Hlavní obsah

kam

Příslovce

  • wohinKam jdeš?Wohin gehst du?

Vyskytuje se v

angekrochen: angekrochen kommenpřilézt, připlazit se, přijít se sklopenýma ušima s omluvou ap.

angerast: angerast kommenpřihnat se, přiřítit se auto, člověk ap.

angesaust: angesaust kommenpřiřítit se, přihnat se

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

Bein: (wieder) auf die Beine kommenpostavit se (zase) na nohy uzdravit se

Bettelstab: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

Bewegung: in Bewegung kommendát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.

Essen: Der Appetit kommt beim Essen.S jídlem roste chuť.

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

Feder: nicht aus den Federn kommennevylézat z peřin

Fleck: mit etw. nicht vom Fleck kommennehnout se s čím z místa

Fluss: in Fluss kommenrozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.

Frage: für j-n/etw. in Frage kommenpřicházet v úvahu pro koho/co

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

Gehege: j-m ins Gehege kommenlézt do zelí komu

Geld: zu Geld kommenpřijít k penězům zbohatnout

Gerede: ins Gerede kommen/geratenpřijít/dostat se do řečí

Gericht: vor Gericht kommenjít k soudu spor ap.

Gleis: aus dem Gleis kommen/geratenvyjít ze zajetých kolejí

Grausen: j-n packt/j-m kommt das kalte Grausenkoho jímá hrůza

Hintertreffen: ins Hintertreffen geraten/kommendostat se do nevýhody/nevýhodné pozice v soutěži ap.

hundert: auf hundert kommenpřijít do varu

Jahr: in die Jahre kommenpřijít do let zestárnout

kommen: (sich) j-n/etw. kommen lassen(za)volat, (při)volat (si) lékaře, taxi ap.

Konzept: aus dem Konzept kommenvypadnout z konceptu během proslovu ap.

Kosten: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Leben: ums Leben kommenpřijít o život

Mond: vom Mond kommenspadnout z měsíce

Pott: (nicht) zu Pott(e) kommen(ne)poradit si s čím

Quere: j-m in die Quere kommenpronásledovat koho nepříjemné vzpomínky ap.

Rechnung: auf j-s Rechnung kommenjít na čí účet

Recht: zu seinem Recht kommendovolat se svého práva

Regen: aus dem Regen in die Traufe kommendostat se z bláta do louže

Reihe: an die Reihe kommenpřijít na řadu

rufen: j-m wie gerufen kommenpřijít komu jako na zavolanou

Schaden: zu Schaden kommenpřijít k úhoně

Sicht: in Sicht sein/kommenbýt/dostat se na dohled

Sinn: j-m in den Sinn kommenpřijít na mysl komu, napadnout koho

Sprache: etw. Nom kommt zur Sprachena co přijde řeč, o čem se bude mluvit

Spur: j-m auf die Spur kommenpřijít komu na stopu

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Tapet: aufs Tapet kommenpřijít na přetřes

teuer: j-n, j-m teuer zu stehen kommenpřijít koho draze

Text: aus dem Text kommenztratit nit

Tüte: Das kommt nicht in die Tüte!To na mě nezkoušej! To nepřichází v úvahu!

Vernunft: Vernunft annehmen, zur Vernunft kommenpřijít (znovu) k rozumu

Verruf: in Verruf kommen/geratenzískat špatnou pověst

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

Vorschein: zum Vorschein kommenobjevit se, zjevit se

Welt: auf die Welt kommenpřijít na svět narodit se

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zeit: j-s Zeit ist gekommennadešel čí čas k určitému činu

zuschulden: sich Dat etw. Akk zuschulden kommen lassendopustit se čeho, provinit se čím

zustande: zustande kommenuskutečnit se, proběhnout, konat se

zutage: zutage kommen/tretenvyjít najevo/na světlo

Zweig: Er kommt auf keinen grünen Zweig.Tady mu pšenka nepokvete.

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

aufkommen: Ein kräftiger Nordwind kam auf.Zvedl se silný severák.

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

drüben: von drüben kommenpřijít odnaproti

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

Hilfe: j-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomoc

Kontakt: mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktu

laut: laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Mode: in die/aus der Mode kommenpřijít do módy/vyjít z módy

rein: Kommen Sie rein!Pojďte dále!, Vstupte!

richtig: im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku

Übung: aus der Übung kommenvyjít ze cviku

vorn(e): von vorn(e) kommenpřijít zepředu

Wort: zu Wort kommendostat se ke slovu

angekeucht: angekeucht kommenpřisupět, dosupět přijít zadýchaný

bez, beze: ohne Einladung kommenpřijít bez pozvání

dát: auf j-n nichts kommen lassennedat dopustit na koho

okamžik: im richtigen Augenblick kommenpřijít v pravý okamžik

pravý: zur richtigen Zeit kommenpřijít v pravý čas

přijít: zu sich kommenpřijít k sobě

rozhovor: mit j-m ins Gespräch kommendát se s kým do rozhovoru

řeč: ins Gerede kommenpřijít do řečí

svůj, svá, své, svoje: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

akorát: Er kam pünktlich zum Mittag.Přišel akorát v poledne.

aniž: Er kam, ohne eingeladen zu sein.Přišel, aniž byl pozván.

ano: Ich komme erst in einer Woche, ja?Přijedu až za týden, ano?

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

: Der Zug kommt erst in zwei Stunden.Vlak přijede až za dvě hodiny.

bodnout: Das Bier kam gelegen.To pivo bodlo.

brát se: Wo kommst du her?Kde se tu bereš?

být: Ich bin zu spät gekommen.Přišel jsem pozdě.

celý: Er kam mit heiler Haut davon.Vyvázl celý.

cíl: ans Ziel kommendoběhnout do cíle

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

daleko: von weitem kommenpřicházet z daleka

dát se: mit j-m ins Gespräch kommendát se do řeči s kým

dojíst: Iss auf und komm!Dojez a pojď!

dojít: zur Tür kommendojít ke dveřím

dokud: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

dokulhat (se): Er kam hinkend in die Klinik.Dokulhal se do nemocnice.

dostat se: Wie komme ich zum Theater?Jak se dostanu k divadlu?

dovnitř: Kommen Sie (he)rein.Pojďte dovnitř.

existovat: Das kommt nicht in Frage!To neexistuje!

extra: Er kam extra.Přišel extra.

hned: Sie sind gleich zu zweit gekommen.Přišli hned dva.

honem: Komm schnell her!Honem sem pojď!

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

ihned: Ich komme gleich.Přijdu ihned.

jednotlivě: einzeln kommenpřicházet jednotlivě

jen: Ich komme, sobald ich damit fertig bin.Přijdu, jen co to dodělám.

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

jindy: Ich komme ein andermal.Přijdu jindy.

jít: Komm herein.Pojď dál.

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

kdy: Komm zurück, wann du willst.Vrať se, kdy budeš chtít.

kdyby: Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.

když: Wenn sie mich anruft, komme ich.Když mi zavolá, přijdu.

kolej: Der Zug kommt auf Gleis fünf an.Vlak přijede na pátou kolej.

který: Mit welchem Zug bist du gekommen?Kterým vlakem jsi přijel?

kudy: Wie komme ich zum Bahnhof?Kudy se dostanu na nádraží?

líto: Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.Je mi líto, že jsi nepřišel.

miláček: Komm her, mein Kind!Pojď ke mně, miláčku!

minout: Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.Léto minulo a nastal podzim.

minuta: zehn Minuten später kommenpřijít o deset minut později

mít: Du sollst rechtzeitig kommen.Máš chodit včas.

móda: in Mode kommenpřijít do módy

naběhnout: zum Frühsport angerannt kommennaběhnout na rozcvičku

nahoru: Komm herauf!Pojď nahoru!

najevo: Die Wahrheit kommt ans Licht.Pravda vyjde najevo.

nakrátko: Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.Přijeli jsme jen nakrátko.

nasnídat se: Komm zum Frühstück/frühstücken.Pojď se nasnídat.

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

ne: Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.Přijdeš? – Ne, nemám čas.

nechť: Er möge kommen!Nechť už přijde!

nejdřív: Ich komme so bald wie möglich.Přijdu co nejdřív.

některý: An irgendeinem Tag komme ich vorbei.Některý den se stavím.

nepravý: zur falschen Zeit kommenpřijít v nepravý čas

nevhod: unpassend zu Besuch kommenpřijít na návštěvu nevhod

nevhodný: zu unpassender Zeit kommenpřijít v nevhodnou dobu