Hlavní obsah

prací

Přídavné jméno

  1. (k praní) Wasch-prací prášek/prostředekdas Waschpulver/Waschmittel
  2. (omyvatelný, pratelný) Wasch-

Vyskytuje se v

dělba: dělba prácedie Arbeitsteilung

disertační: disertační prácedie Dissertationsarbeit

domácí: domácí prácedie Hausarbeiten

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

editorský: editorská prácedie Editorsarbeit

kamenický: kamenické prácedie Steinmetzarbeiten

klempířský: klempířská prácedie Klempnerarbeit

koňský: koňská prácedie Pferdearbeit

kultura: kultura práce/stolovánídie Arbeitskultur/Tafelkultur

magisterský: magisterská prácedie Magisterarbeit

nádenický: nádenická prácedie Tagelöhnerarbeit

nárazový: nárazová prácedie Stoßarbeit

nával: nával prácedie Arbeitsanhäufung

nouzový: nouzová prácedie Notstandsarbeit

nucený: nucená prácedie Zwangsarbeit

administrativní: administrativní prácedie Verwaltungsarbeit

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

fušerský: fušerská prácePfuscherarbeit

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

normalizovat: normalizovat postup pracídie Arbeitsweise normen

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

obhajoba: obhajoba diplomové prácedie Verteidigung der Diplomarbeit

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

Handarbeit: eine Handarbeit aus Seideruční práce z hedvábí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

zu: zur Arbeit gehenjít do práce

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci

Arbeit: die Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektu

Arbeit: sich an die Arbeit machendát se do práce

Arbeit: mit der Arbeit beginnenzačít s prací

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

Arbeit: zur Arbeit gehenjít do práce

Arbeit: auf Arbeit seinbýt v práci

Arbeit: ohne Arbeit seinbýt bez práce/nezaměstnaný

arbeiten: hovor. Was arbeitest du?Kde děláš?, Co děláš (za práci)?

arbeiten: über Kafka/den Symbolismus arbeitenpsát práci o Kafkovi/symbolismu

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aufsaugen: Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.Práce ji úplně pohltila.

ausruhen: sich von der Arbeit ausruhenodpočinout si od práce

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

behindern: bei der Arbeit behindernpřekážet v práci

beliebig: jede beliebige Arbeit ablehnenodmítat jakoukoli práci

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

binden: die Diplomarbeit bindensvázat diplomovou práci

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

entgelten: Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.

entlasten: j-n in seiner Arbeit entlastenodlehčit komu v práci

ernst: seine Arbeit ernst nehmenbrát svou práci vážně

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.