Hlavní obsah

ihm

Zájmeno

  • (je)mu, němuIch gebe ihm das Buch.Dám mu knihu.Wie geht es ihm?Jak se mu daří?Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.

Vyskytuje se v

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

abwärtsgehen: mit j-m/etw. geht es abwärtss kým/čím to jde z kopce, je to špatné

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

aus: etw. Nom ist aus, mit etw. ist es ausje po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.

Auskommen: mit j-m ist/gibt es kein Auskommens kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelný

auskratzen: Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.Vyškrábala bych mu/jí oči.

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

bergab: mit j-m/etw. geht es bergabkdo/co je na tom špatně, s kým/čím to jde s kopce

bergauf: mit j-m/etw. geht es bergaufkdo/co jde nahoru kvalitativně, s kým/čím se to lepší

bewenden: es bei/mit etw. bewenden lassennechat to být, vyřídit to čím

Bindfaden: Es regnet Bindfäden.Lije jako z konve.

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

dastehen: Er stand wie ein begossener Pudel da.Stál tam jak zmoklá slepice.

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

dreckig: j-m geht es dreckigkomu se daří mizerně/pod psa

durch sein: Er/Sie ist bei mir unten durch.U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

Essig: mit etw. ist es Essigco je v háji/kýblu

frieren: j-n friert (es)komu je zima, kdo mrzne

frieren: Es friert.Mrzne. je pod nulou

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Ganze: Es geht ums Ganze.Jde o všechno.

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

geschehen: es ist um j-n/etw. geschehenpo kom/čem je (veta), s kým/čím je amen

gießen: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.

gleichtun: es j-m gleichtunnapodobovat koho spolužáka ap.

gleichtun: es j-m in/an etw. Dat gleichtunvyrovnat se komu v čem, čím rychlostí soupeři ap.

hageln: Es hagelt.Padají kroupy.

hart: Es geht hart auf hart.Jde do tuhého.

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

heraus sein: Jetzt ist es (endlich) heraus!Teď je to (konečně) venku!

herrschen: Es herrscht Schweigen im Walde.Je ticho po pěšině.

Himmel: Gebe es der Himmel!Dá-li bůh!

Jammer: es ist ein Jammer mit j-m/etw.s kým/čím je to bída, je to těžké

Jubel: Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.Panuje všeobecné nadšení.

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

klicken: bei j-m klickt es (endlich)komu to konečně došlo, komu se konečně rozsvítilo

klingeln: es klingelt bei j-mkomu to docvaklo/svitlo/se rozsvítilo

Kopf: Es geht um Kopf und Kragen.Jde o krk.

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

langgehen: wissen, wo es langgehtvědět, jak to chodí

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

aufsteigen: Neid stieg in ihm auf.Vzplanul závistí.

donnern: Es donnert.Hřmí.

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

in: Er ist in Schwierigkeiten.Má potíže.

jaja: Jaja, so ist es!Jo jo, tak to je!

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

klingeln: Es klingelt zum Unterricht/zur Pause.Zvoní na vyučování/přestávku.

kommen: Er kam unters Auto.Dostal se pod auto.

abbekommen: Er hat eins abbekommen!Dostal co proto!

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfertigen: Er wollte mich mit 20 Kronen abfertigen.Chtěl mě odbýt 20 korunami.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abhauen: Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.Málem by si usekl palec.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkühlen: Heute Nacht hat es sich merklich abgekühlt.Dnes v noci se znatelně ochladilo.

ablocken: Er hat mir 100 Euro abgelockt.Vyloudil na mně 100 euro.

absacken: Er ist in Mathematik stark abgesackt.V matematice velmi polevil.

abscheulich: Es ist mir abscheulich kalt.Je mi strašná zima.

abschrecken: Er lässt sich durch nichts abschrecken.Nenechá se ničím odstrašit.

Absicht: Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

ähnlich: Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.Je velmi podobný svému bratrovi.

ähnlich: Er heißt Schneider oder so ähnlich.Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

ähnlichsehen: Das sieht ihm ähnlich.To je mu podobné.

allmählich: Es wird allmählich dunkel.Pozvolna se stmívá.

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

als: Er arbeitet als Lehrer.Pracuje jako učitel.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.