Hlavní obsah

představení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (divadelní ap.) die Vorstellung, die Aufführung, die Vorführungshlédnout představeníeine Vorstellung sehenodpolední/večerní představenídie Nachmittagsaufführung/Abendvorstellung
  2. (osoby) die Vorstellungformální představeníeine formelle Vorstellung
  3. (seznámení - s produktem ap.) die Vorführungpředstavení nového výrobku na veletrhudie Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messe

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. stell dir mal vor, stellen Sie sich vor

abonent: představení pro abonentydie Abonnementsvorstellung

loutkový: loutkové představenídie Puppenvorstellung

matka: matka představenáMutter Oberin

představená: matka představenáMutter Oberin

středeční: středeční představenídie Mittwochsvorstellung

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

na: na začátku představeníam Anfang der Vorstellung

nejvíc: nejvíce navštěvované představenídie meist besuchte Vorstellung

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

představit se: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

představit si: představit si v zimě letní densich im Winter einen Sommertag vorstellen

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

uchvátit: Divadelní představení ji uchvátilo.Die Theatervorstellung hat sie hingerissen.

zatleskat: zatleskat po představení hercůmden Schauspielern nach der Vorstellung applaudieren

zpozdit: zpozdit začátek představeníden Anfang einer Vorstellung verzögern

ausverkaufen: Das Kino/Die Vorstellung ist ausverkauft.Kino/Představení je vyprodáno.

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

vorstellen: sich etw. lebhaft vorstellen könnenumět si co živě představit

Vorstellung: Die Vorstellung ist ausverkauft.Představení je vyprodané.

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ