Hlavní obsah

parler [paʀle]

Tranzitivní sloveso

  1. de qqch mluvit o čem
  2. de + inf. mluvit o tom, že..., zmínit se
  3. mluvit ke komu, s kým, na koho, bavit se s kým
  4. Tu parles !, Vous parlez !To určitě!, To zrovna!, To sotva!
  5. qqch mluvit jak nějakým jazykem

Vyskytuje se v

entendre: entendre parler de qqchdoslechnout se co

parler: se parlermluvit spolu

parleur: beau parleurkrasořečník

proprement: à proprement parlervlastně, přesně řečeno

abondance: parler avec abondancemluvit lehce

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

clarté: s'exprimer/parler avec clartévyjadřovat se/mluvit jasně

de: parler de toutmluvit o všem

élogieux: parler de qqn en termes élogieuxmluvit o kom pochvalně

façon: C'est une façon de parler.To se jen tak říká.

généralement: généralement parlantobecně řečeno

haut-parleur: haut-parleur de graves/d'aigusbasový/výškový reproduktor

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

journal: journal parlézprávy v rádiu

parlé: journal parlérozhlasové zprávy

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

élan: parler avec élanmluvit nadšeně

en: Il parle en connaisseur.Hovoří jako znalec.

or: parler d'ormluvit moudře

parlant: cinéma parlantzvukový film

cantonade: parler à la cantonademluvit neadresně

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

mieux: Parler est bien, se taire est mieux.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

mot: parler à mots couvertsmluvit v narážkách

devátý: parler à tort et à traversmluvit páté přes deváté

dost: N'en parlons plus !Tak už dost! už o tom nemluvme

hádanka: parler par énigmesmluvit v hádankách

hloupost: parler de choses et d'autrespovídat si o hloupostech

hovořit: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

jiný: parler d'autre chosemluvit o něčem jiném

možný: parler de choses et d'autresmluvit o všem možném

náš, naše: parler comme on parle chez nousob. mluvit po našem

náznakově: parler par sous-entendusmluvit náznakově

obecně: généralement parlantobecně řečeno

obratný: beau parleur obratný řečník

otevřeně: avoir son franc-parlermluvit otevřeně

otevřený: franc-parler otevřená řeč

plynně: parler couramment une langue étrangèrehovořit plynně cizím jazykem

prospěch: parler à l'avantage de qqnmluvit ve prospěch koho/čeho

přes, přese: parler à tort et à traversmluvit/plést páté přes deváté

přestávka: parler sans s'arrêtermluvit bez přestávky

příprava: parler d'abondancemluvit bez přípravy

pýcha: parler avec fierté de qqn/qqchmluvit s pýchou o kom/čem

reproduktor: haut-parleur de gravesbasový reproduktor

rozvázat: faire parler qqnrozvázat komu jazyk

řeč: en parlantmezi řečí

anglicky: Parlez-vous anglais ?Mluvíte anglicky?

dobře: Je ne parle pas bien français.Nemluvím dobře francouzsky.

francouzsky: Je ne parle pas français.Nemluvím francouzsky.

kdo: De qui parlez-vous ?O kom to mluvíte?

kolemjdoucí: parler aux passantsmluvit s kolemjdoucími

mikrofon: parler au micromluvit do mikrofonu

mít: À qui ai-je l'honneur de parler ?S kým mám tu čest?

mluvit: Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.Mluvte prosím pomaleji.

muset: Il faut (absolument) que je lui parle.Musím s ní mluvit.

nahlas: Pouvez-vous parler plus fort ?Můžete mluvit víc nahlas?

nářečí: parler (en) patoismluvit nářečím

německy: Parlez-vous allemand ?Mluvíte německy?

pomalu: Parlez plus lentement, s'il vous plaît.Mluvte prosím pomaleji.

potichu: parler bas/à voix basse/doucementmluvit potichu

smysl: Ça ne vaut pas la peine d'en parler.Nemá smysl o tom mluvit.

spolu: On s'est déjà parlé.Už jsme spolu mluvili.

tebou: Je veux parler avec toi., Je veux te parler.Chci s tebou mluvit.

tiše: parler basmluvit tiše

u: parler pendant le déjeunermluvit u oběda

umět: parler françaisumět francouzsky

dub: C'est comme si on parlait à un sourd.To je jako když do dubu mluví.

malovat: Ne parle pas de malheur.expr. Nemaluj čerta na zeď.

mlátit: parler sans avoir rien à diremlátit prázdnou slámu planě mluvit

mlít: parler à tort et à traversmlít páté přes deváté

my: Quand on parle du loup, on en voit sa queue.My o vlku a vlk za humny.

obal: parler sans déguisementmluvit bez obalu

plácat: parler à tort et à traversplácat páté přes deváté

plést: parler à tort et à traversplést páté přes deváté

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

příkrasa: parler sans fardmluvit bez příkras

servítek: agir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambagesnebrat si servítky

schopný: être incapable de parlernebýt schopen slova

slyšet: Je ne veux plus entendre parler d'elle.Nechci už o ní ani slyšet.