Hlavní obsah

buen

Přídavné jméno

  • dobrý, pěknýzkrácený tvar od buenoHace buen tiempo.Je pěkně.

Vyskytuje se v

aldaba: tener buenas aldabasmít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuzné

bien: de bien en mejorčím dál lépe se dařit ap.

bueno: ¡(pero) bueno!no teda! překvapení ap.

dicho: mejor dicholépe řečeno, spíše

dios: a la buena de Diosnazdařbůh

fe: buena fedobrý úmysl

hacer: hacer buenas migas con algndobře si rozumět, být zadobře s kým

hora: a buena hora mangas verdespozdě bycha honiti

hora: en hora buenablahopřeji, blahopřejeme

lid: en buena lidpo dobrém

lugar: en buen lugarv příznivé situaci, v dobrém rozpoložení

malo: por (las) malas o por (las) buenaspo dobrém nebo po zlém

más: a más y mejorpořádně hodně, hodně, moc

mejor: a lo mejormožná, třeba

miga: hacer buenas/malas migasdobře/špatně se snášet

obra: buena obradobrý skutek

parte: llevar la mejor/peor partebýt ve výhodě/v nevýhodě

partido: ser un buen partidobýt dobrá partie pro sňatek

pasar: pasar a mejor vidaodejít na onen svět, zemřít pokažená věc ap.

recaudo: a buen recaudov dobrých rukou

uso: estar en buen usobýt v dobrém stavu oblek ap.

ventura: a la (buena) venturanazdařbůh

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

visto: visto buenofajfka, (značka pro) odškrtnutí

cabo: cabo de Buena Esperanzamys Dobré naděje

causar: causar buena impresión a algnpůsobit dobrým dojmem na koho

criar: criarse en buena cunanarodit se v lepší rodině zámožné

fama: buena/mala famadobrá/špatná pověst

grado: de (buen) gradoochotně, rád

humor: estar de buen/mal humormít dobrou/špatnou náladu

humor: poner de buen humordobře naladit

mejor: nada mejor quenic lepšího než

mejor: mejor dicholépe řečeno

modal: tener buenos/malos modalesmít dobré/špatné způsoby

modo: buenos modosdobré vychování, zdvořilost

nueva: la buena nuevadobrá zpráva, náb. radostná zvěst o narození Krista, jeho učení

rapapolvo: echar un (buen) rapapolvo a algn(řádně) vynadat, dát kartáč komu, zdrbat, sjet koho

suerte: buena suerteštěstí

augurio: buen auguriodobré znamení

expectativa: tener buenas expectativas de algmít dobré vyhlídky na co

gente: Juan es buena gente.Juan je dobrý člověk.

intención: tener buena/mala intenciónmít dobré/špatné úmysly

lo: lo mejorto nejlepší

planta: tener buena plantabýt urostlý

precio: a buen precioza dobrou cenu

tiempo: Hace buen/mal tiempo.Je hezky/ošklivo.

tragaderas: tener buenas tragaderasvšechno sežrat naivně uvěřit

hambre: pořek. A buen hambre no hay pan duro.Hlad je nejlepší kuchař.

pinta: tener buena pintavypadat dobře

či: či spíšeo mejor dicho

dobré: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

dobrý: s dobrým úmyslemcon buena intención, con buenas intenciones

dobrý: v dobré vířede buena fe

chuť: s chutí něco udělatcon ganas, de buena gana, con mucho gusto

lépe: lépe řečenomejor dicho

lidé: kniž. lidé dobré vůlegente de buena voluntad

máta: máta klasnatáhierbabuena , yerbabuena , hierba buena

míra: dobrá mírabuena medida

mít: mít štěstítener buena suerte

naděje: mys Dobré nadějecabo de Buena Esperanza

nálada: mít dobrou/špatnou náladuestar de buen/mal humor, estar de buenas/malas

nebo: po dobrém, nebo po zlémpor (las) malas o por (las) buenas

nejlepší: nejlepší ze všechel mejor de todos

obrátit se: obrátit se k lepšímuhacerse mejor, mejorarse

od, ode: od oka odhademal tanteo, a bulto, a ojo (de buen cubero)

odhad: odhademal/ por tanteo, a ojo (de buen cubero)

odpoledne: Dobré odpoledne.Buenas tardes.

po: po dobrém nebo po zlémpor las buenas o por las malas

pocit: mít dobrý pocit z čehotener una buena impresión de alg

pověst: mít dobrou pověsttener buena fama

rozumět: dobře si rozumět s kýmllevarse bien con algn, přen., hovor. hacer buenas migas con algn

štědrý: Štědrý večerNoche Buena

v, ve: být v dobré/špatné náladěestar de buen/mal humor

večer: Dobrý večer. pozdravBuenas tardes.

vykonat: vykonat dobrý skutekhacer una obra buena

z, ze: hovor. z ničeho nic náhlede buenas a primeras

způsob: dobré/vybrané způsobymodales buenos/refinados

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Te deseo que te mejores pronto.

by: Bylo by lepší, kdyby ...Sería mejor si ...

být: Bylo pěkně.Hacía buen tiempo.

cítit se: Už se cítím lépe.Ya me siento mejor.

co: čím více tím lépecuanto más tanto mejor

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dobrý: mít dobrou náladuestar de buen humor

dojem: udělat dobrý dojem na kohodar buena impresión a algn

hezky: Je hezky.Hace buen tiempo.

hodit se: hodit se ke komuhacer buena pareja con algn

hodný: být na koho, ke komu hodnýser bueno con algn

jitro: Dobré jitro.Buenos días.

kamera: cena za nejlepší kamerupremio a la mejor fotografía