Hlavní obsah

are [ɑː unstressed ə]

Související hesla

2.sg & pl of be

Vyskytuje se v

ablaze: be ablaze with colourzářit barvami

abroad: be abroadbýt v zahraničí

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené

abundant: be abundant in sthoplývat čím, mít hojnost/nadbytek čeho

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

afire: be afirehořet, planout, být v plamenech

aflame: be aflamei přen. planout, hořet

afloat: be afloatkolovat, obíhat zvěsti ap.

afoot: be afootchystat se, probíhat, být na spadnutí nekalost ap.

afraid: be afraid of sb/sthbát se, obávat se koho/čeho, mít strach z koho/čeho

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

agreed: be agreed on sthsouhlasit s čím, být dohodnutý/domluvený na čem

alert: be on alertbýt v pohotovosti/ve střehu

allot: be allotted sthdostat přiděleno co

allow: (not) be allowed to do sth(ne)smět, (ne)mít dovoleno dělat co

ambivalent: be ambivalent about sthnemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čeho

anathema: sb/sth is anathema to sbkdo nenávidí koho/co, kdo nemůže koho/co ani vidět, komu se hnusí co

answerable: be answerable to sbzodpovídat se komu nadřízenému ap.

anxious: be anxious for sthdychtit, toužit po čem, nemoci se už dočkat čeho

apologetic: be apologeticomlouvat se, přen. kát se

appreciative: be appreciative of sthoceňovat co, být vděčný za co

arrest: práv. (be) under arrest(být) ve vazbě/zadržený na policii

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

asleep: be asleepspát

associate: be associated with sthbýt spojován s čím názorově ap.

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

avowed: be avowed sthotevřeně se hlásit k čemu

back: be backbýt zpět, být zase v módě, vrátit se do módy

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

badly off: (not) to be badly off(ne)být na tom špatně

balding: be baldingplešatět

ban: be banned from sthmít zakázáno co

bankrupt: be bankruptbýt v konkurzu

bar: be at the Barbýt obhájcem

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

bear: be bornnarodit se

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

bedfellow: be bedfellows with sb on the issuebýt v tom zajedno s kým

being: human beingčlověk, lidská bytost

better: be better offmít se lépe, být na tom lépe

biased: be biased in favour of sbstranit komu, upřednostňovat koho

bind: be bound by sthbýt vázán čím zákonem, smlouvou, pravidly

blow: be blownbýt prozrazen(ý) plán, úkryt ap.

blow away: be blown away by sthbýt úplně hotový z čeho silně ohromený ap.

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

bondage: be in bondage to sb/sthbýt v zajetí koho/čeho

bored: be borednudit se

breach: be in breach of sthporušovat co, být v rozporu s čím zákonem ap.

breadline: be on the breadlinežít na hranici chudoby, žít z ruky do huby

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

broken-hearted: be broken-heartedmít zlomené srdce

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

bud: be in budbýt v rozpuku, pučet, rašit

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

burn: be burninghořet, pálit se

bursting: be bursting to do sthnemoci se dočkat, hořet nedočkavostí udělat co

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

call: call into beingstvořit, vytvořit

called: ... as it is calledtakzvaný... uvedení názvu ap.

care: be in carebýt v péči státu dítě

careless: be careless about/of sthnedbat na co, nestarat se o co, nevěnovat dost pozornosti čemu

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

catch out: be caught out by sthbýt zaskočen čím

celibate: be celibatežít v celibátu, dodržovat celibát

certain: be certain (that ...)být jisté(, že ...)

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

challenged: přen. be technologically challengedbýt technický antitalent

characterize: be characterized by sthvyznačovat se čím typicky

chew up: be chewed updostat zabrat být poničen ap.

citizenship: apply for/be granted citizenship(za)žádat o/dostat občanství

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

cocoon: be in a cocoon of sthbýt obklopený čím světlem ap.

coincident: be coincident with sthshodovat se s čím

collision course: be on a collision course with sthhrozit srážkou s čím, přen. hrozit střetem neshody ap.

able: be able to do sthbýt schopen, dokázat, umět udělat co

about: be about tochystat se, hodlat udělat co

account: be accountedsth form. být považován za co, být brán jako co

act up: be acting upzlobit, blbnout, být rozhašený špatně fungovat

after: be after sb/sthusilovat o co, snažit se získat co, jít po čem

agreement: be in agreementwith sb souhlasit, být zajedno s kým, být téhož názoru

aim: be aimedat sth mít za cíl co, být zaměřený na co, zaměřovat (se) na co

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

anchor: be at anchorkotvit, stát na kotvě loď

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

apprentice: be apprenticed to sb/sthbýt v učení u koho, (vy)učit se u koho/čím, jít do učení ke komu

apron: be tied to sb's apron stringsbýt (příliš) ovládaný kým, být závislý na kom

arrears: be in arrearsbýt v prodlení/pozadu s platbami ap.

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

assistance: be of assistance to sbbýt nápomocný komu

assured: be assured of sthmít co jisté, moci si být jistý čím

astray: be led astray by sbbýt sveden na scestí kým k nepravosti ap.

automatic pilot: be on automatic pilotjednat automaticky/bez přemýšlení při rutinní činnosti

aware: be aware ofsth být si vědom čeho, uvědomovat si co riziko ap.

bail: be bailedbýt propuštěn na kauci

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

barrel: be barrelinguhánět, řítit se, hnát se auto ap.

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

beside: be beside osfwith sth být celý bez sebe čím zlostí ap.

bet: be bettingsázet, doufat, spoléhat že se něco stane

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

bill: be billedbýt uveden na programu divadla

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

black out: be blacked outbýt neosvětlený budova

blame: be to blame for sthbýt zodpovědný, moci za co, mít na svědomí co

blind: be blind to sthbýt slepý k čemu, přehlížet co, být nevšímavý k čemu

bloom: be in bloombýt v (roz)květu, kvést, rozkvétat

book: be in sb's bad booksbýt špatně zapsán u koho

born: be bornof/to sb narodit se komu

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

bother: I can't be bothered to do sthnechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat co

bottom: be at the bottom of sthbýt příčinou čeho problému

bound: be bound tomuset z přirozených příčin ap., být povinen

bow: be bowed (down) by sthzoufat si, trápit se kvůli čemu

aback: be taken abackbýt překvapen(ý)/zaražený/zaskočený, být vyveden z konceptu