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's point

třecí: třecí miskagrinding mortar

turecký: potrav. turecká kávaTurkish coffee, coffee with grounds

vězení: přen. mít domácí vězenídítě be grounded, soudním příkazem be under house arrest

vojsko: pozemní vojskoarmy, ground forces

základ: základy čeho oboru ap.basics, rudiments, fundamentals, the ABC of sth, osvojené vědomosti grounding in sth, nejpodstatnější prvky essentials

zdravotní: ze zdravotních důvodůfor health reasons, on medical grounds

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

živný: živná půdapro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile ground

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

tlačit: tlačit koho/co k zemipush sb/sth to the ground

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

země: pod zemíunder the ground

loviště: věčná loviště indiánský rájhappy hunting ground

půda: mít pevnou půdu pod nohamabe on firm ground

vtloukat: vtloukat komu co do hlavyhammer/drum/pound sth into sb's head, ground sth into sb

zaskřípat: zaskřípat zubygrind one's teeth