Hlavní obsah

špatně

Příslovce

  1. (nekvalitně) schlecht, schlimm, übelšpatně vařitschlecht kochenšpatně zacházet s kýmj-n schlecht behandelnDaří se mi špatně.Mir geht es schlecht.
  2. (nesprávně, chybně) falschšpatně pochopit koho/coj-n/etw. falsch verstehen
  3. (nezdravě) schlecht, übel, miesJe mi špatně.Mir ist schlecht/übel.

Vyskytuje se v

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

špatný: schlechter Witzšpatný vtip

dělat se: Es wird ihr übel.Dělá se jí špatně.

horší: schlechter als j./etw.horší než kdo/co

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

načasovat: Du hast es schlecht getimt.Špatně sis to načasoval.

namazaný: Der Skiläufer hat falsch gewachst.Lyžař měl špatně namazáno.

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

osvětlený: Die Unterführung ist schlecht beleuchtet.Podchod je špatně osvětlený.

padnoucí: ein schlecht sitzender Anzugšpatně padnoucí oblek

plavec: ein guter/schlechter Schwimmerdobrý/špatný plavec

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

proklínat: schlechtes Wetter verwünschenproklínat špatné počasí

role: schlecht besetzte Rollešpatně obsazená role

rozestavěný: schlecht aufgestellte Möbelšpatně rozestavěný nábytek

společnost: in eine schlechte Gesellschaft geratendostat se do špatné společnosti

tělo: falsche Körperhaltungšpatné držení těla

teprve: Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.

trnout: Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.Trne, že to špatně skončí.

uchránit: das Kind vor der schlechten Gesellschaft bewahrenuchránit dítě před špatnou společností

uskladněný: falsch gelagerte Nahrungsmittelšpatně uskladněné potraviny

vést se: Es ist ihm dort schlecht ergangen.Vedlo se mu tam špatně.

vypérovaný: schlecht gefederte Sitzešpatně vypérovaná sedadla

vytočit: Ich habe mich verwählt.Vytočil jsem špatné číslo.

vzrušit se: sich über eine schlechte Nachricht aufregenvzrušit se špatnou zprávou

z důvodu: aufgrund des schlechten Wettersz důvodu špatného počasí

zděsit se: Er entsetzte sich, wie schlecht er aussieht.Zděsil se, jak špatně vypadá.

zle: (Aller) Schlimmstenfalls...Kdyby bylo nejhůř...

adresa: an der falschen Adresse seinbýt na špatné adrese

cesta: auf dem falschen Weg seinbýt na špatné cestě

dostat se: über die Runde kommendostat se z nejhoršího

venku: aus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg seinbýt z nejhoršího venku

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

Wahl: eine schlechte Wahl treffenvybrat špatně

Wertung: in der Wertung vorne/hinten liegenumístit se v klasifikaci dobře/špatně

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

ausstehen: Er hat viel Böses ausstehen müssen.Musel vydržet hodně špatného.

einschätzen: j-n falsch einschätzenodhadnout koho špatně

Geruch: in einen schlechten Geruch kommenmít špatnou pověst

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

lesen: Die Handschrift ist schlecht zu lesen.Rukopis je špatně čitelný.

mies: in miese Laune geratenupadnout do špatné nálady

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

schlecht gehen: Es geht mir schlecht.Daří se mi špatně.

schwach: schwache Augen habenmít špatné oči

schwindeln: Mir schwindelt.Dělá se mi špatně.

schwindlig: Mir ist schwindlig.Je mi špatně/mdlo, Motá se mi hlava.

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost

Stil: schlechten Stil schwimmenplavat špatným stylem

Tag: ein schwarzer Tagšpatný den, den blbec

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

übel: übel ausgehendopadnout špatně

unwohl: Es ist mir unwohl.Je mi nevolno/špatně.

wegen: wegen des schlechten Wetterskvůli špatnému počasí

werden: Mir wird (es) schlecht.Dělá se mi špatně.

špatně: schlecht kochenšpatně vařit