Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) armzlomit si rukubreak one's armrozpřáhnout rucespread (out) one's armsRuce vzhůru!Hands up!stoj na rukouhandstandna dosah rukywithin arm's reach
  2. (dlaň) hand, palmumýt si rucewash one's handspotřást si rukou s kýmshake hands with sbhádat komu z rukyread sb's palm
  3. (strana) hand, side

Vyskytuje se v

bok: (with arms) akimbos rukama v bok

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

křížem: cross one's legs/armsdát si nohy/ruce křížem

nehet: fingernails/toenailsnehty na ruce/noze

pěst: clench one's fistzatnout ruku v pěst

podání: handshakepodání ruky

podat: shake hands with sbpodat si ruce s kým potřást ap.

pomocný: helping handpomocná ruka

potřesení: handshake, handshakingpotřesení rukou

požádat: make a proposal, propose (marriage) to sbpožádat o ruku koho

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

při: at hand, handy, near to handpři ruce

rozhazovat: flail one's hands, gestikulovat gesticulate (wildly)rozhazovat rukama

ruka: Hands up!Ruce vzhůru!

sevřít: clench one's fistsevřít (ruku v) pěst

složit: fold one's armssložit ruce na prsou

sprásknout: throw one's hands upsprásknout ruce zoufale ap.

stisk: squeeze of the hand, potřesení handshakestisk ruky

stisknout: pevně squeeze sb's handstisknout komu ruku

stoj: headstand/handstandstoj na hlavě/rukou

svěřit se: put osf in sb's hands, entrust osf to sbsvěřit se do péče/rukou koho

šermovat: wave/flail one's arms, gesticulate (wildly)šermovat rukama

věštění: palmistry, palm readingvěštění z ruky

věštit: read sb's palmvěštit z ruky komu

vzhůru: Hands up!, hovor. Put/Stick them up!Ruce vzhůru!

zadřít si: run/get a splinter in one's handzadřít si třísku do ruky

založit: fold one's armszaložit ruce

zamnout: rub one's hands (together)zamnout si ruce

zvednout: raise one's hand against sbpřen. zvednout ruku proti komu

drhnout: scrub one's handsdrhnout si ruce při mytí

chytit: I took him by the hand.Chytil jsem ho za ruku.

kapsa: stick one's hands into one's pocketsstrčit si ruce do kapes

kroutit: twist sb's armkroutit komu ruku

mnout (si): rub one's hands togethermnout si ruce zimou ap.

napřáhnout: Hold out your hand.Napřáhni ruku.

nastavit: hold out one's handnastavit ruku

natáhnout: He stretched out his hand.Natáhl ruku.

natřít: put cream on one's handsnatřít si ruce krémem

osušit: dry one's handsosušit si ruce

podepřít: support one's head (with one's hand)podepřít si hlavu (rukou)

pohnout: Can you move your arm?Můžeš pohnout rukou?

políbit: kiss sb's handpolíbit komu ruku

potřást: shake sb's hand, shake hands with sbpotřást komu rukou

pravý: the right handpravá ruka

rozvázat: untie sb's handsrozvázat komu ruce

sádra: have a leg/arm in BrE plaster/a castmít nohu/ruku v sádře

skřípnout: close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sthskřípnout si ruku v čem

spálit: I have burnt my hand.Spálil jsem si ruku.

strčit: put one's hands in one's pocketsstrčit si ruce do kapes

svázat: tie sb's hands, přen. omezit volnost tie sb downsvázat komu ruce

šít: sew sth on a sewing machine/by handšít co na stroji/v ruce

špinavý: dirty hands/clothes/dishesšpinavé ruce/šaty/nádobí

tetovat: He had his hand tattooed.Dal se tetovat na ruce.

umýt: Wash your hands first.Nejdřív si umyj ruce.

upadnout: She fell and broke her arm.Upadla a zlomila si ruku.

utřít: Wipe your hands on the towel.Utři si ruce do ručníku.

vést se: They walked hand in hand.Vedli se za ruce.

vzít: She took me by the hand.Vzala mě za ruku ...

vztáhnout: lay a hand on sb, raise one's hand against sbvztáhnout ruku na koho uhodit

za: He grabbed him by the arm.Chytl ho za ruku.

zakrýt: cover one's ears (with one's hands)zakrýt si (rukama) uši

zavázat: tie sb's handszavázat komu ruce

závěs: arm in a slingmed. ruka v závěsu zlomená ap.

zlomit: He broke/fractured his arm.Zlomil si ruku.

ženský: need a woman's touchpotřebovat ženskou ruku domácnost

dobrý: in good handsv dobrých rukou

druhý: (obtained at) second-hand, z doslechu on the grapevinez druhé ruky i informace ap.

huba: live (from) hand to mouthžít z ruky do huby

kráčet: go hand in hand with sthkráčet ruku v ruce s čím

levý: His fingers are all thumbs.Má obě ruce levé.

mýt: Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.Ruka ruku myje.

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

přiložit: put one's shoulder to the wheel, jako ostatní pull one's weight, hovor. pitch inpřiložit ruku k dílu

špinit: dirty one's hands with sthšpinit si ruce čím

utrhnout: give him an inch and he will take a milepodej mu prst, a utrhne ti ruku

vymknout se: get out of handvymknout se z rukou situace ap.

založený: sit back, sit on one's hands, twiddle one's thumbssedět se založenýma rukama nečinně

arm: within arms reachna dosah ruky

attention: for the attention ofk rukám koho dopis ap., na vědomí komu

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

cross: cross one's armszkřížit ruce

dryer: hand dryersušič rukou, sušák na ruce horkovzdušný

extend: extend one's hand to sbpodat komu ruku

lomit: bědovat wring* one's handslomit rukama

firm: firm handpevná ruka

fold: fold one's arms (over one's chest)založit si ruce na prsou

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

grab: grab-and-go mealjídlo/svačinka do ruky co si lze vzít a sníst kdekoli

grip: have a firm grip on sthi přen. mít co pevně v rukou

guard: hand guardschrániče rukou řídítek motorky ap.

hand: hold sth in one's handdržet co v ruce

hand-to-mouth: lead a hand-to-mouth existencežít z ruky do úst, třít bídu s nouzí

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

join: join handschytit se za ruce, spojit ruce kněz novomanželům

knuckle: knuckle-bowkoš, kryt ruky kordu

lead: lead sb by the handvést koho za ruku

limp: limp handshakepřen. leklá ryba, chabý stisk ruky

longhand: in longhand(normálně) rukou psaný

offer: offer one's hand to sbnabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.

palm: read sb's palmčíst komu z ruky

press-up: one-arm(ed) press-upskliky na jedné ruce

proposal: make a proposal to sbpožádat o ruku koho

readily: readily availableihned k dispozici, přen. ihned po ruce

robotic: robotic armmechanická ruka

sanitizer: hand sanitizerdezinfekce na ruce

shaped: hand-shapedve tvaru ruky, ručně tvarovaný

squeeze: squeeze sb's handstisknout komu ruku

steady: steady handjistá ruka při míření ap.

stick: stick one's hands into one's pocketsstrčit si ruce do kapes

thrash: thrash one's arms/legs aboutmlátit kolem sebe/kopat rukama/nohama

together: clasp one's hands togethersepnout ruce

turn in: turn osf in (to the police)vydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)

twist: twist sb's armzkroutit komu ruku

wandering: wandering handsruce šmátralky toho, kdo rád někoho osahává

above: He lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.

broken: broken armzlomená ruka

clasp: clasp one's handssepnout ruce

lay: She laid her hand on his shoulder.Položila mu ruku na rameno.

pins and needles: I have pins and needles in my arm.Brní mě ruka.

rest: He rested his arms on the table.Opřel si ruce o stůl.

rub: rub one's hands (together)mnout si ruce

slip: The knife slipped out of his hand.Nůž mu vyklouzl z ruky.

up: He put his hand up.Zvedl ruku., Dal ruku nahoru.

wipe: He wiped his hands on a towel.Otřel si ruce do ručníku.

blank cheque: give sb a blank chequedát komu volnou ruku

twiddle: twiddle one's thumbstočit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky