Hlavní obsah

brought [brɔːt]

Související hesla

pt&pp of bring

Vyskytuje se v

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

boil: bring sth to the boilpřivést co k varu tekutinu

book: bring sb to bookvolat/pohnat koho k zodpovědnosti za přestupek ap.

bring along: bring sb/sth alongvzít s sebou koho/co kam, přivést koho kam

bring around: bring sb aroundpřivést k vědomí koho, probrat z bezvědomí koho

bring down: bring sb/sth downsejmout, sundat, sestřelit člověka, letadlo

bring in: bring in a verdictvynést rozsudek

bring into: bring sb intopřizvat koho kam odborníky do vlády ap.

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bring out in: bring sb out in sthpůsobit komu co vyrážku ap.

bring over: bring sb overpřivést s sebou koho

bring to: bring sb toprobrat z bezvědomí, přivést k sobě koho z mdlob

curtain: bring down the curtain on sthukončit co, znamenat konec čeho

disrepute: fall/be brought into disreputeztratit dobrou/získat špatnou pověst

heel: bring sb to heelpřimět koho k poslušnosti

home: bring sth home to sbvysvětlit, objasnit komu co zdůraznit důležitost

house: bring the house downvysloužit si hlasité ovace

justice: bring sb to justicepostavit před soud, odevzdat spravedlnosti koho

life: bring sth to lifeoživit, přivést k životu, dobarvit co učinit zajímavějším

mind: bring sth to mindpřipomenout co, vyvolávat vzpomínky na co

notice: bring sth to sb's noticeupozornit koho na co

peg: bring sb down a pegusadit, setřít koho

action: bring an action against sb, for sthpodat žalobu na koho, pro co, zažalovat koho za co

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

bring up: bring up windříhnout si dítě ap.

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

disgrace: bring disgrace (up)on sb/sthzostudit koho/co

focus: bring sth into focuszavést pozornost na co, přivést co do středu zájmu, upozornit na co

fore: bring sth to the forevynést do popředí co, upozornit na co talent ap.

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

indictment: bring an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

lawsuit: bring a lawsuit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat, pohnat k soudu koho kvůli civilnímu sporu

rest: bring sth to restzastavit co vozidlo ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

standstill: come/be brought to a standstillzastavit (se) proces ap.

stop: bring sth to a stopzastavit co

suit: file/bring a suit against sbpodat žalobu na koho, zažalovat koho

together: bring togetherdát dohromady lidi či věci

trial: bring sb to trialpostavit koho před soud

up to date: bring sth up to date(z)aktualizovat, zaktuálnit, zmodernizovat co

verdict: deliver/give/return/bring in a verdictvynést výrok

alive: bring sb/sth aliveoživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávění

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

onside: bring sb onsidezískat koho na svou stranu

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

obvinění: bring a charge, žalobou press charges against sbvznést obvinění proti komu

obžaloba: bring/file criminal charges, seek an indictment against sbvznést obžalobu proti komu

ostuda: disgrace sb, embarrass sb, bring shame on sb, BrE let the side down, ztrapnit ap. show sb up(u)dělat ostudu komu

pohnat: podat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justicepohnat koho před soud/k soudu

postavit: bring sb to justice, put sb on trial, try sbpostavit koho před soud

přenést: bring sb back to realitypřenést koho zpět do reality

přijít: come/be brought to one's senses, see sense/reasonpřijít k rozumu

přinést si: bring sth with onepřinést si s sebou co

přivézt: bring sth with onepřevézt co s sebou

smůla: bring bad luckpřinášet smůlu

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

užitek: bring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)přinášet komu užitek

vychovaný: well-bred, well-brought-up, well-mannered(slušně)/dobře vychovaný

vynést: deliver/return/bring in/pronounce a verdictpráv. vynést rozsudek

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek

žaloba: sue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sthpodat žalobu na koho pro co

brát se: What are you doing here?, What brings you here?Kde se tady bereš?

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

dovézt: Did you bring it?Dovezl jsi to?

dovolit si: I took the liberty of bringing ...Dovolil jsem si přinést ...

přinést: Shall I bring you ...?Mám vám přinést ...?

přivádět: What brings you here?, What's your business here?Co vás sem přivádí?

přivést: I have brought a friend.Přivedl jsem kamaráda.

srazit: bring the temperature downsrazit teplotu nemocnému

úroda: bring in the harvest, get the crops/harvest insklidit úrodu

vychovat: She brought up four children.Vychovala čtyři děti.

vyvést: bring sth to the surfacevyvést co na povrch

vznést: bring charges/a charge, zažalovat press charges against sbvznést obvinění/obžalobu proti komu

vzruch: bring some excitement into sthvnést trochu vzruchu do čeho

along: take/bring alongvzít s sebou koho/co

zavinit: bring sth on osfzavinit si co sám

zdárný: bring sth to a successful conclusion, finish sth successfullydovést co ke zdárnému konci

krátký: make short work of sb/sth, nepárat se s čím bring a quick end to sth, go through sth like a dose of saltsudělat s kým/čím krátký proces

povrch: surface, come out, be brought to lightvyplout na povrch zpráva ap.