Hlavní obsah

celer [səle ou sele]

Vyskytuje se v

comme: comme celatak(to), takhle, takový

entendre: (cela) s'entendto je přirozené/pochopitelné/samozřejmé

près: à cela près, à ceci près queaž na to, že...

chose: Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.

importer: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

pouvoir: Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

combler: Cela me comble de joie.To mě naplňuje radostí.

comprendre: Cela/Ça se comprend.To se rozumí. samo sebou

constituer: Cela ne constitue pas un engagement.To není závazek.

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

beau: Cela est beau à voir.To je krása.

bientôt: Cela est bientôt dit.To se lehce řekne.

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

délirant: Exiger cela, c'est délirant !Žádat něco takového, to je šílenství!

dramatique: Cela n'a rien de dramatique.To není nic dramatického.

espèce: Cela n'a aucune espèce d'importance.To není vůbec důležité.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

petit: Cela va son petit bonhomme de chemin.Jde to pomalu, ale jistě.

piste: Cela m'a mis sur la piste.Přivedlo mě to na stopu.

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

prodige: Cela tient du prodige.To je hotový zázrak.

rajeunir: hovor. Cela ne me rajeunit pas.To mi léta neubere., Nemládnu.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

renverser: Cela me renverse.Jsem z toho celý paf.

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

signifier: Qu'est-ce que cela signifie ?Co to má znamenat?

voler: Cela vole bas.To nemá úroveň.

konto: na to kontoc'est pourquoi, pour cela

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

mimo: mimo toà part cela

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

tak: tak nějakà peu près comme cela

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

vyplývat: To vyplývá samo od sebe.Cela coule de source.

záležet: Záleží na tom.Cela compte.

co: Co to znamená?Qu'est-ce que cela veut dire ?

hnusit se: To se mi hnusí.Cela me dégoûte.

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

jich: Jich se to netýká.Cela ne les concerne pas.

jít: To by šlo.Cela pourrait aller.

nanic: Je mi z toho nanic.Cela me soulève le cœur., Cela m'écœure.

nastejno: Vyjde to nastejno.Cela revient au même.

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

před, přede: před hodinouil y a une heure, cela/ça fait une heure

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

slušet: To ti nesluší.Cela ne te va pas.

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

vadit: (To) nevadí!Ce n'est pas grave !, Cela ne fait rien !

vadit: Jestli vám to nevadí...Si cela ne vous gêne pas...

vidění: To stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.

vysvětlit: Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?

zajímat: To mě nezajímá.Cela ne m'intéresse pas.

zvedat se: Zvedá se mi z toho žaludek.Cela me soulève le cœur.

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

dopředu: Nejde to dopředu.Cela n'avance pas.

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

krev: Přešlo mu to do krve.Cela est devenu une habitude chez lui.

máslo: Jde to jako po másle.Cela marche comme sur des roulettes.

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

mozek: Jde/Leze mu to na mozek.Cela lui détraque le cerveau.

mráz: Běhá mi z toho mráz po zádech.J'en ai le(s) frisson(s) dans le dos., Cela me donne des frissons.

odnést: Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.Cela m'a fait une bonne impression.

proti: Je mi to proti srsti.Cela me hérisse le poil.

rozum: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

srst: Je mi to proti srsti.Cela me hérisse.

stát: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela me dépasse.

stát: Nestojí to za to.Cela ne vaut pas la peine.

stát: Nestojí to za nic.Cela ne vaut rien.

štěbetat: Vrabci si už o tom štěbetají.Cela court les rues.

tahat: Tahá to za uši.Cela fait mal aux oreilles.

týž: To je jedno a totéž.Cela s'équivaut., C'est pareil.

utnout: I mistr tesař se někdy utne.Cela arrive même au meilleur.

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vyrazit: To mi vyrazilo dech.Cela m'a coupé le souffle.

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

z, ze: Nejde mu to z hlavy.Cela le travaille.

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.