Hlavní obsah

práce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (cílená činnost) die Arbeit, die Tätigkeit, die Beschäftigungtělesná/duševní práceeine manuelle/geistliche ArbeitMám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.domácí prácedie Hausarbeitpřípravné prácedie Vorbereitungsarbeitencelodenní prácedie Ganztagsarbeit
  2. (fyzikální veličina) die Arbeit
  3. (společenská aktivita) die ArbeitSvátek práceTag der Arbeitpráce přes časdie Überstundenarbeittrh práceder Arbeitsmarkt
  4. (zaměstnání) die Arbeit, die Beschäftigung, die Stellehledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/findenchodit do prácezur Arbeit gehenpráce na směnydie Schichtarbeit
  5. (výsledné dílo) die Arbeit, das Werkdisertační/diplomová prácedie Dissertation/Diplomarbeit(celo)životní prácedie Lebensarbeit
  6. (způsob provedení) die Arbeit

Vyskytuje se v

dělba: dělba prácedie Arbeitsteilung

disertační: disertační prácedie Dissertationsarbeit

domácí: domácí prácedie Hausarbeiten

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

editorský: editorská prácedie Editorsarbeit

kamenický: kamenické prácedie Steinmetzarbeiten

klempířský: klempířská prácedie Klempnerarbeit

koňský: koňská prácedie Pferdearbeit

kultura: kultura práce/stolovánídie Arbeitskultur/Tafelkultur

magisterský: magisterská prácedie Magisterarbeit

nádenický: nádenická prácedie Tagelöhnerarbeit

nárazový: nárazová prácedie Stoßarbeit

nával: nával prácedie Arbeitsanhäufung

nouzový: nouzová prácedie Notstandsarbeit

nucený: nucená prácedie Zwangsarbeit

opravářský: opravářské prácedie Reparaturarbeiten

pokrývačský: pokrývačské prácedie Dachdeckerarbeiten

poptávka: poptávka po prácidie Arbeitsnachfrage

prací: prací prášek/prostředekdas Waschpulver/Waschmittel

právo: právo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildung

precizní: precizní prácedie Präzisionsarbeit

průzkumný: průzkumné prácedie Untersuchungsarbeiten, die Erkundungsarbeiten

redakční: redakční prácedie Redaktionsarbeit

redaktorský: redaktorská prácedie Redakteurarbeit

ročníkový: ročníková prácedie Jahrgangsarbeit

rutinní: rutinní práce/technikadie Routinearbeit/Routinetechnik

seminární: seminární prácedie Seminararbeit

týmový: týmová prácedie Teamarbeit

úklidový: úklidové prácedie Aufräumungsarbeiten

úřad: Úřad prácedas Arbeitsamt

zakázkový: zakázková prácedie Auftragsarbeit

zápočtový: zápočtová prácedie Testatarbeit

zednický: zednické prácedie Maurerarbeiten

zemní: zemní prácedie Erdarbeiten

administrativní: administrativní prácedie Verwaltungsarbeit

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

fušerský: fušerská prácePfuscherarbeit

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

normalizovat: normalizovat postup pracídie Arbeitsweise normen

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

obhajoba: obhajoba diplomové prácedie Verteidigung der Diplomarbeit

objednávka: práce na objednávkudie Arbeit auf Bestellung

objevný: objevná prácebahnbrechende Arbeit

oblast: práce v oblasti vědydie Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaft

obtížný: obtížná úloha/práceeine schwierige Aufgabe/Arbeit

obyčejný: obyčejná práceeine gewöhnliche Arbeit

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

perný: perná práceharte/sauere Arbeit

pilný: pilná prácefleißige Arbeit

plno: mít plno práceviel Arbeit haben

plodný: plodná prácefruchtbringende Arbeit

pobídnout: pobídnout žáky k aktivní práciSchüler zur aktiven Arbeit anregen