Hlavní obsah

kam

Příslovce

  • wohinKam jdeš?Wohin gehst du?

Vyskytuje se v

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

dát: nedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

přijít: přijít k sobězu sich kommen

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

řeč: přijít do řečíins Gerede kommen

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

akorát: Přišel akorát v poledne.Er kam pünktlich zum Mittag.

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

ano: Přijedu až za týden, ano?Ich komme erst in einer Woche, ja?

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Ať hned přijde!Er soll sofort kommen!

: Vlak přijede až za dvě hodiny.Der Zug kommt erst in zwei Stunden.

bodnout: To pivo bodlo.Das Bier kam gelegen.

brát se: Kde se tu bereš?Wo kommst du her?

být: Přišel jsem pozdě.Ich bin zu spät gekommen.

být: Nepřišel bys zítra?Würdest du morgen kommen?

celý: Vyvázl celý.Er kam mit heiler Haut davon.

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

daleko: přicházet z dalekavon weitem kommen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

doběhnout: Doběhl jako třetí.Er kam als Dritter an.

dohlédnout: přen. Kam až oko dohlédne.So weit das Auge reicht.

dojíst: Dojez a pojď!Iss auf und komm!

dojít: dojít ke dveřímzur Tür kommen

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

dokulhat (se): Dokulhal se do nemocnice.Er kam hinkend in die Klinik.

dostat se: Jak se dostanu k divadlu?Wie komme ich zum Theater?

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

dostat se: dostat se ke slovuzu Wort kommen

dovnitř: Pojďte dovnitř.Kommen Sie (he)rein.

existovat: To neexistuje!Das kommt nicht in Frage!

extra: Přišel extra.Er kam extra.

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

jednotlivě: přicházet jednotlivěeinzeln kommen

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

jindy: Přijdu jindy.Ich komme ein andermal.

jít: Pojď dál.Komm herein.

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

kdy: Vrať se, kdy budeš chtít.Komm zurück, wann du willst.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

který: Kterým vlakem jsi přijel?Mit welchem Zug bist du gekommen?

kudy: Kudy se dostanu na nádraží?Wie komme ich zum Bahnhof?

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

mít: Máš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.

móda: přijít do módyin Mode kommen

naběhnout: naběhnout na rozcvičkuzum Frühsport angerannt kommen

nahoru: Pojď nahoru!Komm herauf!

najevo: Pravda vyjde najevo.Die Wahrheit kommt ans Licht.

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

namířit: Kam máš namířeno?Wo gehst du hin?

nasnídat se: Pojď se nasnídat.Komm zum Frühstück/frühstücken.

nastejno: Vyjde to nastejno.Es kommt auf dasselbe hinaus.

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

ne: Ne abys přišel zase pozdě.Nicht, dass du wieder spät kommst.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

nevhodný: přijít v nevhodnou dobuzu unpassender Zeit kommen

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

no: Přijdeš? – No dobře.Kommst du? – Na gut.

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

o: Přijede o dvě hodiny později.Sie kommt zwei Stunden später.

občas: Občas přijde.Er kommt ab und zu.

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

obutý: Nechoď sem obutý.Komm nicht in Schuhen herein.

obyčejně: Obyčejně chodí pozdě.Er kommt gewöhnlich spät.

odjinud: Přišel odjinud.Er kam von woanders.

opovážit se: Opovaž se přijít pozdě!Wage dich spät zu kommen!

osadník: Přicházeli noví osadníci.Es kamen neue Siedler hinzu.

ostatní: Už dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

osvítit: Náhle mě něco osvítilo.Mir kam plötzlich eine Erleuchtung.

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!