Hlavní obsah

sa [sa]

Související hesla

voir son

Vyskytuje se v

cacher: cacher son jeunedat si nahlížet do karet, tajit své záměry, dělat tajnosti

chef: de son chefo své újmě, na vlastní pěst, sám (od sobe)

cuver: cuver (son vin)vysp(áv)at se z opice

défendre: à son corps défendantproti své vůli

dévolu: jeter son dévolu surqqn/qqch ucházet se o koho/co, brousit si zuby na koho/co

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

faim: manger à sa faimnajíst se dosyta

fin: tirer/toucher à sa finblížit se ke konci

frein: ronger son freinhryzat se netrpělivostí, stěží se krotit

gré: de son (plein) grédobrovolně, z vlastní vůle

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

heure: à ses heuresobčas, když se chce

passer: passer son cheminjít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení

plaisir: pour le plaisir, pour son plaisir, par plaisirpro zábavu, pro potěšení, (jen tak) z plezíru

plein: battre son pleindosahovat vrcholu o moři

plein: battre son pleinbýt v plném proudu

preneur: preneur/-euse de sonzvukař/zvukařka, zvukový technik/zvuková technička

preuve: faire ses preuvesosvědčit se

prise: prise de sonsnímání zvuku

profit: faire son profit deqqch využívat čeho, mít prospěch z čeho

qualité: en (sa) qualité deqqn jakožto kdo

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

river: river son clouà qqn zavřít komu zobák, zacpat komu ústa, usadit koho

séant: sur son séantv sedu, v sedě z lehu

suffire: Ça suffit (comme ça) !(Tak) už dost!

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

tympanique: son tympaniquetympanický zvuk

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

accord: donner son accordvyslovit souhlas, schválit

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

apparition: faire son apparitionobjevit se na nějakém místě

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

argent: placer son argentinvestovat peníze

argent: déposer son argent à la banquevložit své peníze do banky

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

billet: composter son billetoznačit si jízdenku v autobuse ap.

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

ça: Pas de ça!To ne!

ça: à part çamimo to

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

cendre: renaître de ses cendrespovstat z popela

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

choix: faire son choixvybrat si

condoléances: présenter/exprimer ses condoléancesprojevit soustrast, kondolovat

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contrat: remplir son contrat(s)plnit smlouvu

corps: trembler de tout son corpstřást se po celém těle

cours: suivre son coursprobíhat normálně

darder: darder son aiguillondát žihadlo o včele

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

de: amour de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě

décanter: décanter ses idéesujasnit si pojmy

déchirure: faire une déchirure à sa roberoztrhnout si šaty

décision: revenir sur sa décisionzměnit své rozhodnutí

déduire: déduire ses fraisodečíst si náklady

défaite: avouer sa défaitepřiznat svou porážku

départir: se départir de son calmenechat se vyvést z klidu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

dérouler: Le film déroule son intrigue.Zápletka filmu se rozvíjí.

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

désir: satisfaire son désiruspokojit svoji touhu

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

dire: dire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

dominer: dominer ses passions(z)krotit své vášně

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

droite: garder sa droitedržet se vpravo

entier: en son entiervcelku

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

esprit: perdre ses espritsomdlít, ztratit vědomí

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

essor: prendre son essorvzlétnout, vznést se, přen. rozvinout se

faim: tromper sa faimošidit žaludek

filer: hud. filer un sonrozvinout a stáhnout tón

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fils: fils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

force: de toutes ses forcesze všech sil

froc: faire dans son frocnadělat si do gatí strachy

front: à la sueur de son frontv potu tváře

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

garder: garder ses distancesudržet si odstup

histoire: écrire sa propre histoirevylíčit svůj životní příběh