Hlavní obsah

langen

Odvozená slova

lang

Vyskytuje se v

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

Gesicht: ein langes Gesicht machenprotáhnout obličej zklamáním ap.

kurz: Lange Haare, kurzer Verstand.Dlouhé vlasy, krátký rozum.

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

lang: seit Langemdávno, dlouho

Länge: der Länge nachjak široký tak dlouhý

längen: sich längenprodlužovat se, natahovat se guma ap.

längst: längst nicht(ani) zdaleka ne

Leitung: eine lange Leitung habenmít dlouhé vedení

Nase: j-m eine (lange) Nase drehen(u)dělat na koho dlouhý nos

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Sicht: auf lange Sichtdlouhodobě plánovat ap.

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

lang: ein 50 Meter langes Schwimmbeckenbazén dlouhý 50 metrů

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

lange: Das ist noch lange nicht alles.To ještě není zdaleka všechno.

Länge: die Länge von etw. messenzměřit délku čeho

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

bewegen: Diese Theorie bewegt ihn schon lange.Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

dauern: Wie lange dauert es noch?Jak dlouho to ještě potrvá?

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

ehrlich: přen. Ehrlich währt am längsten.S poctivostí nejdál dojdeš.

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

Frist: eine längere Frist verlangenpožadovat delší lhůtu

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

her: Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

kriseln: In ihrer Ehe kriselt es schon lange.Její manželství je už dlouho v krizi.

lang: diese Straße langpodél této ulice

lange: Wie lange musstest du warten?Jak dlouho jsi musel čekal?

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

messen: Das Bett misst 2,10 m in der Länge.Postel měří 2,10 m na délku.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Satz: ein langer/einfacher Satzdlouhá/jednoduchá věta

sein: Die Tage sind länger geworden.Dny se prodloužily.

stutzen: einen Augenblick lang stutzenzarazit se na okamžik