Hlavní obsah

passing [ˈpɑːsɪŋ]

Vyskytuje se v

pass: from sb to sb přejít, předávat se na koho vlastnictví, tradice ap.pass (down)

pass around: dát kolovat, posílat si cigaretu ap.pass sth (a)round

passing: mimochodem, letmo, zběžně zmínit ap.in passing

pass on: to sb předat (dál) komu, poslat dál komu, přenést na koho dědičnou informaci ap.pass sth on

pass over: být přeskočen/opomenut při povýšení ap., být odmítnut kvůli mladšímu kandidátovibe passed over

back: malá domů v kopanésport. back pass

baton: (štafetová) předávkabaton pass

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

heel: patička, přihrávka patousport. heel pass

pass off: vydávat se za koho/copass osf off as sth

quantity: průtokové množstvítech. quantity passed

resolution: vydat usnesenípass a resolution

saucer: žabka, přihrávka vzduchemsport. saucer pass

sentence: vynést rozsudek nad kýmpráv. pass sentence on sb

unchallenged: projít bez námitekpass/go unchallenged

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutípass unnoticed

vote: odhlasovat vyslovení nedůvěrypass a vote of no confidence

examination: udělat zkouškypass examinations

dát: dát kolovat copass sth (a)round

dědit: dědit se tradice ap.be handed/passed down, být dědičný, děditelný be inheritable

jít: jít kolem čeho míjetgo past sth, pass sth

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

letmý: letmá zmínkapassing reference

lístek: palubní lístek do letadla a na loďboarding pass

malá: jít na malou (stranu)do a/go number one, pass water, euf. go to spend a penny, relieve osf

palubní: palubní lístekboarding pass/card

poslat: poslat co dokola bonboniéru ap.pass sth (a)round

postupem: postupem času/doby časemwith time, in the course of time, každým dnem with every/each passing day, jak šel čas as time passed, postupně gradually

průjezd: při průjezdu čímwhen passing (through) sth

předjíždění: dopr. Zákaz předjíždění!No overtaking!, AmE Do not pass!

přejít: přejít do čího vlastnictvípass to sb's possession

soutěska: horská soutěskamountain pass

udělat: udělat zkouškypass the exams

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide, depart to God

vyhovět: vyhovět u zkouškypass the exam

vyřídit: vyřídit čí pozdrav komupass sb's greeting to sb

vyřknout: vyřknout rozsudekbring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgement

vyznamenání: prospět/promovat s vyznamenánímpass/graduate with distinction/BrE honours

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zkrátit: zkrátit si chvílipass the time

změnit: změnit majitelechange hands, pass on

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

dál: Pošli to dál.Pass it on.

kolem: Prošel kolem mě.He passed me by.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

nedávno: Nedávno zemřel.He passed away recently.

obstát: neobstátfail (to pass)

okolo: Prošel okolo mě.He passed by me.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

podat: Podal byste mi sůl?Would you pass/hand me the salt?

pominout: Bolest brzy pominula.The pain soon passed.

proběhnout: Demonstrace proběhla bez incidentu.The demonstration passed off without incident.

prospět: Prospěl s dvojkou.He passed with a B grade.

předjíždět: Nepředjížděj(te)!Do not overtake/AmE pass.

přihrávka: dostat přihrávku od kohocollect/get a pass from sb

složit: Složil úspěšně zkoušku.He passed the exam.

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

zákon: schválit zákonpass a law

svět: na onom světě zesnulýdeceased, passed away, at peace, in the Kingdom of God

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton