Hlavní obsah

tu

Vyskytuje se v

aire: a mi/tu/su airepo svém podle svých zvyklostí ap.

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho

enterar: ¡Para que te enteres!Abys věděl!

esperar: de aquí te esperostrašný, ohromný, pořádný

madre: la madre que me/te/... pariósakra!, kurva!, do prdele! zlost, obdiv

nariz: en mis/tus/sus naricesv mé/tvé/jeho přítomnosti

que: yo que já na tvém místě, já být tebou

: tratar de tykat

airoso: salir/quedar airosouspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)

añadidura: por añadiduranavíc, a k tomu ještě

asco: Me da asco.Hnusí se mi to.

así: algo asíněco takového, něco na ten způsob

bomba: pasarlo bomba(parádně) si to užít

caso: el caso es que...jde o to, že...

chachi: pasarlo chachi (pirulí)báječně si to užít

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

crudo: tenerlo crudomít to těžké

cuanto: cuanto..., tanto...čím..., tím...

desde: desde entoncesod doby

desde: desde queod doby, co

dispuesto: estar dispuesto a dar la batallabýt rozhodnutý do toho jít

efecto: a tal efectoza tím účelem

el: el queten který

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

entonces: desde entoncesod doby

entonces: hasta entonces(až) do doby

época: en aquella épocav době, tenkrát, tehdy

ese: Esa es otra.To je jiná.

eso: de eso nadato ani náhodou

esto: esto esto znamená

frente: con el sudor de mi/tu/su frentev potu tváře s velkou námahou

hoy: Es para hoy.Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.

idea: cambiar de ideazměnit názor, rozmyslet si to ve svých záměrech ap.

lástima: ¡Qué lástima!To je škoda!

llamar: llamar de /usted a algntykat/vykat komu

lugar: yo en tu lugarjá na tvém místě

menos: cuanto menos..., más...čím méně..., tím více...

mes: meses atráspřed měsíci, už je to několik měsíců, dávno

momento: en el momento menos pensadozrovna když to člověk nejméně čeká

poco: poco despuéskrátce/brzy na to

sesera: tener mucha seserapálit to komu

ti: de tiod tebe

tratamiento: tratamiento de tykání

valer: valer la penastát za to

vida: de mi/tu/su vidaživotní láska ap.

a: Está a 10 km de aquí.Je to odtud 10 km.

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

apetecer: ¿Qué te apetece hacer?Co bys rád dělal?

aquel: aquel añotoho roku

arreglar: Ya te arreglaré yo.Já už tě srovnám.

caber: si cabepokud to jde, pokud to je možné

chacota: tomárselo a chacotanebrat to vážně

chinchar: ¡Te chinchas!To máš pech/smůlu/blbý!

claro: ¿Está claro?Je to jasné?

cómo: ¿Cómo de peligeoso es?Jak nebezpečné to je?

contra: las contras de ese trabajonevýhody práce

costar: ¿Cuánto cuesta?Kolik to stojí?

cuidado: Me tiene/trae sin cuidado.Je mi to jedno.

entre: entre y yoty a já společně

fecha: por esas fechasv těch dnech, v době

gustar: ¿Te gusta?Líbí se ti to?, Chutná ti to?

haber: ¿Hay una farmacia por aquí?Je tu někde lékárna?

haber: ¿Qué hay de tu vida?Jak jde život?

hacer: Hace dos años que...Už jsou to dva roky, co...

impedir: Nada te impide.Nic ti nebrání.

importar: No me importa.Je mi to jedno., O to se nestarám.

importar: ¿Te importa si pongo la radio?Bude ti vadit, když zapnu rádio?

indiferente: Me es indiferente.Je mi to jedno.

llamar: ¿Cómo te llamas?Jak se jmenuješ?

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

lo: Ya lo creo.To věřím.

lo: lo mejorto nejlepší

: A mí no me gusta.Mně se to nelíbí.

mío: Fue culpa mía.Byla to moje chyba.

mismo: Me da lo mismo.Mně je to jedno.

mismo: Lo dijo el director mismo.Řekl to sám ředitel.

molar: El juego mola, ¿verdad?Ta hra je boží, že jo?

para: Es para ti.To je pro tebe.

pena: Me da pena.Mrzí mě to.

pena: ¡Qué pena!To je škoda!

por: Lo haré por él.Udělám to za něj.

que: Dijo que lo haría.Řekl, že to udělá.

qué: ¡Qué raro!To je ale divné!

a: a to, a sicezpřesnění es decir, esto es, o sea

balit: balit tokončit s něčím dejarlo, abandonarlo

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. cuanto - tanto

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům qué, qué es lo que, hovor. qué cosa

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam kam llegar* a alg, dosáhnout lograr, conseguir* alg

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se kam llegar* a algn