Hlavní obsah

pás

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (připínací ap.) belt(pruh) strip, bandzapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat beltbezpečnostní pás(y) v autěsafety belt(s)pás cudnostichastity beltpodvazkový pásBrE suspender belt
  2. (zařízení ap.) beltpásy vozidla ap.(continuous) tracks, caterpillar tracks, (tankové též) tank tracks
  3. (oblast) zone, belt, stretchgeogr. podnebný pásclimatic zone

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (část těla) waist, middlesvléci se do pasustrip to the waistmíra v pasewaist size, waistline
  2. (na oděvu) waist(line)

Vyskytuje se v

pass around: pass sth (a)rounddát kolovat, posílat si cigaretu ap.

passing: in passingmimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.

pass on: pass sth onto sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.

pass over: be passed overbýt přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovi

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu

back: sport. back passmalá domů v kopané

baton: baton pass(štafetová) předávka

belt: astron. Orion's beltpás Orionu

chastity: chastity beltpás cudnosti

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fancy: just a passing fancyjen pomíjivé zalíbení, jen poblouznění

heel: sport. heel passpatička, přihrávka patou

issuance: passport issuancevýdej pasů

lift: (ski) lift passskipas, permanentka na lyžařský vlek

lumbar: lumbar supportopora bederní páteře, bederní pás

pass off: pass osf off as sthvydávat se za koho/co

passport: passport holderdržitel cestovního pasu

path: lead sb up/AmE down the garden path about sthpřevézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu

path: výp. access pathpřístupová cesta

path: tech. path trackingsledování dráhy pohybu

quantity: tech. quantity passedprůtokové množství

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

resolution: pass a resolutionvydat usnesení

safety belt: fasten the safety beltzapnout bezpečnostní pás

safety belt: release/unbuckle the safety beltodepnout bezpečnostní pás

saucer: sport. saucer passžabka, přihrávka vzduchem

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

sentence: práv. pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

tram: tram lanetramvajový pás

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

unchallenged: pass/go unchallengedprojít bez námitek

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý

vote: pass a vote of no confidenceodhlasovat vyslovení nedůvěry

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

circle: The path circles the park.Cesta tvoří kruh kolem parku.

examination: pass examinationsudělat zkoušky

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

pass on: Pass it on.Pošli to dál.

put on: Put on your seat belt.Připoutej se., Zapni si pás. bezpečnostní

bederní: bederní pásback wrap/belt

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

jít: jít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

letmý: letmá zmínkapassing reference

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny

obvod: obvod boků/prsou/v pasehipline/bustline/waistline

palubní: palubní lístekboarding pass/card

podvazkový: podvazkový pásBrE suspender belt, AmE garter belt

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

přejít: přejít co mlčenímpass sth over in silence

sejít: sejít z cestystray from the path, i přen. go astray, stray (from the right path), ztratit se lose one's way

soutěska: horská soutěskamountain pass

stezka: horská stezkamountain path

udělat: udělat zkouškypass the exams

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komupass sb's greeting to sb

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out

dál: Pošli to dál.Pass it on.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

obstát: neobstátfail (to pass)

obstát: obstát ve zkoušcestand the test, být dle očekávání pass muster

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

pass: pass (down)from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.

pass: pass from sth (in)to sthměnit se, přecházet z čeho na co skupenství ap.

pass: pass (out)přejít, pominout, zmizet nervozita ap.

pass: pass throughprojít, procházet stadiem ap.

pass: pass sentence on sbvynést rozsudek nad kým

pass: (mountain) pass(horský) průsmyk