Hlavní obsah

tous [tus]

Související hesla

voir tout

Vyskytuje se v

avant: avant toutpředevším, v prvé řadě

bas: tout basv duchu

blinde: à toute blindebleskově, bleskurychle

bonnement: tout bonnement(docela) prostě, opravdu, otevřeně

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

casser: à tout casserohromný, báječný

comme: comme toutneobyčejně, mimořádně, obzvláště

comme: tout commestejně jako

coup: tout d'un coup, tout à coupnajednou, naráz, zčistajasna

diable: du diable, de tous les diableshrozný, strašný, pekelný

éternité: de toute éternitéodjakživa

fait: tout à faitúplně, zcela

force: à toute forceza každou cenu, mermomocí, vší mocí

hasard: à tout hasardpro každý případ, pro všechny případy

heure: à toute heurestále, (po) celý den

heure: tout à l'heureza chvíli, za okamžik

jour: tous les jourskaždý den, denně neustále

loisir: (tout) à loisirvolně, beze spěchu

loisir: (tout) à loisirpodle svého, do sytosti

long: (tout) au longzeširoka, obšírně, podrobně

long: tout du longpo celé délce

long: au long de, le long de, tout le long de, tout du long dede qqch podél čeho

malgré: malgré tout(přesto) přese všechno

moins: tout au moins, à tout le moins, pour le moinspřinejmenším, nejméně, alespoň

moment: à tout moment, à tous momentsneustále, v každém okamžiku, kdykoli

monde: tout le mondekaždý, všichni

pompe: à toute pompeplnou parou, co nejrychleji

prendre: à tout prendrekonec konců, celkem vzato, když se to tak vezme

repos: de tout repospohodový, (po)klidný

rien: un/une rien du toutnula o člověku

seul: tout seulúplně sám

somme: somme toutekoneckonců, konečně, zkrátka (a dobře)

suite: tout de suiteihned, okamžitě

temps: de tout tempsodjakživa

temps: en tout tempsv každé době, kdykoli

terrain: tout terrainterénní vozidlo ap.

tout: tout le, toute la, tous les/toutes lesvšechen, celý, veškerý

tout: tout un/toute unecelý (jeden), jeden celý, přen. úplný

tout: tous, toutesvšichni, každý

tout: tous/touteskaždý

tout: tout/toutekaždý jakýkoli, kterýkoli

tout: somme toutevcelku, celkem vzato, konec konců

tout: pas du toutnaprosto/vůbec ne

tout: du tout au toutúplně, naprosto, od základu měnit ap.

tout: tout à faitnaprosto, úplně, zcela

tout: tous/toutesvšichni, všechny

tout: tout... quejakkoli, ač, ačkoli(v)

tout-puissant: le Tout-PuissantVšemohoucí

uniment: tout uniment(zcela) prostě, jednoduše, bez okolků

volée: à la volée, à toute volées rozmachem, vší silou

abord: tout d'abord(ze všeho) nejdříve

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

allure: rouler à toute allurejet plnou rychlostí

apparence: selon toute apparencepodle všeho zdání

autour: tout autour de qqn/qqchkolem dokola, kolkolem koho/čeho

beauté: de toute beautépřekrásný

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

cas: en tout casv každém případě

cessant: toute(s) affaire(s) cessante(s)bezodkladný, okamžitý

changer: changer du tout au toutzměnit se úplně

chose: avant toute chosepředevším

confondre: toutes choses confonduesvšechno dohromady

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

couleur: hovor. en voir de toutes les couleurszakusit mnoho nepříjemností

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

coup: à tous (les) coupspokaždé, vždy

court: tout court(zcela) krátce, (zcela) prostě

craché: tout crachéna vlas podobný, podobný jak vejce vejci

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

danger: de tous les dangersvelmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečí

de: parler de toutmluvit o všem

début: tout au débutúplně na začátku

début: au tout débutna úplném začátku

dévoué: votre (tout) dévouéváš (zcela) oddaný v dopise

diable: envoyer qqn à tous les diablespos(í)lat koho ke všem čertům

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách

en: en toutcelkem, vcelku

entier: tout entierúplně celý

épreuve: à toute épreuvespolehlivý, osvědčený, vyzkoušený, nezdolatelný

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

façon: de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností

fait: tout faithotový

fait: tout fait/sur mesurekonfekční/na míru

fait: expression toute faiteustálené rčení