Hlavní obsah

pás

passminout , přejít, (pro)jít

pathpěšina, cesta, stezka

Vyskytuje se v

pass: from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.pass (down)

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

passing: mimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.in passing

pass on: to sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.pass sth on

pass over: být přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovibe passed over

smooth: towards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemusmooth the path

back: malá domů v kopanésport. back pass

baton: (štafetová) předávkabaton pass

belt: astron. Orion's beltpás Orionu

chastity: chastity beltpás cudnosti

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

heel: patička, přihrávka patousport. heel pass

issuance: passport issuancevýdej pasů

lumbar: lumbar supportopora bederní páteře, bederní pás

pass off: vydávat se za koho/copass osf off as sth

passport: passport holderdržitel cestovního pasu

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

quantity: průtokové množstvítech. quantity passed

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

resolution: vydat usnesenípass a resolution

safety belt: fasten the safety beltzapnout bezpečnostní pás

saucer: žabka, přihrávka vzduchemsport. saucer pass

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

sentence: vynést rozsudek nad kýmpráv. pass sentence on sb

tram: tram lanetramvajový pás

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

unchallenged: projít bez námitekpass/go unchallenged

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutípass unnoticed

vote: odhlasovat vyslovení nedůvěrypass a vote of no confidence

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

circle: Cesta tvoří kruh kolem parku.The path circles the park.

examination: udělat zkouškypass examinations

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

bederní: back wrap/beltbederní pás

bezpečnostní: safety belt, seat beltbezpečnostní pás

běžící: conveyor belt, celá linka assembly lineběžící pás

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

jít: jít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

letmý: letmá zmínkapassing reference

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

obvod: hipline/bustline/waistlineobvod boků/prsou/v pase

palubní: palubní lístekboarding pass/card

pás: safety belt(s)bezpečnostní pás(y) v autě

podvazkový: BrE suspender belt, AmE garter beltpodvazkový pás

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

soutěska: horská soutěskamountain pass

stezka: horská stezkamountain path

udělat: udělat zkouškypass the exams

úder: hit/blow below the belt, přen. low blowi přen. úder pod pás

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komupass sb's greeting to sb

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

dál: Pošli to dál.Pass it on.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

obstát: neobstátfail (to pass)

odepnout: He unfastened his seat belt.Odepnul si bezpečnostní pás.

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

přístupový: přístupová cesta/silniceaccess path/road

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

těsný: The trousers are too tight (in the waist).Kalhoty jsou mi těsné (v pase).

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

zákon: schválit zákonpass a law

zapnout: Fasten (up) your seatbelts., hovor. Buckle up!Zapněte si (bezpečnostní) pásy.

střílet: make a random/wild guess, rozhodovat bez uvážení shoot/fire from the hipstřílet od boku/pasu hádat při odpovědi

svět: na onom světě zesnulýdeceased, passed away, at peace, in the Kingdom of God

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

věšet: věšet komu bulíky na noshovor. pull sb's leg, hovor. lead sb up the garden path, pull the wool over sb's eyes