Hlavní obsah

bien

Vyskytuje se v

ahora: ahora bientak tedy, nuže, no uvození

aldaba: tener buenas aldabasmít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuzné

base: a base de bienvydatně, pořádně

bueno: ¡(pero) bueno!no teda! překvapení ap.

caer: caer bien/mal a algnbýt/nebýt sympatický komu

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

dios: a la buena de Diosnazdařbůh

empleado: dar alg por bien empleadonelitovat čeho

equipo: bienes de equipostrojní zařízení, přístrojové vybavení, výrobní prostředky

estar: está bien(tak) dobře přitakání

fe: buena fedobrý úmysl

ganancial: bienes ganancialesspolečný majetek manželů

hacer: hacer buenas migas con algndobře si rozumět, být zadobře s kým

hora: a buena hora mangas verdespozdě bycha honiti

hora: en hora buenablahopřeji, blahopřejeme

ir: ir bienjít dobře, dařit se práce ap.

lid: en buena lidpo dobrém

lugar: en buen lugarv příznivé situaci, v dobrém rozpoložení

mal: mal que bienjakž takž, nějak, jakkoli něco zvládnout ap.

malo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém nebo po zlém

más: a más y mejorpořádně hodně, hodně, moc

más: más bienspíše

mejor: a lo mejormožná, třeba

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

mirado: bien/mal miradodobře/špatně přijímaný

obra: buena obradobrý skutek

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pasar: pasar a mejor vidaodejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.

plantado: bien plantadohezký, urostlý

recaudo: a buen recaudov dobrých rukou

si: si bieni když, ale

tomar: tomar a bienpřipustit, přijmout

uso: estar en buen usobýt v dobrém stavu oblek ap.

venir: venir bienhodit se, vyhovovat

ventura: a la (buena) venturanazdařbůh

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

visto: estar bien vistoalg(n) být dobře pohlíženo na koho/co

visto: visto buenofajfka, (značka pro) odškrtnutí

avenido: bien avenidosvorný, jednotný

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

empezar: empezar bienmít dobrý začátek, začít slibně

encarado: bien encaradovypadající dobře/sympaticky

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

grado: de (buen) gradoochotně, rád

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

humor: poner de buen humordobře naladit

inmueble: bienes inmueblesnemovitosti, nemovitý majetek

intencionado: bien/mal intencionadodobře/špatně míněný, s dobrými/se zlými úmysly

llevar: llevarse bien/maldobře/špatně se snášet/vycházet

mejor: nada mejor quenic lepšího než

mejor: mejor dicholépe řečeno

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

mueble: bienes mueblesmovitý majetek

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

oler: oler bien/malvonět/zapáchat

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

suerte: buena suerteštěstí

administrado: bienes administradosspravovaný majetek

augurio: buen auguriodobré znamení

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

decir: decir bienladit

encontrar: No me encuentro bien.Necítím se dobře.

estar: Estoy bien.Mám se dobře.

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

huy: ¡Huy, qué bien!Jé, super!

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

lo: lo mejorto nejlepší

muy: muy bienvelmi dobře

planta: tener buena plantabýt urostlý

precio: a buen precioza dobrou cenu