Hlavní obsah

tiempo

Vyskytuje se v

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

complemento: complemento circunstancial de lugar/tiempo/modopříslovečné určení místa/času/způsobu

concordancia: concordancia de tiempossouslednost časová

dedicación: dedicación exclusiva/plena/a tiempo completo(práce na) plný úvazek

inestable: tiempo inestablenestálé počasí

lluvioso: tiempo lluviosodeštivé počasí

motor: motor de cuatro/dos tiemposčtyřdobý/dvoudobý motor

previsión: previsión del tiempopředpověď počasí

récord: en un tiempo récordv rekordním čase

tiempo: a tiempovčas

algún: algún tiemponějakou dobu

buen: Hace buen tiempo.Je pěkně.

predicción: predicción del tiempopředpověď počasí

pronóstico: pronóstico del tiempopředpověď počasí

remoto: tiempos remotosdávná minulost, dávné časy

aprílový: tiempo inestablepřen. aprílové počasí

budoucí: tiempo futuroling. budoucí čas

čas: en un tiempo récordv rekordním čase

časový: concordancia de tiemposling. časová souslednost

čistý: tiempo netočistý čas

dát: tomarse tiempohovor. dát si na čas

dlouho: ¿cuánto tiempo?jak dlouho?

jak: ¿Cuánto tiempo?Jak dlouho?

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

krátit: matar el tiempo, bavit se entretenersekrátit si dlouhou chvíli

mapa: mapa del tiempometeorologická mapa

meteorologický: previsión del tiempometeorologická předpověď

minulý: tiempo pretéritoling. minulý čas

mládí: en mis tiemposza mého mládí

nedávný: hasta hace poco (tiempo)do nedávné doby

omezení: limitación del tiempočasové omezení

plný: a jornada completa, a tiempo completo, con dedicación exclusivana plný úvazek práce

po: después de algún tiempopo čase

počasí: previsión del tiempopředpověď počasí

postup: con el (paso de) tiempo(s) postupem času

pracovat: trabajar a tiempo parcialpracovat na částečný úvazek

předpověď: pronóstico del tiempopředpověď počasí

příslovce: adverbio de tiempo/lugar/modopříslovce času/místa/způsobu

rekordní: en un tiempo récordv rekordním čase

souslednost: concordancia de tiemposling. souslednost časová

strávit: entretenerse con alg, pasar mucho tiempostrávit mnoho času nad čím

stroj: máquina del tiempostroj času

určení: complemento circunstancial de lugar/de tiempo/de modo/de causa/concesivo/de condiciónpříslovečné určení místa/času/způsobu/příčiny/přípustky/podmínky

volný: tiempo librevolný čas

východní: tiempo del estevýchodní čas

zlý: malos tiemposzlé časy

životnost: tiempo de vida útil de algdoba životnosti čeho

být: Hacía buen tiempo.Bylo pěkně.

dávno: Hace mucho tiempo.Je to už dávno.

dělat se: El tiempo se mejora.Dělá se hezky.

dojet: llegar a tiempodojet včas

dost: bastante tiempodost dlouho

hezky: Hace buen tiempo.Je hezky.

jaký: ¿Qué tiempo hará mañana?Jaké bude zítra počasí?

jestli: Si tengo tiempo, te llamaré.Jestli budu mít čas, zavolám ti.

mařit: perder el tiempomařit čas

mela: Ven a tiempo o verás la bronca.Přijď včas, nebo bude mela.

mít: No tengo tiempo.Nemám čas.

nezbývat: No nos queda mucho tiempo.Nezbývá nám moc času.

očekávaný: Llegó el momento tanto tiempo esperado.Přišel ten tak dlouho očekávaný okamžik.

pěkně: Hace buen tiempo., Hace bueno.Je pěkně o počasí.

potrvat: ¿Cuánto tiempo durará eso?Jak dlouho to potrvá?

proměnlivý: tiempo variableproměnlivé počasí

před, přede: hace un tiempopřed časem

přijít: llegar a tiempo/tardepřijít včas/pozdě

starý: antiguamente, en tiempos remotosza starých časů

stíhat: Hoy no me queda tiempo.Dnes to nestíhám.

stihnout: No logré enviarlo a tiempo.Nestihl jsem to poslat včas.

tíseň: falta de tiempočasová tíseň

ušetřit: ahorrar tiempo y dineroušetřit čas i peníze

vypršet: Se acabó el tiempo.Čas vypršel.

vyžadovat: Exige/Requiere mucho tiempo.Vyžaduje to hodně času.

zdržet se: ¿Cuánto tiempo te quedas?Jak dlouho se zdržíš?

ztráta: pérdida de tiempoztráta času

krok: ir con el tiempodržet krok s dobou

trpělivost: Con el tiempo y paciencia se adquiere la ciencia.Trpělivost přináší růže.

vyhnat: Hace un tiempo de perros.Psa by nevyhnal. je hrozné počasí

muerto: tiempo muertopřerušení hry, time v košíkové

: sin míbeze mě

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

kdyby: Por mí...Kdyby to záleželo na mě...

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

paní: ser dueña de sí mismabýt svou paní

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

pokud: por mí, en cuanto a mípokud jde o mě

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

sám: por sí solosám od sebe

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

ano: Creo que sí.Myslím, že ano.

bát se: No te preocupes por mí.Neboj se o mě.

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

doufat: Espero que sí.Doufám, že ano.

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

hrát: Te toca a ti.Hraješ. jsi na řadě

myslet: pensar solo en sí mismo, přen. barrer hacia/para dentromyslet jen na sebe

naobědvat se: ¿Vas a comer con nosotros?Naobědváš se s námi?

nechat: Déjamelo a mí.Nech mi to.

ob: cada dos días, un día sí y otro noob den

odkázat: depender de sí mismobýt odkázán sám na sebe

oplatit: hovor. Hoy por ti (y) mañana por mí.Příště mi to oplatíš.

pokoj: ¡Déjame en paz!, ¡Pasa de mí!Nech mě na pokoji!

pomodlit se: Reza por mí.Pomodli se za mě.

potěšení: Será un placer para mí.Bude mi potěšením.

projít: A ti te toleran todo.Tobě všechno projde.

řada: Es tu turno., Te toca a ti.Jsi na řadě.

samotný: A mí mismo me interesa ...Mě samotného zajímá ...

spolehnout (se): Puedes confiar en mí.Na mě se můžeš spolehnout.

ty: sin tibez tebe

vůbec: ¿Y a mí qué me importa?Co je mi vůbec po tom?

zvát: Te invito., Hoy es por mí.Zvu tě. platím

celý: estar (completamente) fuera de sí de algbýt celý bez sebe z čeho

pán: ser dueño de sí mismobýt svým vlastním pánem

potopa: Salga el sol por Antequera (y póngase por donde pueda)., Después de nosotros, el diluvio.Po nás (ať přijde) potopa.

pro: por mípro mě za mě

užít: ¡Eso es típico/propio de ti!Na to tě užije!

vesnice: Esto es chino para mí.To je pro mě španělská vesnice.

vyletět: dar un ataque a algn, estar algn fuera de símálem vyletět kdo z kůže

vzduch: Paso de ti., Me resbalas.Jsi pro mě vzduch.

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

confianza: confianza en sí mismosebedůvěra, sebevědomí

nosotros: a nosotrosnám, nás

ti: de tiod tebe

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

: de míode mne

para: Es para ti.To je pro tebe.