Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) mot m, parole f(termín) terme m(slovíčko) vocable mpřejaté slovomot d'empruntslovy nezkráceněen toutes lettres, en parolestýmiž slovyen propres termes(řečeno) jinými slovyen d'autres termeshrubé slovomot grossierdvojsmyslné slovomot à double sensv pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit
  2. (řeč, mluva) mot m, parole fslova útěchyparoles de consolationprázdná slova plané slibyde belles parolesdobré slovobonne parole
  3. (projev) parole f, mot mhlásit se o slovolever la main pour demander la parolevzít si slovo/ujmout se slovaprendre la paroleslovo Božíparole de Dieu
  4. (rozhodovací ap.) v čem mot m à dire dans qqch
  5. (slib) parole f (d'honneur)dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)(do)držet slovotenir (sa) parolene(do)držet slovomanquer à sa parole
  6. slova (k písni ap.) paroles

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýskutečný vrai/vraie

daný: (z)rušit dané slovorevenir sur sa parole

dodržet: dodržet slovotenir sa parole

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

hledat: hledat slovachercher ses mots

nedodržet: nedodržet slovomanquer à sa parole

obvyklý: obvyklá výslovnost slovaprononciation usuelle d'un mot

odstín: významové odstíny slovanuances sémantiques d'un mot

opačný: slova opačného významumots de sens opposé

písmeno: počáteční písmeno (slova)lettre initiale (d'un mot)

planý: planá slovabelles paroles

podobný: slova podobného významumots de sens proche

pravý: v pravém slova smyslupar excellence, proprement dit

prázdný: prázdná slovabelles paroles

prorocký: prorocká slovaparoles prophétiques

předat: předat komu slovopasser la parole à qqn

přejatý: ling. přejaté slovomot d'emprunt

původ: ling. slovo cizího původumot d'origine étrangère

rušit: rušit dané slovorevenir sur sa parole

smysl: v pravém slova smyslupar excellence

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

útěcha: slova útěchyparoles de consolation

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

zpět: vzít zpět svá slovaravaler ses paroles

nespisovný: nespisovná slovamots populaires

ten, ta, to: To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.

ujmout se: ujmout se slovaprendre la parole

znamenat: Co to slovo znamená?Que veut dire ce mot ?

boží: být čistý jako slovo božíêtre fauché comme le blé

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

čestný: Čestné slovo!(Ma) parole (d'honneur) !

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

držet: držet slovotenir (sa) parole

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

mít: Máte slovo.Vous avez la parole.

muž: Slovo dělá muže.Il faut tenir (sa) parole.

otupovat: otupovat ostří slovémousser la pointe des paroles

polknout: polknout slovoescamoter un mot

poslední: mít poslední slovoavoir le dernier mot

příval: příval slovdéluge de paroles

schopný: nebýt schopen slovaêtre incapable de parler

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn

slovo: slovak písni ap. paroles