Hlavní obsah

ti

Vyskytuje se v

balit: balit tokončit s něčím dejarlo, abandonarlo

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. cuanto - tanto

cože: cože tovztahuje se k nevyjádřeným výrazům qué, qué es lo que, hovor. qué cosa

dopracovat: dopracovat todotáhnout to někam kam llegar* a alg, dosáhnout lograr, conseguir* alg

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se kam llegar* a algn

koulet: koulet toobratně jednat saber mucho latín, tener* muchas camándulas

: ať je to kdokolisea quien sea

blaze: bibl. Blaze tomu, kdo...Dichoso aquel que...

dát: Dejme tomu, že...Supongamos que...

doba: od/do té dobydesde/hasta ese momento

hračka: To je hračka.Es coser y cantar., Es pan comido.

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

kromě: a kromě tohoy además

aby: Říkám ti to, abys to věděl.Te lo digo para que lo sepas.

barva: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

baštit: Tak to ti nebaštím.Eso no te lo trago.

bavit: Už mě to nebaví.Ya no me divierte.

bezpečný: Jste si jistý, že je to bezpečné?¿Está usted seguro de que es seguro?

blahopřát: Blahopřeji ti.Enhorabuena., Felicidades.

blázinec: expr. Ten je zralý na blázinec.Está loco para el manicomio.

brát: Neber mi to.No me lo quites.

být: Bylo by to možné?¿Sería posible?

cítit: Cítíš to?¿Lo hueles?

cokoli: Ať už je to cokoli.Sea lo que sea.

česky: Jak se to řekne česky?¿Cómo se dice en checo?

daleko: Je to odsud daleko?¿Está lejos de aquí?

dařit se: Jak se ti/vám daří?¿Cómo estás/está?

dát se: Dalo by se to udělat?¿Sería posible hacerlo?

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

debilní: Ty máš ale debilní nápady!¡Qué ideas más estúpidas tienes!

dělat: Nic si z toho nedělej.No te preocupes.

divně: Vypadá to divně.Tiene un aspecto raro.

dlouhý: Jak je ten film dlouhý?¿Cuánto dura la película?

dobré: Dobré na tom je, že ...Lo bueno es que ...

dojít: Pak mu to došlo.Después cayó en la cuenta.

dokázat: Dokázal to.Logró hacerlo., Lo consiguió.

dokola: Mluví o tom pořád dokola.No para de hablar de eso.

doma: Buďte tu jako doma.Siéntase como en casa.

doslech: Vím to z doslechu.Lo sé de oídas.

dovést: Dovedu tě tam.Te llevaré hasta allí.

dovolený: Je to dovolené?¿Está permitido?

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

formalita: Je to jen formalita.Es mera formalidad.

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

fuška: Je to fuška.Se las trae., Es una faena.

háček: Má to jeden háček.Tiene un pero.

hanba: Že ti není hanba!¿Es que no te da vergüenza?

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?¿Me lo puede deletrear?

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

chtít: Chcete, abych to udělal?¿Quiere Ud. que lo haga?

chutnat: Chutná ti to?¿Te gusta?

: Mě to nevadí.A mí no me importa.

jak: Jak se vrátím, zavolám ti.En cuanto vuelva, te llamaré.

jakkoli: Ať je tomu jakkoli.Sea como sea., kniž. Sea como fuere.

jaký: Jakou to má barvu?¿De qué color es?

a: a to, a sicezpřesnění es decir, esto es, o sea

jasný: Je to jasné?¿Está claro?

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

airoso: uspět, obstát, být úspěšný, zvládnout (to)salir/quedar airoso

añadidura: navíc, a k tomu ještěpor añadidura

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

así: něco takového, něco na ten způsobalgo así

bomba: (parádně) si to užítpasarlo bomba

caso: jde o to, že...el caso es que...

chachi: báječně si to užítpasarlo chachi (pirulí)

costar: za každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjcueste lo que cueste

crudo: mít to těžkétenerlo crudo

cuanto: čím..., tím...cuanto..., tanto...

desde: od té dobydesde entonces

dispuesto: být rozhodnutý do toho jítestar dispuesto a dar la batalla

efecto: za tím účelema tal efecto

el: ten kterýel que

entendido: mít za to, že..., chápat to tak, že...tener entendido que...

entonces: od té dobydesde entonces

época: v té době, tenkrát, tehdyen aquella época

ese: To je jiná.Esa es otra.

eso: to ani náhodoude eso nada

esto: to znamenáesto es

hoy: Je to na dnešek., Je to potřeba dnes.Es para hoy.

idea: změnit názor, rozmyslet si to ve svých záměrech ap.cambiar de idea

lástima: To je škoda!¡Qué lástima!

menos: čím méně..., tím více...cuanto menos..., más...

mes: před měsíci, už je to několik měsíců, dávnomeses atrás

momento: zrovna když to člověk nejméně čekáen el momento menos pensado

nunca: sbohem, už tě nechci viděthasta nunca

poco: krátce/brzy na topoco después

sesera: pálit to komutener mucha sesera

ti: od tebede ti

valer: stát za tovaler la pena

agradecer: Jsem ti za to zavázán.Te lo agradezco.

alcance: Je to mimo moje možnosti.Está fuera de mi alcance.

aquel: toho rokuaquel año

arreglar: Já už tě srovnám.Ya te arreglaré yo.

caber: pokud to jde, pokud to je možnési cabe

chacota: nebrat to vážnětomárselo a chacota

chinchar: To máš pech/smůlu/blbý!¡Te chinchas!

claro: Je to jasné?¿Está claro?

contra: nevýhody té prácelas contras de ese trabajo

cuidado: Je mi to jedno.Me tiene/trae sin cuidado.

entre: ty a já společněentre tú y yo

fecha: v těch dnech, v té doběpor esas fechas

gustar: Líbí se ti to?, Chutná ti to?¿Te gusta?

haber: Je tu někde lékárna?¿Hay una farmacia por aquí?

hacer: Už jsou to dva roky, co...Hace dos años que...

impedir: Nic ti nebrání.Nada te impide.

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

indiferente: Je mi to jedno.Me es indiferente.

llevar: Pracuje tu už dva roky.Lleva dos años trabajando aquí.

lo: To věřím.Ya lo creo.

: Mně se to nelíbí.A mí no me gusta.

mío: Byla to moje chyba.Fue culpa mía.

mismo: Mně je to jedno.Me da lo mismo.

molar: Ta hra je boží, že jo?El juego mola, ¿verdad?

para: To je pro tebe.Es para ti.

pena: Mrzí mě to.Me da pena.

por: Udělám to za něj.Lo haré por él.

que: Řekl, že to udělá.Dijo que lo haría.

qué: To je ale divné!¡Qué raro!

quién: Kdo je to?¿Quién es?

reconocer: To se musí uznat.Hay que reconocerlo.

sentir: Je mi to líto.Lo siento.

soler: Stává se to.Suele pasar.

yo: být tebou, (já) na tvém místěyo que tú

gusto: mít to potěšení cotener el gusto de alg

llegar: dotáhnout to dalekollegar lejos

mañana: Zítra bude líp., To bude dobré.Mañana será otro día.

nada: To nic není.expr. Ahí es nada.

pastel: prasknout to podvod ap.hovor. descubrirse el pastel