Hlavní obsah

prací

Přídavné jméno

  1. (k praní) Wasch-prací prášek/prostředekdas Waschpulver/Waschmittel
  2. (omyvatelný, pratelný) Wasch-

Vyskytuje se v

an: mít rozdělanou prácian der Arbeit sein

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

Handarbeit: ruční práce z hedvábíeine Handarbeit aus Seide

tüchtig: být zdatný v prácitüchtig im Beruf sein

zu: jít do prácezur Arbeit gehen

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

Arbeit: vykonávat duševní/manuální prácieine geistige/manuelle Arbeit verrichten

arbeiten: Kde děláš?, Co děláš (za práci)?hovor. Was arbeitest du?

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

aufsaugen: Práce ji úplně pohltila.Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.

ausruhen: odpočinout si od prácesich von der Arbeit ausruhen

aussuchen: vybrat tři lidi na prácidrei Leute für eine Arbeit aussuchen

behandeln: Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.

behindern: překážet v prácibei der Arbeit behindern

beliebig: odmítat jakoukoli prácijede beliebige Arbeit ablehnen

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

binden: svázat diplomovou prácidie Diplomarbeit binden

daransetzen: Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.

Ende: být hotov s prací do konce měsícebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig sein

entgelten: Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.

entlasten: odlehčit komu v prácij-n in seiner Arbeit entlasten

ernst: brát svou práci vážněseine Arbeit ernst nehmen

fahren: jet do práce/školyzur Arbeit/Schule fahren

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

geben: Bylo hodně práce.Es gab viel zu tun.

geeignet: Na tuto práci se nehodí.Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.

grob: mít ruce zhrublé od prácegrobe Hände von der Arbeit haben

hermachen: Vrhl se do práce.Er hat sich über die Arbeit hergemacht.

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

liegen: Tato práce jí nesedí.Diese Arbeit liegt ihr nicht.

machen: pustit se do prácesich an die Arbeit machen

Mai: 1. máj, Svátek práceder Erste Mai

mitmachen: přibrat si čí prácij-s Arbeit mitmachen

mühsam: dělat namáhavou drobnou prácietw. in mühsamer Kleinarbeit tun

ruhen: Odpočívá po těžké práci.Er ruht nach der harten Arbeit.

schaffen: Sám už tuto práci nezvládne.Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.

schmeißen: praštit s pracíeinen Job schmeißen

sobald: Přijdu, jakmile budu hotov s prací.Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.

sorglich: odvést pečlivou prácieine sorgliche Arbeit leisten

Suche: hledat si práciauf der Suche nach einem Job sein

Übermaß: přemíra práceein Übermaß an Arbeit

umtun: hledat prácisich nach einem Job umtun

umziehen: převléci se po prácisich nach der Arbeit umziehen

unverdrossen: neúnavně pokračovat v práciunverdrossen weiterarbeiten

vereinfachen: ulehčit si prácisich die Arbeit vereinfachen

vermitteln: obstarat práci komuj-m eine Arbeit vermitteln

verrichten: vykonávat svou práciseine Arbeit verrichten

vertreiben: Zaháním smutek prací.Ich vertreibe mir den Kummer durch die Arbeit.

viel: mít mnoho práceviel Arbeit haben

wichtig: Nemá nic důležitějšího na práci?Hat er nichts Wichtigeres zu tun?

zuweisen: komu přidělit prácij-m eine Arbeit zuweisen

gehen: pustit se/dát se do prácean die Arbeit/an das Werk gehen

hinschmeißen: vykašlat se na prácipřen. eine Arbeit hinschmeißen

dělba: dělba prácedie Arbeitsteilung

disertační: disertační prácedie Dissertationsarbeit

domácí: domácí prácedie Hausarbeiten

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

editorský: editorská prácedie Editorsarbeit

kamenický: kamenické prácedie Steinmetzarbeiten

klempířský: klempířská prácedie Klempnerarbeit

koňský: koňská prácedie Pferdearbeit

kultura: kultura práce/stolovánídie Arbeitskultur/Tafelkultur

magisterský: magisterská prácedie Magisterarbeit

nádenický: nádenická prácedie Tagelöhnerarbeit

nárazový: nárazová prácedie Stoßarbeit

nával: nával prácedie Arbeitsanhäufung

nouzový: nouzová prácedie Notstandsarbeit

nucený: nucená prácedie Zwangsarbeit

administrativní: administrativní prácedie Verwaltungsarbeit

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

do: chodit do prácezur Arbeit gehen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

flákat: flákat prácibei der Arbeit schlampen

fušerský: fušerská prácePfuscherarbeit

hanebný: odvést hanebnou prácieine scheußliche Arbeit leisten

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

hora: expr. hora práceein Berg von Arbeit

chvátat: chvátat s pracíes mit einer Arbeit eilig haben

každodenní: každodenní prácealltägliche Arbeit

klidný: klidná práceruhige Arbeit

koncentrovat se: koncentrovat se na prácisich auf die Arbeit konzentrieren

korunovat: Jeho práce byla korunována úspěchem.Seine Arbeit wurde von Erfolg gekrönt.

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kus: udělat kus práceein ganzes Stück Arbeit machen

kvalitní: odvést kvalitní prácieine hochwertige Arbeit leisten

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lopotný: lopotná prácemühselige Arbeit

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mizerný: odvádět mizernou prácieine miese Arbeit leisten

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

monitor: práce u monitorudie Arbeit am Bildschirm

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

namáhat: namáhat oči (při práci)die Augen (bei der Arbeit) anstrengen

námezdní: vykonávat námezdní prácidie Lohnarbeit machen

nanicovatý: nanicovatá práceunnütze Arbeit

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nějaký: shánět nějakou práciirgendeine Arbeit suchen

nelegální: nelegální práceillegale Arbeit

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

normalizovat: normalizovat postup pracídie Arbeitsweise normen

nudný: nudná práceeintönige Arbeit

obhajoba: obhajoba diplomové prácedie Verteidigung der Diplomarbeit

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

koláč: Bez práce nejsou koláče.Ohne Fleiß kein Preis., Ohne Arbeit kein Erfolg.