Hlavní obsah

brought [brɔːt]

Související hesla

pt&pp of bring

Vyskytuje se v

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

bring along: bring sb/sth alongvzít s sebou koho/co kam, přivést koho kam

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring around: bring sb around to sthpřesvědčit, přemluvit koho o čem, získat koho pro co přimět souhlasit ap.

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

bring to: bring sb toprobrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlob

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

heel: bring sb to heelpřimět koho k poslušnosti

home: bring sth home to sbvysvětlit, objasnit komu co zdůraznit důležitost

house: bring the house down(zcela) strhnout obecenstvo, vyvolat hlasité ovace, vyvolat velký ohlas obecenstva

justice: bring sb to justicepostavit před soud, odevzdat spravedlnosti koho

life: bring sth to lifeoživit, přivést k životu, dobarvit co učinit zajímavějším

mind: bring sth to mindpřipomenout, evokovat co, vyvolávat vzpomínky na co

notice: bring sth to sb's noticeupozornit koho na co

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

bring: bring sth on osfpřivolat na sebe, zavinil si sám co

bring: bring sb to his/her feetpostavit koho na nohy

bring: bring sb to his/her kneessrazit koho do kolen

bring: bring sth to an endzakončit, ukončit co

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

bring down: bring down the temperaturesrazit teplotu nemocnému ap.

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

disgrace: bring disgrace (up)on sb/sthzostudit koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

indictment: bring an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

justice: be brought to justicestanout před soudem

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

play: bring sth into playzapojit co do práce, fungování ap.

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stop: bring sth to a stopzastavit co

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

together: bring togetherdát dohromady lidi či věci

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

up to date: bring sth up to date(z)aktualizovat, zaktuálnit, zmodernizovat co

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen. vyprávění

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

bring along: Bring your wife along.Přiveďte s sebou manželku.

bring around: He was brought round.Přivedli ho k vědomí.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

bring up: He was brought up by his grandma.Vychovala ho babička.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

ostuda: (u)dělat ostudu komudisgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

postavit: postavit koho před soudbring sb to justice, put sb on trial, try sb

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

přivézt: převézt co s seboubring sth with one

smůla: přinášet smůlubring bad luck

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

užitek: přinášet komu užitekbring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)

vychovaný: (slušně)/dobře vychovanýwell-bred, well-brought-up, well-mannered

vynést: práv. vynést rozsudekdeliver/return/bring in/pronounce a verdict

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

brát se: Kde se tady bereš?What are you doing here?, What brings you here?

dovést: Doveďte ho s sebou.Bring him with you.

dovézt: Dovezl jsi to?Did you bring it?

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?