Hlavní obsah

nový

Přídavné jméno

  1. (krátce existující, nedávný) neu, Neu-nový dům/nábytekneues Haus/MöbelCo je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?zbrusu novýnagelneu, brandneunové kořeníder Piment, der Nelkenpfeffer
  2. (jiný než dosud) neunový měsícder neue MonatNový rokdas Neujahr
  3. (další) neuvydat nový románeinen neuen Roman herausgebennačerpat nové sílyneue Kräfte schöpfen

Vyskytuje se v

zbrusu: zbrusu novýfunkelnagelneu

koření: nové kořeníder Nelkenpfeffer, ÖrD das Neugewürz, der/das Piment

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

šťastný: Veselé Vánoce a šťastný nový rok!Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

adaptovat: adaptovat se na nové prostředísich an die neue Umgebung anpassen

bombastický: nová bombastická reklamadie neue bombastische Werbung

civět: civět na čí nové autoj-s neues Auto anstarren

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

číslo: nové číslo novineine neue Nummer einer Zeitung

dřít: Nové boty mě dřou na patách.Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.

hledat: hledat nový byteine neue Wohnung suchen

holka: Má novou holku.Er hat eine neue Freundin.

komunikace: budovat novou komunikacieinen neuen Verkehrsweg bauen

kuchařka: koupit si novou kuchařkuein neues Kochbuch kaufen

loajalita, loajálnost: loajalita novému režimudie Loyalität gegenüber dem neuen Regime

mačkat: Ta nová látka se mačká.Der neue Stoff knittert.

metoda: vyzkoušet novou metodueine neue Methode ausprobieren

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

model: nejnovější modeldas neueste Modell

multilicence: multilicence na novou verzi slovníkudie Multilizenz für die neue Wörterbuch-Version

nabrat: nabrat nové členyneue Mitglieder aufnehmen

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

nastěhovat: nastěhovat komu nového spolubydlícíhoj-m einen neuen Mitbewohner vermitteln

nastudovat: nastudovat nový repertoárein neues Repertoire einstudieren

odhlasovat: Parlament odhlasoval nový zákon.Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.

osadník: Přicházeli noví osadníci.Es kamen neue Siedler hinzu.

oslava: oslava Nového roku/Silvestradas Neujahrsfest/die Silvesterfeier

ozkoušet (si): ozkoušet nový kabátden neuen Mantel anprobieren

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

pochlubit se: pochlubit se novým autemsich seines neuen Autos rühmen

porozhlédnout se: porozhlédnout se po nové prácisich nach einer neuen Arbeit umsehen

povozit: povozit kamaráda v novém autěden Freund im neuen Auto spazierenfahren

prodiskutovat: Prodiskutovali novou situaci.Sie diskutierten die neue Lage durch.

prohnout se: Prohnul se při koupi nového auta.Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.

představení: představení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

přiučit: přiučit psa novým povelůmdem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringen

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen

referovat: Tisk referuje o novém filmu.Die Presse berichtet über den neuen Film.

rokovat: Studenti rokovali o novém rozvrhu.Die Studenten diskutierten über den neuen Stundenplan.

řada: několik řad nových domkůmehrere Zeilen neuer Häuser

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

sjezdit: Brzy sjezdil nové pneumatiky.Er fuhr bald neue Reifen ab.

smlouvat: smlouvat o nových podmínkáchüber neue Bedingungen verhandeln

spřátelit se: spřátelit se s novými spolužákysich mit neuen Mitschülern anfreunden

spustit: Spustil jsem svůj nový notebook.Ich habe mein neues Notebook gestartet.

šetřit: Šetříme na nové auto.Wir sparen für/auf ein neues Auto.

šilhat: šilhat po novém doměauf das neue Haus ein Auge werfen

škrábat: Nový svetr škrábe.Der neue Pulli kratzt.

trailer: trailer na novou počítačovou hruder Trailer zu einem neuen Computerspiel

ťuknout: ťuknout si nové autoeine Delle in sein neues Auto machen

utvořit: utvořit nové slovoein neues Wort bilden

uvést: uvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen

vcházet: Nový zákon zítra vchází v platnost.Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.

vstřebat: vstřebat nový jazykdie neue Sprache in sich aufsaugen

vybudovat: vybudovat nové sídlištěneue Wohnsiedlung errichten

vyhlédnout: Zloděj si vyhlédl novou oběť.Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.

vynikat: Nový hráč v týmu vynikal.Der neue Spieler ragte aus der Mannschaft heraus.

vypěstovat: Vypěstoval novou odrůdu jablek.Er züchtete eine neue Apfelsorte.

výzkumník: Výzkumníci testují nový lék.Die Forscher testen ein neues Medikament.

vžít se: Nové pojmenování se už vžilo.Die neue Benennung hat sich schon eingebürgert.

zaběhnout se: Nová pila se už zaběhla.Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.

začít: začít nový životein neues Leben anfangen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zapracovat se: Rychle se v nové práci zapracoval.Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.

záruka: dát záruku za nového členafür ein neues Mitglied Bürgschaft leisten

zazářit: Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.

zinscenovat: zinscenovat nový muzikálein neues Musical inszenieren

duch: vnést kam nového duchafrischen Wind in etw. bringen

koště: pořek. Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

mést: Nové koště dobře mete.Neue Besen kehren gut.

rok: Šťastný nový rok!Glückliches neues Jahr!

vdechnout: vdechnout komu/čemu (nový) životj-m/etw. (neues) Leben einhauchen

anerkennen: akceptovat nového šéfaden neuen Chef anerkennen

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

Film: založit do fotoaparátu nový filmeinen neuen Film in den Fotoapparat einlegen

Impuls: dát komu/čemu nové podnětyj-m/etw. neue Impulse geben

ansprechen: Tvoje nové auto se mi líbí.Dein neues Auto spricht mich an.

behandeln: zacházet opatrně s novým strojemdie neue Maschine bedachtsam behandeln

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

brauchen: potřebovat peníze na nový bytGeld für eine neue Wohnung brauchen

denn: Copak je nového?Was gibt es denn Neues?

ein, eine, ein: koupit nové autoein neues Auto kaufen

einlegen: vložit nový film do fotoaparátueinen neuen Film in die Kamera einlegen

eins: Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.

Einsicht: získat nové teoretické poznatkyneue theoretische Einsichten gewinnen

Ersatz: Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.

etwas: něco nového/jinéhoetwas Neues/anderes

fest: vyvinout nové odolné vláknoeine neue feste Fiber entwickeln

Garderobe: koupit si nové oblečeníneue Garderobe besorgen

geben: dát komu novou nadějij-m neue Hoffnung geben

Gebrauch: začít používat nový přístrojein neues Gerät in Gebrauch nehmen

Gespräch: přivést řeč/hovor na ten nový filmdas Gespräch auf den neuen Film bringen

gewinnen: Dům získal novými okny.Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.

klatschen: drbat nové sousedyüber die neuen Nachbarn klatschen

kosten: okusit nové vínovom neuen Wein kosten

Mut: získat (nové) odhodlání(neuen) Mut fassen

nichts: Není nic nového.Es gibt nichts Neues.

Papier: vystavit komu nové papíryj-m neue Papiere ausstellen

Reiz: půvab nového/zakázanéhoder Reiz des Neuen/Verbotenen

nový: zbrusu novýnagelneu, brandneu

reizen: Všechno nové láká.Alles Neue reizt.

schaffen: vytvořit nová (pracovní) místaneue Stellen schaffen

schon: Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.

sparen: šetřit na nový důmfür/auf ein neues Haus sparen

spazieren: provětrat/vzít si na sebe nové šatyhovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragen

suchen: Shánějí ještě nového kuchaře.Sie suchen noch einen neuen Koch.

Übersetzung: vydat nový překlad románueinen Roman in einer neuen Übersetzung herausgeben

verstehen: Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.

vorführen: ukázat svému kolegovi nové autodas neue Auto seinem Kollegen vorführen

vorliegen: Není vydáno žádné nové prohlášení.Es liegt keine neue Äußerung vor.

werfen: hodit nový světový rekordneuen Weltrekord werfen