Hlavní obsah

en

Předložka

  1. v(e), na místněen Barcelonav Barceloněen la mesana stole
  2. v(e), během, do, na, za, o časověen Navidado Vánocíchen una semanado týdne, za týden
  3. v způsoben autobús/tren/cocheautobusem/vlakem/autem
  4. v, na obor aj.

Vyskytuje se v

abrir: en un abrir y cerrar de ojosv mžiku, než bys řekl švec

absoluto: en absolutov žádném případě ne, rozhodně ne, naprosto ne odmítnutí

abstracto: en abstractoabstraktně, všeobecně

acecho: estar al/de/en acechobýt ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozor

acto: en actode alg při výkonu čeho

acto: en el actoihned, bezprostředně

acto: en el acto de algběhem čeho, při čem

ademán: en ademán de algna znamení čeho, přichystaný k čemu

administración: en administración de algnve správě, v držení koho, spravovaný kým

agua: coger agua en cestonabírat vodu řešetem zbytečně se namáhat

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

aguja: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

alberca: en albercanezastřešený, bez střechy budova

alma: clavársele a algn alg en el almahluboce se dotknout koho co, ze srdce litovat kdo čeho

alma: en el almaz celého srdce, ze srdce litovat ap.

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

alma: llevar en el alma a algnnosit v srdci, ze srdce milovat koho

altanería: meterse en altaneríasdělat chytrého

ambiente: estar en su ambientebýt ve svém živlu

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

año: entrado en añosv letech, postarší

apnea: en apneabez kyslíku potápět se ap.

arma: alzarse en armaspovstat ve zbrani

arma: con las armas en la manose zbraní v ruce

atañer: en lo que atañe a algco se týká čeho, pokud jde o co

atención: en atención a algs ohledem na co, vzhledem k čemu, berouce v úvahu co

ayuno: en ayunasnalačno

balde: en baldezbytečně, nadarmo

barco: estar en el mismo barcobýt na jedné lodi

batir: batirse en retiradavzít nohy na ramena, dát se na ústup, vycouvat

bien: de bien en mejorčím dál lépe se dařit ap.

blanco: en blancočistý, nepopsaný sešit ap., nepotištěný arch ap.

boca: andar/correr de boca en bocajít od úst k ústům zpráva ap.

boga: estar en bogabýt v oblibě, být v módě

botica: haber de todo, como en boticamít co hrdlo ráčí, být od všeho něco

braga: en bragasv nedbalkách, nepřipravený

breve: en brevev krátkosti, stručně

bruto: en brutohrubý, surový, neopracovaný, nezačištěný

buscar: buscar una aguja en un pajarhledat jehlu v kupce sena

busilis: dar en el busilis de algpřijít na kloub čemu

cabello: en cabellos rozpuštěnými vlasy

cabeza: meter en la cabeza de algnvtlouct do hlavy komu

cabeza: metérsele alg en la cabezavzít si do hlavy, umanout si co

cadena: en cadenařetězový

caer: caer en desusopřestat se používat

calle: dejar en la callenechat na dlažbě bez prostředků

cambio: en cambionaopak, oproti tomu, na rozdíl

camino: ponerse en caminovydat se na cestu, vyrazit, vyjet

cantar: en menos que canta un gallonež bys řekl švec, cobydup, vmžiku

caso: en último casoaž jako poslední možnost, až v poslední řadě

caso: estar en el casobýt v obraze, vědět, o čem je řeč, být dobře informován

contorno: en contornookolo, kolem

contra: en contraproti názorově ap.

contrario: en contrarioproti názorově ap.

cristiano: hablar en cristianomluvit česky/srozumitelně

cuando: de vez en cuandosem tam, občas, z času na čas

cuanto: en cuanto a alg(n)pokud jde o koho/co, co se týče, ohledně koho/čeho

cuanto: en cuantojakmile, hned jak

cuclillas: en cuclillasve dřepu, hovor. na bobku

cuenta: caer en la cuentaalgn de alg dojít komu co, uvědomit si kdo co

cuero: en cuerosnahý

cuestión: en cuestióndotyčný, zmíněný

defecto: en su defectojestliže není k dispozici, jestliže není po ruce, jestliže chybí

definitivo: en definitivanakonec, v konečném důsledku

demasía: en demasíapříliš, nadmíru, nadměrně

desbandada: a la/en desbandadazmateně, překotně, všemi směry prchat ap.

descampado: en descampadopod širým nebem

día: hoy (en) díaprávě teď, v současnosti

directo: en directov přímém přenosu program ap., přímý vysílání

dos: en un dos por tresjedna dvě, hned rychle ap.

entrar: entrar en razóndostat rozum, přijít k rozumu

entrar: entrar en vigorvstoupit/vejít v platnost

especial: en especial(ob)zvláště, zejména

especie: en especie(s)v naturáliích

esquema: en esquemaschematicky nakreslit ap.

estacada: dejar en la estacada a algnnechat ve štychu koho, nepomoct komu

evidencia: poner/quedar en evidenciadokázat, prokázat, odhalit

extensión: en toda la extensión de la palabradoslova, v plném slova smyslu

falta: echar en faltapostrádat

favor: a/en favor de alg(n)ve prospěch koho/čeho, pro koho/co hlasovat ap.

fiado: en fiadona kauci propustit z vazby ap.

fin: a/en fin de cuentaskoneckonců, zkrátka (a dobře), nakonec

fin: en finzkrátka (a dobře)

flagrante: en flagrante (delito)in flagranti, při činu přichytit ap.

frente: llevar escrito en la frentemít napsané na čele

frente: en frentenaproti

función: en función de algv závislosti na čem, v souladu s čím, podle čeho

globo: en globov globálu, celkově

grande: en grandemoc dobře, super

hito: mirar (de hito) en hitoupřeně se dívat, sledovat pohledem