Hlavní obsah

tous [tus]

Související hesla

voir tout

Vyskytuje se v

bas: tout basv duchu

blinde: à toute blindebleskově, bleskurychle

bonnement: tout bonnement(docela) prostě, opravdu, otevřeně

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

comme: comme toutneobyčejně, mimořádně, obzvláště

coup: tout d'un coup, tout à coupnajednou, naráz, zčistajasna

diable: du diable, de tous les diableshrozný, strašný, pekelný

éternité: de toute éternitéodjakživa

fait: tout à faitúplně, zcela

force: à toute forceza každou cenu, mermomocí, vší mocí

hasard: à tout hasardpro každý případ, pro všechny případy

heure: à toute heurestále, (po) celý den

jour: tous les jourskaždý den, denně neustále

loisir: (tout) à loisirvolně, beze spěchu

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

malgré: malgré tout(přesto) přese všechno

moins: tout au moins, à tout le moins, pour le moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

moment: à tout moment, à tous momentsneustále, v každém okamžiku, kdykoli

monde: tout le mondekaždý, všichni

pompe: à toute pompeplnou parou, co nejrychleji

prendre: à tout prendrekonec konců, celkem vzato, když se to tak vezme

repos: de tout reposklidný, jistý, bezpečný

rien: un/une rien du toutnula o člověku

seul: tout seulúplně sám

somme: somme toutekoneckonců, konečně, zkrátka (a dobře)

suite: tout de suiteihned, okamžitě

temps: de tout tempsodjakživa

terrain: tout terrainterénní vozidlo ap.

tout: tout le, toute la, tous les/toutes lesvšechen, celý, veškerý

tout-puissant: le Tout-PuissantVšemohoucí

uniment: tout uniment(zcela) prostě, jednoduše, bez okolků

volée: à la volée, à toute volées rozmachem, vší silou

abord: tout d'abord(ze všeho) nejdříve

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

apparence: selon toute apparencepodle všeho zdání

autour: tout autour de qqn/qqchkolem dokola, kolkolem koho/čeho

beauté: de toute beautépřekrásný

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

cas: en tout casv každém případě

cessant: toute(s) affaire(s) cessante(s)bezodkladný, okamžitý

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chose: avant toute chosepředevším

confondre: toutes choses confonduesvšechno dohromady

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

court: tout court(zcela) krátce, (zcela) prostě

craché: tout crachéna vlas podobný, podobný jak vejce vejci

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

de: parler de toutmluvit o všem

début: tout au débutúplně na začátku

dévoué: votre (tout) dévouéváš (zcela) oddaný v dopise

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách

en: en toutcelkem, vcelku

entier: tout entierúplně celý

épreuve: à toute épreuvespolehlivý, osvědčený, vyzkoušený, nezdolatelný

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

façon: de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností

fin: à toutes fins utilespro všechny případy

avant: avant toutpředevším, v prvé řadě

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

joyeux: être tout joyeuxbýt plný radosti

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

même: tout de mêmepřesto, nicméně, přece však

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

penser: penser tout hautpřemýšlet nahlas

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

point: kniž. point du toutvůbec ne

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

près: tout prèshned vedle, zcela blízko

bezpečně: en toute sécuritézcela bezpečně

celkem: à tout prendrecelkem vzato

celý: toute la journéepo celý den

čára: sur toute la lignena celé čáře úplně

dnešek: C'est tout pour aujourd'hui.To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.

hodina: toutes les heureskaždou hodinu

iluze: être revenu de toutes ses illusionsztratit všechny iluze

jako: de toute façon, de toute manièretak jako tak

klid: en toute tranquillitév naprostém klidu

kolem: tout autour de qqchkolem dokola čeho

kolo: vélo tout terrain V. T. T.horské kolo

koření: quatre-épices , toute-épice , poivre de la Jamaïquenové koření

legrace: Il est la risée de tous.Je lidem pro legraci.

milovat: aimer qqch plus que toutmilovat co nade vše

možný: toutes sortes de chosesvšechny možné věci

naplno: courir à toutes jambesběžet naplno

nepovolaný: interdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisénepovolaným vstup zakázán

nic: rien du toutvůbec nic

oba, obě: (tous) les deuxoba dva

očekávání: contre toute attenteproti všemu očekávání

odmítat: décliner toute responsabilité de qqchodmítat veškerou (z)odpovědnost za co

all inclusive: séjour tout comprisall inclusive zájezd

: Qu'il vienne tout de suite !Ať hned přijde!

automobil: véhicule tout terrainterénní automobil

celonoční: ouvert toute la nuitcelonoční provoz v obchodě ap.

cenově: abordable, pour un prix abordable, à la portée de toutes les boursescenově dostupný

hned: J'arrive tout de suite.Přijdu hned.

každý: à tout hasardpro každý případ

když: Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.

který: Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.Zazpívala všechny písně, které uměla.

nejlepší: Tous mes vœux !Všechno nejlepší!

ob: tous les deux joursob den

odpoledne: tous les après-midikaždé odpoledne

čest: à tout seigneur tout honneurkomu čest, tomu čest

dívat se: voir tout en rosedívat se na svět růžovými brýlemi

dočkat se: Tout vient à point à qui sait attendre.Dočkej času jako husa klasu.

dostupný: à (la) portée de toutes les boursescenově dostupný

fald: en faire voir de toutes les couleurs à qqnprohnat komu faldy

hojit: Le temps guérit tous les maux.Čas zahojí všechny rány.

holub: Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.

horem: à toute hâtepřen. horem pádem

hotové: Il aime la besogne (toute) faite.Rád přijde k hotovému.

housle: Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

hrabat: Toute peine mérite salaire.Zadarmo ani kuře nehrabe.

humno: habiter tout prèsbydlet za humny

chlup: tout gobersežrat to i s chlupama

karta: jouer son va-toutvsadit všechno na jednu kartu

krása: dans toute sa splendeurv celé své kráse

kuře: Toute peine mérite salaire.Zadarmo ani kuře nehrabe.

lesk: être dans toute sa splendeurbýt v plném lesku

minuta: toutes les cinq minutesco pět minut

myslet: penser tout hautmyslet nahlas

naruby: mettre tout sens dessus dessousobrátit vše naruby

nasadit: remuer ciel et terre, mettre tout en œuvrenasadit všechny páky

noha: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

obrátit: retourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessousobrátit dům vzhůru nohama