Hlavní obsah

tu

Vyskytuje se v

a: a to, a sicezpřesnění es decir, esto es, o sea

balit: balit tokončit s něčím dejarlo, abandonarlo

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. cuanto - tanto

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům qué, qué es lo que, hovor. qué cosa

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam kam llegar* a alg, dosáhnout lograr, conseguir* alg

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se kam llegar* a algn

koulet: koulet toobratně jednat saber* mucho latín, tener* muchas camándulas

nandat: nandat toporazit komu aplastar, batir, derrotar a algn

natřít: natřít tokomu porazit aplastar, machucar*, přen. pegar* un baño a algn

: ať je to kdokolisea quien sea

: to stojí cokoli/co to stojícueste lo que cueste

blaze: bibl. Blaze tomu, kdo...Dichoso aquel que...

dát: Dejme tomu, že...Supongamos que...

doba: od/do dobydesde/hasta ese momento

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

kromě: a kromě tohoy además

mimo: mimo toademás (de)

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Te deseo que te mejores pronto.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

baštit: Tak to ti nebaštím.Eso no te lo trago.

bavit: Už mě to nebaví.Ya no me divierte.

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

blahopřát: Blahopřeji ti.Enhorabuena., Felicidades.

blázinec: expr. Ten je zralý na blázinec.Está loco para el manicomio.

brát: Neber mi to.No me lo quites.

brát: To bych bral. chtělMe gustaría eso.

být: Bylo by to možné?¿Sería posible?

být: Kdo to je?¿Quién es?

být: (O tom) není pochyb.No cabe duda.

být: Není to daleko.No está lejos.

být: Tady to je.Aquí está.

být: Co (ti) je?¿Qué (te) pasa?

být: Ta kniha není moje.El libro no es mío.

být: Jak ti je?¿Cómo estás?

být: Co je ti?¿Qué te pasa?

být: Je mi to jedno.Me da igual., No me importa.

být: Kolik ti je?¿Cuántos años tienes?, ¿Qué edad tienes?

být: Co je ti po tom?¿A ti qué te importa?

cítit: Cítíš to?¿Lo hueles?

co: Co je to?¿Qué es (esto)?

co: K čemu to slouží?¿Para qué sirve?

co: čím více tím lépecuanto más tanto mejor

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

cokoli: Ať už to stojí cokoli.Cueste lo que cueste.

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

daleko: Je to odsud daleko?¿Está lejos de aquí?

dařit se: Jak se ti/vám daří?¿Cómo estás/está?

dát se: Dalo by se to udělat?¿Sería posible hacerlo?

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

dávno: Je to už dávno.Hace mucho tiempo.

debilní: Ty máš ale debilní nápady!¡Qué ideas más estúpidas tienes!

dělat: Nic si z toho nedělej.No te preocupes.

dělat: Nedělej to.No lo hagas.

dělat: Kolik to dělá?¿Cuánto es?

divně: Vypadá to divně.Tiene un aspecto raro.

dlouhý: Jak je ten film dlouhý?¿Cuánto dura la película?

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dojít: Pak mu to došlo.Después cayó en la cuenta.

dokázat: Dokázal to.Logró hacerlo., Lo consiguió.

dokola: Mluví o tom pořád dokola.No para de hablar de eso.

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

doslech: Vím to z doslechu.Lo sé de oídas.

dovolený: Je to dovolené?¿Está permitido?

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

formalita: Je to jen formalita.Es mera formalidad.

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

fuk: To máš fuk.No importa., Da igual.

fuška: Je to fuška.Se las trae., Es una faena.

háček: to jeden háček.Tiene un pero.

hanba: Že ti není hanba!¿Es que no te da vergüenza?

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?¿Me lo puede deletrear?

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

hračka: To je hračka, nepotřebuji tvou pomoc.Es papaya, no necesito tu ayuda.

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

chtít: Chcete, abych to udělal?¿Quiere Ud. que lo haga?

chutnat: Chutná ti to?¿Te gusta?

: to nevadí.A mí no me importa.

: Řekl mi to.Me lo ha dicho.

jak: Jak se vrátím, zavolám ti.En cuanto vuelva, te llamaré.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

jaký: Jaký je ten čaj?¿Cómo está el té?

jasný: Je to jasné?¿Está claro?

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

jedno: To je jedno.No importa.

jeho, její, jejich: Ta taška je její.La bolsa es suya.

jeho, její, jejich: hovor. ta jehosu mujer

jeho, její, jejich: hovor. ten jejísu marido