Hlavní obsah

co-operative, cooperative [kəʊˈɒpərətɪv or -ˈɒprə-]