Hlavní obsah

ke

quainábřeží, hráz

queueocas, ohon, oháňka

Vyskytuje se v

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

aller: aller bien avec qqchhodit se k sobě

américain: quart d'heure américain= chvíle během taneční zábavy, kdy ženy vyzývají muže k tanci

aptitude: aptitudes requises pour exercer une activitézískané schopnosti k vykonávání nějaké aktivity

attention: à l'attention de qqnk rukám koho o poštovní zásilce

avenant: avenant à un contrat d'assurancedodatek k pojistné smlouvě

bon: un bon à tirerschváleno k tisku

centime: centime additionnelpřirážka k dani

chaîne: chaîne de montreřetízek k hodinkám

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

corde: condamner qqn à la cordeodsoudit koho k trestu smrti provazem

couler: couler à picklesnout ke dnu

crachoir: tenir le crachoirnepustit nikoho ke slovu

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

date: date de valeurhodnota ke dni

de: amour de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

défaut: à défaut d'accord (aimable)není-li dohody, nedojde-li k dohodě

déférer: déférer une affaire à un tribunalpostoupit věc k soudu

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

désespoir: faire le désespoir de qqnpřivádět koho k zoufalství

détriment: à mon détrimentk mé újmě

diable: (Que) diable !Hrome!, K čertu!

dossier: dossier de candidaturepodklady k žádosti

dresser: dresser une échelle contre un murpřistavit žebřík ke zdi

embonpoint: avoir tendance à l'embonpointmít sklon k tloustnutí

emploi: mode d'emploinávod k použití

esprit: reprendre ses espritspřijít k sobě

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

externe: médicament à usage externelék k zevnímu použití

filial: respect filialrespekt k rodičům

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

laisser: laisser tomber qqnpustit koho k vodě, vykašlat se na koho

matière: matière à réfléchirdůvod k zamyšlení

mener: mener qqch à bon finpřivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit co

mettre: se mettre à tableposadit se ke stolu

mie: hovor. à la mie de paink ničemu, bezcenný

mission: ordre de missioncestovní příkaz, příkaz k jízdě

mode: mode d'emploinávod k použití

mourir: mourir à la tâcheudřít se k smrti

nage: gagner la côte à la nagedoplavat ke břehu

paraître: paraître en justicedostavit se k soudu

perdre: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

plaindre: être à plaindrebýt k politování

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce

annexe: pièces annexes d'un dossierdokumenty přiložené ke spisu

anniversaire: Joyeux anniversaire !Vše nejlepší k narozeninám!

appartement: appartement à louerbyt k pronajmutí

avouer: avouer un crimepřiznat se ke zločinu

basculer: basculer qqnporazit koho (k zemi)

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

condamner: On l'a condamné à payer une amende.Byl odsouzen k zaplacení pokuty.

conduire: Son entraîneur l'a conduit à la victoire.Jeho trenér ho dovedl k vítězství.

connaissance: reprendre connaissancepřijít k vědomí, (znovu) nabýt vědomí

déborder: přen. faire déborder qqndovádět koho k nepříčetnosti

défier: défier un ami aux échecsvyzvat přítele k partii šachu

demander: On vous demande au téléphone.Máte telefon., Máte jít k telefonu.

disgracié: Il est disgracié de la nature.Příroda se k němu zachovala macešsky.

disposer: Il dispose d'une voiture.Má (k dispozici) auto.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

jeter: se jeter aux pieds de qqnvrhnout se komu k nohám

porter: porter qqn au pouvoirpřivést koho k moci

prendre: prendre qqch à cœurvzít si co k srdci

assembler: Qui se ressemble s'assemble.Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

but: aller droit au butjít přímo k cíli

carreau: jeter qqn sur le carreausrazit koho k zemi

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

coupe: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

fait: Ce n'est ni fait ni à faire.To je k ničemu.

frigidaire: mettre qqch au frigidairedát co k ledu

loin: Il y a loin de la coupe aux lèvres.Od slov daleko k činům.

meuble: hovor. faire partie des meublespatřit k inventáři

mort: hovor. baliser à mortk smrti se bát

mouton: Revenons à nos moutons.Vraťme se k naší věci.

mur: coller qqn au murpostavit ke zdi koho

nerf: avoir les nerfs tendusmít nervy napnuté k prasknutí

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

pain: Je ne mange pas de ce pain-là.K tomu se nepropůjčím.

pâte: mettre la main à la pâtepřiložit ruku k dílu

pesant: valoir son pesant d'orbýt k nezaplacení, mít cenu zlata

petit: Petit à petit l'oiseau fait son nid.Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

pied: des pieds à la têteod hlavy k patě