Hlavní obsah

Schlag

Vyskytuje se v

Blindheit: být zaslepený, mít klapky na očích(wie) mit Blindheit geschlagen sein

dreizehn: To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!

Fliege: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Gemüt: deprimovat, ubíjet kohoj-m aufs Gemüt schlagen

Kapital: vytřískat z čeho kapitálKapital aus etw. schlagen

Kontor: rána pod pásein Schlag ins Kontor

Lärm: udělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něcoLärme schlagen

Schaum: mít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat seSchaum schlagen

Schlag: ráz na rázSchlag auf Schlag

schlagen: bít se, rvát se, mlátit sesich schlagen

Schnippchen: udělat komu čáru přes rozpočetj-m ein Schnippchen schlagen

Stunde: vědět, která bijewissen, was die Stunde geschlagen hat

treffen: koho trefí šlakj-n trifft der Schlag

tun: (ani) nehnout prstemkeinen (Hand)Schlag tun

Welle: budit rozruchWellen schlagen

Wind: říkat co do větruetw. Akk in den Wind schlagen

anschlagen: Růže se ujímají.Die Rosen schlagen an.

ausholen: rozpřáhnout se k ránězum Schlag ausholen

k. o.: knokautovat koho, porazit koho knokautemj-n k. o. schlagen

Kreuz: přibít koho na křížj-n ans Kreuz schlagen

steif: ušlehat bílek do tuhaEiweiß steif schlagen

versetzen: zasadit ránu komu, uhodit kohoj-m einen Schlag versetzen

durchschlagen: Sušené ovoce ho projímá.Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.

Rekord: lámat (všechny) rekordyalle Rekorde brechen/schlagen

Ritter: pasovat na rytíře kohoj-n zum Ritter schlagen

Schacht: vrtat/kopat/razit jámueinen Schacht bohren/graben/schlagen

Schenkel: plácat se smíchy do stehensich lachend auf die Schenkel schlagen

umschlagen: Počasí se změnilo.Das Wetter schlug um.

zuschlagen: Osud zasáhl.přen. Das Schicksal schlug zu.

ráz: ráz na rázSchlag auf Schlag

bít: bít na poplachAlarm schlagen

bubnovat: bubnovat na bubendie Trommel schlagen

dutý: dutý úderein dumpfer Schlag

hvězda: sport. udělat hvězduein Rad schlagen

kus: rozbít co na kusyetw. in Stücke schlagen

mrskat: Kapr mrská ploutví.Der Karpfen schlägt mit der Flosse.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

odpálit: Tenista odpálil míč přes síť.Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.

pátá: Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

praštit: praštit (pěstí) do stolu(mit der Faust) auf den Tisch schlagen

proutek: šlehnout koho proutkemj-n mit einer Rute schlagen

přerazit: přerazit úderem dřevěnou deskuein Holzbrett mit einem Schlag entzweibrechen

přibít: přibít skobu do zdiden Haken in die Mauer schlagen

přitlouct: přitlouci plakát na vrataein Poster ans Tor schlagen

pučet: Stromy už pučí.Die Bäume schlagen schon aus.

ranit: přen., kniž. být raněn slepotoumit Blindheit geschlagen sein

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

rozpřáhnout se: Rozpřáhla se a uhodila.Sie holte aus und schlug.

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

tlouct: tlouct pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

ťukat: ťukat do taktuden Takt schlagen

úder: úder do hlavyder Schlag auf den Kopf

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

uhodit: uhodit pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

Alarm: bít na poplachAlarm schlagen

uchytit se: Píseň se dobře uchytila.Das Lied schlug gut ein.

ušlehat: ušlehat bílekEiweiß steif schlagen

útěk: zahnat koho na útěkj-n in die Flucht schlagen

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

vlna: Vlny narážejí na břeh.Die Wellen schlagen ans Ufer.

zaseknout: zaseknout sekeru do dřevadie Axt in das Holz schlagen

zatnout: zatnout sekeru do dřevadie Axt ins Holz schlagen

zatřepetat: zatřepetat křídlymit den Flügeln schlagen

zeď: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagen

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

kapitál: vytlouct z čeho kapitálKapital aus etw. schlagen

klepnout: Klepla ho pepka.Der Schlag hat ihn getroffen.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

otlouct: komu co otlouct o hlavuj-m etw. um die Ohren schlagen

otřískat: otřískat komu co o hlavuj-m etw. Akk um die Ohren schlagen

pás: přen. rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

prdel: dát komu na prdelj-n auf den Arsch schlagen

rána: přen. dát komu ránu pod pásj-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzen

vytlouct: vytlouci komu co z hlavyj-m etw. Akk aus dem Kopf schlagen