Hlavní obsah

рабо́тать

Nedokonavé sloveso-аю, -аешь

  1. рабо́тать над собо́й pracovat na sobě, zdokonalovat se

Vyskytuje se v

рабо́тать: рабо́тать над собо́йpracovat na sobě, zdokonalovat se

рука́в: рабо́тать спустя́ рукава́dělat ledabyle, flákat

контра́кт: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

ло́шадь: рабо́тать как ло́шадьdřít jako kůň

рука́: рабо́тать не поклада́я рукusilovně pracovat

автома́т: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

выходны́е: рабо́тать без выходны́хpracovat 7 dní v týdnu

где: Где вы рабо́таете?Kde pracujete?

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кома́нда: рабо́тать по кома́ндеpracovat podle pokynu

отры́в: рабо́тать без отры́ваnepřetržitě pracovat

по: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

под: рабо́тать под землёйpracovat pod zemí

склад: рабо́тать на скла́деpracovat ve skladu

телеви́дение: рабо́тать на телеви́денииpracovat v televizi

увлече́ние: говори́ть/рабо́тать с увлече́ниемmluvit/pracovat s elánem

вол: рабо́тать как волdřít jako kůň

вре́мя: Вре́мя рабо́тает на нас.Čas pracuje pro nás.

сти́снуть: сти́снуть зу́бы и рабо́татьzatnout zuby a dělat

то́чность: Рабо́тает с то́чностью часово́го механи́зма.Pracuje přesně jako hodinky.

být: не рабо́татьbýt mimo provoz

čas: рабо́тать сверхуро́чноdělat přes čas

dělat: рабо́тать без разреше́ния на рабо́туdělat na černo

dva, dvě: есть/рабо́тать за двои́хjíst/pracovat za dva

mimo: не рабо́таетmimo provoz

naplno: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat naplno

naprázdno: рабо́тать на холосто́м ходу́běžet naprázdno volnoběhem

pracovat: рабо́тать до упа́дуpracovat do úmoru

provádět: эксперименти́ровать, рабо́тать на ком/чемprovádět pokusy na kom/čem

provoz: рабо́тать, (быть) в де́йствииbýt v provozu

vedlejší: рабо́тать по совмести́тельствуmít vedlejší zaměstnání

denně: Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.Pracuje osm hodin denně.

dohoda: рабо́тать по контра́ктуpracovat na dohodu

dvojice: рабо́тать в па́реpracovat ve dvojici

elán: рабо́тать с энтузиа́змомpracovat s elánem

fungovat: рабо́тать без отка́заbezvadně fungovat

hlava: рабо́тать голово́йpracovat hlavou

hnát: заставля́ть рабо́татьhnát koho do práce

hůř: Она́ рабо́тает всё ху́же (и ху́же).Pracuje čím dál hůř.

chtít se: Мне неохо́та рабо́тать.Nechce se mi pracovat.

intenzivně: уси́ленно рабо́татьintenzivně pracovat

jet: рабо́тать на пятьдеся́т проце́нтовjet na poloviční výkon

jít: Часы́ иду́т/рабо́тают то́чно.Hodinky jdou přesně.

ministerstvo: рабо́тать в министе́рствеpracovat na ministerstvu

nasazení: рабо́тать/игра́ть с по́лной отда́чейpracovat/hrát s plným nasazením

otevřít: Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.Obchod otevírá v 7 hodin.

plán: рабо́тать по пла́нуpracovat podle plánu

překážet: меша́ть рабо́татьpřekážet v práci

směna: рабо́тать посме́нноpracovat na směny

stavba: рабо́тать на стро́йкеpracovat na stavbě

tvrdě: тяжело́ рабо́татьtvrdě pracovat

vinice: рабо́тать в виногра́дникеpracovat na vinici

výkon: рабо́тать с по́лной отда́чейpracovat na plný výkon

zaujetí: рабо́тать с огонько́мpracovat se zaujetím

zedník: рабо́тать ка́менщикомpracovat jako zedník

dřít: рабо́тать как волdřít jako kůň

hodinky: рабо́тать как часы́fungovat jako hodinky

kůň: рабо́тать как конь/волdřít jako kůň

loket: рабо́тать локтя́миmít ostré lokty

makat: рабо́тать как заведённыйmakat jak šroub

obrátka: рабо́тать вовсю́pracovat na plné obrátky

plyn: рабо́тать на по́лном га́зуpracovat na plný plyn

používat: рабо́тать локтя́миpoužívat lokty

síla: рабо́тать изо всех силpracovat ze všech sil

sto: рабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вкиpracovat na sto procent

stroj: рабо́тать как автома́тpracovat jako stroj

tři: рабо́тает за трои́хpracuje za tři

výtah: Лифт не рабо́тает.Výtah mimo provoz.

zaměstnání: рабо́тать по совмести́тельствуmít vedlejší zaměstnání

па́лочка: за па́лочки рабо́татьpracovat zadarmo, pracovat za pěkné slovo