Hlavní obsah

ruka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (paže) bras m, main fzlomit si rukuse casser le brasna dosah rukyà portée de (la) mainRuce vzhůru!Haut les mains !, Les mains en l'air !vztáhnout ruku na koholever la main sur qqn
  2. (dlaň) main fpodat komu ruku při setkání, na rozloučenoutendre la main à qqnk rukám koho o poštovní zásilceà l'attention de qqndopis do vlastních rukoulettre en main(s) propre(s)stisknout ruku komudonner une poignée de main à qqndržet co v rucetenir qqch à la mainvzít co do rukouprendre qqch en main(s)pracovat rukamatravailler de ses mainspotřást komu rukouserrer la main à qqnvzít koho za rukuprendre qqn par la mainmít volné ruceavoir les mains libres(u)mýt si ruce i přen. nad čímse laver les mains de qqch
  3. (pomoc, asistence) main fpodat pomocnou rukuprêter/tendre une main secourable
  4. hovor.(rukopis) écriture f

Vyskytuje se v

brát: prendre qqch des mains de qqnbrát komu co z ruky

dosah: à portée de (la) mainna dosah ruky

dotknout se: toucher de la maindotknout se rukou

hlasovat: voter à main levéehlasovat zvednutím ruky

hřbet: dos de la mainhřbet ruky

na: être à portée de la mainbýt na dosah (ruky)

neviditelný: main invisible du marchéekon. neviditelná ruka trhu

o: demander la main de qqnpožádat koho o ruku

obratný: être habile de ses mainsmít obratné ruce

pravidlo: priorité à droitemotor. pravidlo pravé ruky

pravý: à main droitepo pravé ruce

prázdný: arriver les mains videspřijít s prázdnýma rukama

ruka: à portée de (la) mainna dosah ruky

skladba: morceau à quatre mains(klavírní) skladba pro čtyři ruce

sprásknout: être frappé de stupeur à la vue de qqn/qqchsprásknout ruce nad kým/čím

stisk: poignée de mainstisk ruky

šikovný: être adroit de ses mainsmít šikovné ruce

špinavý: avoir les mains salesmít špinavé ruce

vlastní: lettre personnelledopis do vlastních rukou

volný: donner carte blanche à qqndát komu volnou ruku

vzhůru: Haut les mains !, Les mains en l'air !Ruce vzhůru!

zbraň: à main arméese zbraní (v ruce)

žádost: demande en mariagežádost o ruku

mít: avoir un sac à la mainmít v ruce tašku

nést: porter une valise à la mainnést v ruce kufr

podat: tendre la main à qqnpodat komu ruku

ucházet se: demander la main de qqnucházet se o čí ruku

umýt: Elle s'est lavé les mains.Umyla si ruce.

vzít: prendre qqn par la mainvzít koho za ruku

zaškrtit: J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.

dílo: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

držet: prendre qqn sous son ailedržet ochrannou ruku nad kým

loutka: être un pantin dans les mains de qqnbýt loutkou v rukou koho

mávnout: laisser tomber qqchmávnout rukou nad čím

mravenec: avoir des fourmis dans la mainmít mravence v ruce mravenčení

mýt: Je m'en lave les mains.Nad tím si myji ruce.

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

omýt: se laver les mains de qqchomýt si ruce nad čím

pomocný: prêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqnpodat komu pomocnou ruku

přijít: se présenter les mains videspřijít s prázdnýma rukama

přiložit: mettre la main à la pâtepřen. přiložit ruku k dílu

spočítat: compter qqch sur les doigts d'une mainspočítat co na prstech jedné ruky

šťastný: avoir la main heureusemít šťastnou ruku

vládnout: régner avec/d'une poigne de fervládnout tvrdou/železnou rukou

vztáhnout: lever la main sur qqnvztáhnout na koho ruku

z, ze: passer d'une main à l'autrejít z ruky do ruky

zobat: manger dans la main de qqnexpr. zobat komu z ruky

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

attention: à l'attention de qqnk rukám koho o poštovní zásilce

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

entre: entre les mains de qqnv čích rukou

femme: demander une jeune fille pour femmepožádat dívku o ruku

inoccupé: avoir les mains inoccupéesmít volné ruce

joindre: joindre les mainssepnout ruce

main: tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

manuel: práv. don manueldar(ování) z ruky do ruky

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

passer: passer de main en mainjít z ruky do ruky

prêter: prêter la main à qqnposkytnout komu pomocnou ruku

second: de seconde mainz druhé ruky

soigné: mains soignéespěstěné ruce

sous: sous la mainpo ruce

air: Les mains en l'air!ruce vzhůru!

broyer: broyer la main de qqndrtit komu ruku (při stisku)

doigt: manger avec ses doigtsjíst rukama

me: Je me lave les mains.Myji si ruce.

noueux: mains noueusesuzlovité ruce

propre: en mains propresdo vlastních rukou

remettre: remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukou

revoir: faire au revoir de la mainrozloučit se pokynutím ruky

salir: se salir les mainsušpinit si ruce

serrer: serrer la main à qqnstisknout komu ruku

tirer: tirer un enfant par la maintáhnout dítě za ruku

barre: tenir la barre, être à la barremít vedení v rukou, být u vesla/kormidla

lomit: bědovat se tordre* les mains de désespoir, se lamenterlomit rukama

cartouche: les dernières cartouches= poslední prostředek nebo argument po ruce

chèque: donner un chèque en blanc à qqnnechat komu volnou ruku

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

délié: avoir un bon déliémít lehkou ruku při hře na klavír

dessus: mettre la main dessuspopadnout to, chytit to, vztáhnout po tom ruku

droit: être le bras droit de qqnbýt čí pravou rukou

essuyer: hovor. essuyer les plâtresnastěhovat se do novostavby, chytit (průšvih) z první ruky

fée: avoir des doigts de fée, travailler comme une féemít zlaté ruce na jemnou práci, o ženě

fer: bras de ferpřetlačování rukou, páka, přen. měření sil

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

franc: avoir les coudées franchesmít volnou ruku, nebýt ničím vázán

geste: avoir le geste largemít štědrou ruku

nez: hovor. gagner les doigts dans le nezvyhrát levou rukou

nu: à main nueholýma rukama

pair: aller de pair avec qqn/qqchjít ruku v ruce s kým/čím

pâte: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

perche: tendre la perche à qqnpodat komu pomocnou ruku

peser: peser dans la mainpotěžkat v ruce

poil: Il a un poil dans la main.Ruce mu jdou dozadu., Je líný.

portée: à portée de la mainna dosah (ruky)

premier: de première mainz první ruky

répandre: répandre des bienfaitsmít štědrou ruku, nešetřit dobrými skutky

rester: ne pas rester les bras croisésnestát se založenýma rukama

sceptre: sceptre de ferželezná ruka

secourable: prêter à qqn une main secourablepodat komu pomocnou ruku

tendre: tendre la perche à qqnpod(áv)at pomocnou ruku komu

tout: avoir toute libertémít volnou ruku při jednání ap.

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama