Hlavní obsah

parler [paʀle]

Tranzitivní sloveso

  1. de qqch mluvit o čem
  2. de + inf. mluvit o tom, že..., zmínit se
  3. mluvit ke komu, s kým, na koho, bavit se s kým
  4. Tu parles !, Vous parlez !To určitě!, To zrovna!, To sotva!
  5. qqch mluvit jak nějakým jazykem

Vyskytuje se v

entendre: entendre parler de qqchdoslechnout se co

parleur: beau parleurkrasořečník

proprement: à proprement parlervlastně, přesně řečeno

abondance: parler avec abondancemluvit lehce

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

clarté: s'exprimer/parler avec clartévyjadřovat se/mluvit jasně

de: parler de toutmluvit o všem

élogieux: parler de qqn en termes élogieuxmluvit o kom pochvalně

façon: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

généralement: généralement parlantobecně řečeno

haut-parleur: haut-parleur de graves/d'aigusbasový/výškový reproduktor

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

journal: journal parlézprávy v rádiu

parlé: journal parlérozhlasové zprávy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

élan: parler avec élanmluvit nadšeně

en: Il parle en connaisseur.Hovoří jako znalec.

en: Il faut en parler.Je třeba o tom mluvit.

en: J'en parle.Mluvím o tom.

or: parler d'ormluvit moudře

parlant: cinéma parlantzvukový film

abondance: parler d'abondancemluvit bez přípravy

cantonade: parler à la cantonademluvit neadresně

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

mieux: Parler est bien, se taire est mieux.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

mot: parler à mots couvertsmluvit v narážkách

devátý: mluvit páté přes devátéparler à tort et à travers

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

hádanka: mluvit v hádankáchparler par énigmes

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

hovořit: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

náš, naše: ob. mluvit po našemparler comme on parle chez nous

náznakově: mluvit náznakověparler par sous-entendus

obecně: obecně řečenogénéralement parlant

obratný: obratný řečníkbeau parleur

otevřeně: mluvit otevřeněavoir son franc-parler

otevřený: otevřená řečfranc-parler

plynně: hovořit plynně cizím jazykemparler couramment une langue étrangère

prospěch: mluvit ve prospěch koho/čehoparler à l'avantage de qqn

přes, přese: mluvit/plést páté přes devátéparler à tort et à travers

přestávka: mluvit bez přestávkyparler sans s'arrêter

příprava: mluvit bez přípravyparler d'abondance

pýcha: mluvit s pýchou o kom/čemparler avec fierté de qqn/qqch

rozvázat: rozvázat komu jazykfaire parler qqn

řeč: mezi řečíen parlant

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

hovořit: Mohl bych hovořit s...?Je pourrais parler à... ?

kdo: O kom to mluvíte?De qui parlez-vous ?

kolemjdoucí: mluvit s kolemjdoucímiparler aux passants

mikrofon: mluvit do mikrofonuparler au micro

mít: S kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

mluvit: Mluvte hlasitěji.Parlez plus fort.

mluvit: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

mluvit: Chci s tebou mluvit.Je veux te parler.

muset: Musím s ní mluvit.Il faut (absolument) que je lui parle.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

nářečí: mluvit nářečímparler (en) patois

německy: Mluvíte německy?Parlez-vous allemand ?

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

potichu: mluvit potichuparler bas/à voix basse/doucement

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

spolu: Už jsme spolu mluvili.On s'est déjà parlé.

tebou: Chci s tebou mluvit.Je veux parler avec toi., Je veux te parler.

tiše: mluvit tišeparler bas

u: mluvit u obědaparler pendant le déjeuner

umět: umět francouzskyparler français

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

malovat: expr. Nemaluj čerta na zeď.Ne parle pas de malheur.

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

mlít: mlít páté přes devátéparler à tort et à travers

mluvit: mluvit do větruparler en l'air

mluvit: mluvit v hádankáchparler par énigmes

mluvit: Mluví z něj hloupost.C'est la stupidité qui le fait parler.

my: My o vlku a vlk za humny.Quand on parle du loup, on en voit sa queue.

obal: mluvit bez obaluparler sans déguisement

plácat: plácat páté přes devátéparler à tort et à travers

plést: plést páté přes devátéparler à tort et à travers

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

příkrasa: mluvit bez příkrasparler sans fard

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages

schopný: nebýt schopen slovaêtre incapable de parler

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.