Hlavní obsah

Zájmeno

  • (3. pád) luipro ostatní pády se používají tvary zájmena ona podle vazby slovesaJí se to netýká.Cela ne la concerne pas.Jí je to jedno.Cela lui est égal.

Vyskytuje se v

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

angoisse: C'est l'angoisse.To je nepříjemné.

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

bœuf: SwF C'est bœuf.To je blbý.

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

carte: manger à la cartejíst à la carte

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

ci: celle-ciona, tam(hle)ta

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

de: amour de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě

dernier: ce derniertento, on posledně jmenovaný

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

femme: Elle est très femme.Je velmi ženská.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

gré: de votre gréjak je vám libo

gueule: Il pue de la gueule.Smrdí mu z huby.

guise: À votre guise.Jak je libo., Jak si přejete.

impérial: Sa Majesté ImpérialeJeho císařské Veličenstvo

importer: Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...

incontestable: Il est incontestable que.Je nesporné, že.

intention: L'enfer est pavé de bonnes intentions.Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.

investissement: C'est un bon investissement.To je dobrá investice. to se vyplatí

kif: C'est du kif.To je prašť jako uhoď.

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

ligne: výp. en lignezapojený, připojený, on-line

lourd: J'ai l'estomac lourd.Je mi těžko od žaludku.

lurette: Il y a belle lurette.Je tomu hezky dávno.

majesté: Sa Majesté S. M.Jeho Veličenstvo o králi ap.

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

même: C'est la même chose.Je to totéž.

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

mon: Tout est de ma faute.Všechno je to má vina.

moquer: Vous vous moquez du monde !To je vrchol!

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

pouvoir: Il se peut que...Je možné, že...

preuve: à preuve quedůkazem toho je, že

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

quelqu'un: lid. C'est quelqu'un !To je ale něco!

qui: Qui que ce soit.Ať je to kdokoli(v).

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

réfléchi: C'est tout réfléchi.Je rozhodnuto.

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

rétablir: rétablir qqn à sa placedosadit koho na jeho místo

royal: Son Altesse RoyaleJeho královská Výsost

sainteté: Sa Sainteté S. S.Jeho Svatost oslovení papeže

savoir: Tout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

à: Ceci est à moi.To je moje.

agrafer: Il s'est fait agrafer par les flics.Sebrali ho policajti.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

archi-: C'est archiconnu.To je notoricky známé.

arrêter: Au voleur ! Arrêtez-le !Zloděj! Chyťte ho!

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

baisser: Sa vue baisse.Slábne mu zrak.

balèze: Il est balèze en maths.Je machr na matiku.

bander: Il bande.Stojí mu., Houpnul mu.

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

bercer: On l'a bercé de vaines promesses.Uchlácholili ho planými sliby.

bien: Bien fait pour lui !Dobře mu tak!

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

bouleverser: Elle en est tout bouleversée.Je z toho celá rozechvělá.

bourdonner: Les oreilles lui bourdonnent.Hučí mu v uších.

brouillasser: Il brouillasse.Je mlhavo.

ça: C'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

carotte: hovor. Les carottes sont cuites.(Už) je to hotovo., To je konec.