Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) die Schulechodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehenvyloučit koho ze školyj-n von der Schule verweisenmateřská školader Kindergartenzákladní školadie Grundschulestřední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule
  2. (školní budova) die Schule, das Schulgebäude
  3. (výuka) der Unterricht, die Schulechodit za školudie Schule schwänzenbýt po školenachsitzen

Vyskytuje se v

herecký: die Schauspielschuleherecká škola

hotelový: die Hotelfachschulehotelová škola

hudební: das Musikinstrument/die Musikschulehudební nástroj/škola

internátní: das Internat, die Internatsschuleinternátní škola

jazykový: die Sprachschulejazyková škola

lesnický: die Forstschulelesnická škola

mateřský: der Kindergartenmateřská škola

poddůstojnický: die Unteroffizierschulepoddůstojnická škola

potápění: die Tauchschuleškola potápění

příroda: das Schullandheimškola v přírodě

ředitel: der Bankdirektor/Rektorředitel banky/školy

výběrový: die Eliteschulevýběrová škola

vysoký: die Hochschulevysoká škola

zahradnický: die Gartenbauschulezahradnická škola

základní: die Grundschulezákladní škola

zvláštní: die Sonderschulezvláštní škola

žák: der Grundschüleržák základní školy

flákat: die Schule schwänzenflákat školu

chodit: in die Schule gehenchodit do školy

chybět: in der Schule fehlenchybět ve škole

jít: in die Schule gehenjít do školy

místo: Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.Místo do školy šel k lékaři.

odchod: Er erwägt den Abgang von der Schule.Zvažuje odchod ze školy.

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

pádit: in die Schule stürmenpádit do školy

patron: der Schirmherr der Schulepatron školy

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

povinný: ein schulpflichtiges Kindškolou povinné dítě

praxe: das Praktikum in Grundschulenpraxe na základních školách

přeřadit: das Kind umschulenpřeřadit dítě do jiné školy

přijít: in die Schule eine Stunde später kommenpřijít do školy o hodinu později

přijmout: j-n an die Hochschule aufnehmenpřijmout koho na vysokou školu

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

slézt se: sich mit j-m vor der Schule treffenslézt se před školou s kým

stačit: Er kommt in der Schule nicht nach.Nestačí ve škole.

trousit se: Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.Žáci se trousí ze školy.

učitelka: die Kindergärtnerin, die Erzieherin im Kindergartenučitelka mateřské školy

ulévat se: Seit einer Woche schwänzt er die Schule.Už týden se ulévá ze školy.

vyhrnout se: Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.Děti se vyhrnuly ze školy.

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

vylít: Er wurde von der Schule geschmissen.Vylili ho ze školy.

vyloučit: von der Schule verwiesen werdenbýt vyloučen ze školy

vyzvednout: Kannst du die Kinder von der Schule abholen?Můžeš vyzvednout děti ze školy?

zavést: das Kind in die Schule bringenzavést dítě do školy

znemožnit: j-n in der Schule unmöglich machenznemožnit koho ve škole

dostat: eine gute Erziehung bekommendostat dobrou školu

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

schulpflichtig: im schulpflichtigen Alterve školou povinném věku

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

Abschluss: keinen Abschluss habennemít dokončenu (žádnou) školu

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

Lehrer: Lehrer für Naturkunde an einer Grundschule seinbýt učitelem přírodovědy na základní škole

nachsitzen: die Schüler nachsitzen lassennechat žáky po škole

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

Schule: zur/in die Schule gehenjít/chodit do školy

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho

škola: der Kindergartenmateřská škola

aufteilen: den Gewinn unter sich aufteilenrozdělit si mezi sebou výhru

Gewinn: Gewinne ausschütten/auszahlenvyplácet výhry

výhra: den Gewinn einstreichenexpr. shrábnout výhru

přát: Den Gewinn gönne ich dir.Tu výhru ti přeju.

shrábnout: den Gewinn einstreichenshrábnout výhru

vyhoupnout se: Nach dem Sieg setzten sie sich an die Spitze der Tabelle.Po výhře se vyhoupli do čela tabulky.