Hlavní obsah

tiempo

Vyskytuje se v

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

concordancia: concordancia de tiempossouslednost časová

dedicación: dedicación exclusiva/plena/a tiempo completo(práce na) plný úvazek

inestable: tiempo inestablenestálé počasí

lluvioso: tiempo lluviosodeštivé počasí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

previsión: previsión del tiempopředpověď počasí

récord: en un tiempo récordv rekordním čase

tiempo: a tiempovčas

algún: algún tiemponějakou dobu

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

predicción: predicción del tiempopředpověď počasí

pronóstico: pronóstico del tiempopředpověď počasí

remoto: tiempos remotosdávná minulost, dávné časy

aprílový: tiempo inestablepřen. aprílové počasí

budoucí: tiempo futuroling. budoucí čas

čas: en un tiempo récordv rekordním čase

časový: concordancia de tiemposling. časová souslednost

čistý: tiempo netočistý čas

dát: tomarse tiempohovor. dát si na čas

dlouho: ¿cuánto tiempo?jak dlouho?

jak: ¿Cuánto tiempo?Jak dlouho?

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

krátit: matar el tiempo, bavit se entretenersekrátit si dlouhou chvíli

mapa: mapa del tiempometeorologická mapa

meteorologický: previsión del tiempometeorologická předpověď

minulý: tiempo pretéritoling. minulý čas

mládí: en mis tiemposza mého mládí

nedávný: hasta hace poco (tiempo)do nedávné doby

omezení: limitación del tiempočasové omezení

plný: a jornada completa, a tiempo completo, con dedicación exclusivana plný úvazek práce

po: después de algún tiempopo čase

počasí: previsión del tiempopředpověď počasí

postup: con el (paso de) tiempo(s) postupem času

pracovat: trabajar a tiempo parcialpracovat na částečný úvazek

předpověď: pronóstico del tiempopředpověď počasí

příslovce: adverbio de tiempo/lugar/modopříslovce času/místa/způsobu

rekordní: en un tiempo récordv rekordním čase

souslednost: concordancia de tiemposling. souslednost časová

strávit: entretenerse con alg, pasar mucho tiempostrávit mnoho času nad čím

stroj: máquina del tiempostroj času

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky

volný: tiempo librevolný čas

východní: tiempo del estevýchodní čas

zlý: malos tiemposzlé časy

životnost: tiempo de vida útil de algdoba životnosti čeho

být: Hacía buen tiempo.Bylo pěkně.

dávno: Hace mucho tiempo.Je to už dávno.

dělat se: El tiempo se mejora.Dělá se hezky.

dojet: llegar a tiempodojet včas

dost: bastante tiempodost dlouho

hezky: Hace buen tiempo.Je hezky.

jaký: ¿Qué tiempo hará mañana?Jaké bude zítra počasí?

jestli: Si tengo tiempo, te llamaré.Jestli budu mít čas, zavolám ti.

mařit: perder el tiempomařit čas

mela: Ven a tiempo o verás la bronca.Přijď včas, nebo bude mela.

mít: No tengo tiempo.Nemám čas.

nezbývat: No nos queda mucho tiempo.Nezbývá nám moc času.

očekávaný: Llegó el momento tanto tiempo esperado.Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.

pěkně: Hace buen tiempo., Hace bueno.Je pěkně o počasí.

potrvat: ¿Cuánto tiempo durará eso?Jak dlouho to potrvá?

proměnlivý: tiempo variableproměnlivé počasí

před, přede: hace un tiempopřed časem

přijít: llegar a tiempo/tardepřijít včas/pozdě

starý: antiguamente, en tiempos remotosza starých časů

stíhat: Hoy no me queda tiempo.Dnes to nestíhám.

stihnout: No logré enviarlo a tiempo.Nestihl jsem to poslat včas.

tíseň: falta de tiempočasová tíseň

ušetřit: ahorrar tiempo y dineroušetřit čas i peníze

vypršet: Se acabó el tiempo.Čas vypršel.

vyžadovat: Exige/Requiere mucho tiempo.Vyžaduje to hodně času.

zdržet se: ¿Cuánto tiempo te quedas?Jak dlouho se zdržíš?

ztráta: pérdida de tiempoztráta času

krok: ir con el tiempodržet krok s dobou

trpělivost: Con el tiempo y paciencia se adquiere la ciencia.Trpělivost přináší růže.

vyhnat: Hace un tiempo de perros.Psa by nevyhnal. je hrozné počasí

muerto: tiempo muertopřerušení hry, time v košíkové