Hlavní obsah

caught [kɔːt]

Související hesla

pt&pp of catch

Přídavné jméno

  • chycený

Vyskytuje se v

attention: attract/catch sb's attentionpřitahovat/upoutat čí pozornost

breath: catch one's breathchytit dech, popadnout dech při namáhavé činnosti

catch: catch osfdoing sth přistihnout (se) při čem při bezděčné činnosti ap.

catch out: catch sb outnachytat, dostat koho na co/čem na neznalost ap.

cold: catch (a) coldnachladit se, dostat rýmu

eye: catch sb's eyeupoutat čí pozornost nápadné ap.

fire: catch firechytnout začít hořet, vzplanout, vznítit se

guard: catch sb off guardzaskočit, překvapit koho nepřipraveného

red-handed: be caught/catch sb red-handedbýt přistižen/přistihnout koho (přímo) při činu

short: be caught/taken shortbýt zastižen (náhlou) potřebou, potřebovat (rychle) na záchod, nutně muset komu

sight: catch sight of sbzahlédnout, uvidět, spatřit koho

unawares: catch/take sb unawareszaskočit/překvapit/zastihnout koho nepřipraveného

bus: catch/miss the busstihnout/zmeškat autobus

camera: catch sth on camerazachytit co na film

chill: catch a chillnastudit se

drift: catch/get sb's driftchápat kam kdo směřuje ve svém sdělení ap.

driver: catch driverunášeč

glimpse: catch/get a glimpse of sb/sth(letmo) zahlédnout koho/co

glove: sport. catch glovelapačka v hokeji

hold: catch/grab/get/seize hold of sthchytnout, chňapnout, uchopit, popadnout co

infection: catch an infectionnakazit se

interest: catch sb's interestzaujmout koho

news: catch up on the newsdohnat zprávy zjistit, co se stalo nového

off-guard: catch sb off-guardzaskočit koho

right: catch sb dead/BrE bang to rightschytit koho (přímo) při činu

safety catch: with the safety catch onzajištěný zbraň

catch on: She doesn't seem to catch on.Nezdá se, že by to chápala.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

pants: hovor. catch sb with his pants downnachytat koho v trapné situaci

trousers: catch sb with his/her trousers downnachytat koho na hruškách/švestkách nepřipraveného, v prekérní situaci

čin: catch sb in the actpřistihnout koho při činu

dopadnout: catch sb in the act/red-handed, hovor. nail sbdopadnout koho při činu

lapat: gasp for breath, struggle for breath/air, be catching one's breathlapat po dechu/dech

nachytat: catch sb red-handednachytat koho při činu

pohled: catch sb's eyesupoutat čí pohled

popadnout: catch one's breath, znovu get one's breath backpopadnout dech

pozornost: catch sb's attentionupoutat čí pozornost

přiskřípnout: close sth on one's sth, catch one's sth in sthpřiskřípnout si co v čem

rýma: have/catch a coldmít/dostat rýmu

schytat: catch it, dostat vynadáno též get a scoldingschytat to

spoj: catch/miss a connectionchytit/zmeškat spoj

stáhnout: snížit gain on sb, reduce sb's margin/lead, dohnat catch up with sbstáhnout čí náskok

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch onneujmout se

upoutat: capture/catch/grab/attract sb's attentionupoutat čí pozornost

zalapat: gasp for breath, catch one's breathzalapat po dechu

dostat: catch a colddostat rýmu

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

háček: But there is a catch/snag in it.Má to ale háček.

chytat: Catch!Chytej!

chytit: catch sb red-handed, catch sb in the actchytit koho při činu

nabrat: catch fire, hot uppřen. nabrat obrátky situace ap.

napřed: Go ahead I'll catch up.Jdi napřed, doženu tě.

přeslechnout: I didn't catch your name.Přeslechl jsem vaše jméno.

přistihnout: He was caught in the act.Byl přistižen při činu.

přivřít: I caught my fingers in the door.Přivřel jsem si prsty do dveří.

skřípnout: close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sthskřípnout si ruku v čem

stihnout: I caught the bus to ...Stihl jsem autobus do ...

váznout: What is the catch/hitch?Kde to vázne?

zahlédnout: Then I caught a sight of her.Pak jsem ji zahlédl.

zajistit: He put the safety catch on.Zajistil zbraň.

zastihnout: He was/got caught in a storm on the way home.Cestou domů ho zastihla bouřka.

zaujmout: It caught my interest.Zaujalo mě to.

pohybovat se: be caught in a vicious circlepohybovat se v začarovaném kruhu

ptáče: The early bird gets/catches the worm.Ranní ptáče dál doskáče.

škodit: Early bird catches the worm.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

švestka: při činu catch sb red-handed, nepřipraveného catch sb with his/her pants/BrE též trousers downnachytat koho na švestkách

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

vězet: What's the catch?Kde to vězí? proces ap.