Hlavní obsah

por

Podstatné jméno mužské

 • mat.krát při násobení

Předložka

 1. přes, po, do místněir por la callejít po ulici
 2. v, na, o časově - běhempor el díave dne
 3. zacoger el cesto por el asachytit koš za ucho
 4. pomocí, skrze, prostřednictvímpor fuerzasilou
 5. kvůli příčina, důvod, z důvodu, skrzpor esoprotopor tantoproto, tudíž
 6. aby účeluno por unopo jednom, jeden za druhým
 7. předl. 7. páduAmérica fue descubierta por Cristóbal Colón.Amerika byla objevena Kryštofem Kolumbem.
 8. pro, ve prospěch
 9. co se týká..., pokud jde o...
 10. za, místoLo haré por él.Udělám to za něj.
 11. za cenair por panjít pro chleba

Vyskytuje se v

acaso: por acasonáhodou

acaso: por si acasopro případ/v případě, že, pro všechny případy

adelantado: por adelantadopředem, dopředu

ahí: de por ahíšpatný, nevalný věc

ahí: por ahípoblíž, blízko, nedaleko

ahora: por ahoraprozatím, pro teď

algo: por algoz nějakého důvodu, kvůli něčemu

alto: pasar por alto a alg(o)pominout, přejít bez povšimnutí co

alto: por altovrchem, horem, nad

alto: por todo lo altove velkém stylu

aludido: darse por aludidocítit se dotčený

antonomasia: por antonomasiavyloženě, vysloveně, v pravém slova smyslu, par excellence

arte: (como) por arte de magiajako mávnutím kouzelného proutku

arte: por amor al artez lásky k umění, zadarmo

asomo: ni por asomoani náhodou, v žádném případě

bajini: por lo bajinišeptem, potichu

birlibirloque: por arte de birlibirloquezáhadně, tajemně, jakoby mávnutím proutkem

cada: cada dos por treskaždou chvíli často

casa: como Pedro por su casajako doma chovat se ap.

casa: de andar por casaprozatímní řešení ap.

causa: a/por causa de algkvůli čemu, z důvodu, na základě čeho

cerro: irse por los cerros de Úbedaodchylovat se od tématu, odbočovat, uhýbat od věci v řeči

cien: cien por cienstoprocentně, naprosto, úplně

ciento: por cientoprocento

completo: por completoúplně, naprosto, zcela

consiguiente: por consiguientetudíž, (a) proto, z čehož plyne, že

contrario: al/por el contrarionaopak, opačně, de alg na rozdíl od čeho, zcela v rozporu s čím, naproti tomu

cumplimiento: por cumplimientoze zdvořilosti

decir: por decirlo así/así decirloaby se tak řeklo

defecto: por defectoautomatický, implicitní, výchozí nastavení

delante: por delantepředem, dopředu, před v žebříčku ap.

delante: lo que me/nos/... queda por delanteco je přede mnou/před námi/..., co (na) mě/nás/... čeká

demás: por demászbytečně, marně, nadarmo

deporte: por deportejen tak, pro zábavu, ze sportu

descontado: dar por descontadopokládat za jisté

descontado: por descontadojistě, jasně, samozřejmě

dos: (a) cada dos por treskaždou chvíli často

dos: en un dos por tresjedna dvě, hned rychle ap.

ejemplo: por ejemplonapříklad

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

ensalmo: (como) por ensalmorychle, v mžiku, než bys řekl švec

entero: por enteroúplně, zcela

estilo: algo por el estiloněco takového

etapa: por etapaspo etapách, postupně

excelencia: por excelenciavynikající, v pravém smyslu (slova), par excellence

extensión: por extensiónv širším slova smyslu

favor: por favorprosím žádost ap.

felicidad: ¡Felicidades por...!Blahopřeji k ...!

ganar: ganar por la manopředběhnout konkurenci ap.

igual: por (un) igualstejně, stejnou měrou

imaginación: ni por imaginaciónani ve snu

incidencia: por incidencianáhodou

intermedio: por intermedio de alg(n)prostřednictvím koho/čeho

magia: (como) por arte/obra de magiazáhadně, nevysvětlitelně, jako kouzlem

malo: por las malaspo zlém, proti své vůli, donucený okolnostmi

malo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém nebo po zlém

más: por más quepřestože, ať sebevíc, jakkoli

mayor: al (por) mayorve velkém (množství) obchodovat ap.

menor: (al) por menorv malém obchodování ap.

menos: al/por lo/a lo menosalespoň, přinejmenším

: porpro mě za mě, kdyby to záleželo na mě

mismo: por lo mismoz toho důvodu, proto, tudíž

otro: por otro ladona druhou stranu

partida: por partida dobledvakrát, na druhou blbec ap., dvojitý

pasar: pasar por altopřejít bez povšimnutí

patrón: cortado por el mismo patrónpodobný jako vejce vejci

pie: con los pies por delantenohama napřed, mrtvý

poco: por pocomálem, téměř, div že ne

rasero: medir por el mismo raseroměřit stejným metrem

regla: por regla generalobyčejně, zpravidla, obvykle

regular: por lo regularobvykle, obyčejně

respectar: por/en lo que respecta a alg(n)co se týče koho/čeho

ser: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

si: por si acasopro všechny případy, kdyby něco

si: por si fuera pocoaby toho nebylo málo

sistema: por sistemaze zvyku

supuesto: dar por supuestopokládat za samozřejmé

supuesto: por supuestosamozřejmě, jistě

tamiz: pasar por el tamizpřesít

tanto: por lo tantoa proto, a tak

tener: tener alg por segurobýt si jistý čím

todo: por todocelkem, dohromady, všehovšudy

triplicado: por triplicadove třech vydáních, ve třech exemplářích, ve třech vyhotoveních

último: por últimonakonec

vía: por víazpůsobem

visto: por lo vistojak se zdá, zřejmě, patrně máš pravdu ap.

aclamación: por aclamaciónprovoláním, jednomyslnou volbou zvolit

alfabético: por orden alfabéticov abecedním pořadí

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

anticipado: por anticipadodopředu, předem