Hlavní obsah

představení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (divadelní ap.) die Vorstellung, die Aufführung, die Vorführungshlédnout představeníeine Vorstellung sehenodpolední/večerní představenídie Nachmittagsaufführung/Abendvorstellung
  2. (osoby) die Vorstellungformální představeníeine formelle Vorstellung
  3. (seznámení - s produktem ap.) die Vorführungpředstavení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. stell dir mal vor, stellen Sie sich vorpředstav(te) si

abonent: die Abonnementsvorstellungpředstavení pro abonenty

loutkový: die Puppenvorstellungloutkové představení

matka: Mutter Oberinmatka představená

představená: Mutter Oberinmatka představená

středeční: die Mittwochsvorstellungstředeční představení

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

konat se: Die Vorstellung findet nicht statt.Představení se nekoná.

na: am Anfang der Vorstellungna začátku představení

nejvíc: die meist besuchte Vorstellungnejvíce navštěvované představení

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

uchvátit: Die Theatervorstellung hat sie hingerissen.Divadelní představení ji uchvátilo.

zatleskat: den Schauspielern nach der Vorstellung applaudierenzatleskat po představení hercům

zpozdit: den Anfang einer Vorstellung verzögernzpozdit začátek představení

ausverkaufen: Das Kino/Die Vorstellung ist ausverkauft.Kino/Představení je vyprodáno.

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

Vorstellung: Die Vorstellung ist ausverkauft.Představení je vyprodané.

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ

představení: eine Vorstellung sehenshlédnout představení