Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) быть, существова́ть, име́ться
 2. (nacházet se) быть, находи́ться, располага́тьсяbýt v důchoduбыть на пе́нсииNení to daleko.Э́то недалеко́.Jsem tady.Я здесь.Odkud jste?Вы отку́да?
 3. (konat se, nastat) быть, происходи́ть, случа́ться
 4. (v situaci, stavu) быть, находи́тьсяbýt v platnostiиме́ть си́луbýt proбыть заbýt mimo provozне рабо́тать
 5. (patřit) быть, принадлежа́ть
 6. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(o pocitu, dojmu)Je mi teplo.Мне тепло́.Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!Co je ti?Что с тобо́й?
 7. (o věku, stáří) испо́лнитьсяhovor. Kolik mu je?Ско́лько ему́ лет?Je mi dvacet (let.).Мне два́дцать (лет).
 8. (k dispozici) быть, хвата́ть
 9. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(rovnat se)Dvě a dvě jsou čtyři.Два плюс два равня́ется четы́ре.
 10. (vyznačovat se) быть, отлича́ться
 11. (podobat se) быть похо́ж кого/что
 12. в настоя́щем вре́мени не перево́дится(vlastnost, stav)Vaše doklady jsou v pořádku.Ва́ши докуме́нты в поря́дке.Je živ a zdráv.Он жив и здоро́в.
 13. (totožnost)Není-liž pravda?Не пра́вда ли?
 14. (základ, příčina ap.) быть, явля́ться, представля́ть
 15. (o prostředí, okolnostech)Venku je zima.На у́лице хо́лодно.
 16. (pro minulý čas) бытьByl jsem tam.Я там был.
 17. (pro trpný rod) быть
 18. (pro budoucí čas) бытьBudu (tě) čekat na rohu.Я бу́ду (тебя́) ждать на углу́.
 19. (pro podmiňovací způsob) бы

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit (быть) до́лжен

hotový: být hotovmít uděláno зако́нчить/заверши́ть рабо́ту

hunt: být na huntěpřen. вы́лететь в трубу́, разори́ться, оста́ться без копе́йки

kvit: být si kvitрасквита́ться с кем

nasnadě: být nasnaděнапра́шиваться

nevhod: být nevhodnehodit se некста́ти

odkázat: být odkázánspoléhat se na koho/co полага́ться, рассчи́тывать на кого/что

plonkový: být plonkбез де́нег

buď: Buď, anebo.Ли́бо пан, ли́бо пропа́л.

co: co živ buduпока́ (я) жив бу́ду

čelo: být v čele závoduлиди́ровать, занима́ть пе́рвое ме́сто

div: Není divu, že ...Неудиви́тельно, что ...

dostání: být k dostáníмо́жно купи́ть/доста́ть

dvakrát: Není mi dvakrát dobře.Мне не сли́шком хорошо́., Мне не по себе́.

fit: být fitбыть в фо́рме

forma: být ve forměбыть в фо́рме

chuť: být bez chutiне име́ть никако́го вку́са

jiný: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

k, ke, ku: To je k neuvěření.Про́сто не ве́рится.

kontakt: být v kontaktuнаходи́ться в конта́кте

nad, nade: Je to nad slunce jasnější.Э́то ясне́е всего́.

nastydlý: být nastydlýбыть просту́жен

nebezpečí: být v nebezpečíнаходи́ться в опа́сности

neschopenka: být na neschopence(быть) на больни́чном листе́

o: být připraven hrát o všechnoгото́в идти́ ва-банк

obligo: hovor. být z obligaбыть ни при чём

obsadit: Je obsazeno.За́нято.

odchod: být na odchoduсобира́ться уходи́ть

ohraný: To je ohraná písnička.Э́то ста́рая пе́сня.

omyl: Promiňte, to je omyl. při telefonováníИзвини́те, я оши́бся но́мером.

po: Je po něm.Его́ нет в живы́х.

anděl: Nejsem žádný anděl.Я (сам) далеко́ не а́нгел.

ani: Nenašel jsem ani človíčka.Я не нашёл ни одно́й (живо́й) души́.

apríl: To byl apríl!1-ый апре́ль - никому́ не ве́рь!

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

bez sebe: Byli radostí bez sebe.Они́ бы́ли вне себя́ от ра́дости.

bezpečí: být v bezpečíнаходи́ться в безопа́сном ме́сте

bezpečný: Je to bezpečné?Э́то безопа́сно?

bezva: To je bezva!Э́то великоле́пно/чуде́сно!

bezvědomí: Je v bezvědomí.Он потеря́л созна́ние.

bláhový: Nebuď bláhový.Не будь наи́вным.

blbě: Je mi blbě.Мне пло́хо.

blbost: Co je to za blbost?Что за вздор?

bomba: To je bomba!Кру́то!, Э́то жесть!

bordel: zhrub. Co je to tady za bordel?Что за каварда́к здесь устро́или?

cítit: být cítit coпа́хнуть чем

cizí: To je mi cizí.Э́то мне чу́ждо.

cvok: Sám jsi cvok.Ты сам псих.

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čekat: Nečekal jsem to.Я э́того не ожида́л.

dál: Co bude dál?Что бу́дет да́льше?

daleko: Nový rok je ještě daleko.До Но́вого го́да ещё далеко́.

dispozice: být k dispozici komuбыть к услу́гам кого

dívat se: Je na co se dívat.Есть на что посмотре́ть.

divit se: Není se čemu divit.Не́чему удивля́ться., Неудиви́тельно.

divně: Je mi nějak divně.Мне что́-то не по себе́.

divný: Je divné, že...Стра́нно, что...

dlouho: Dlouho jsme se neviděli.Давно́ мы не ви́делись.

dnes: Kolikátého je dnes?Како́е сего́дня число́?

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

dobře: Není mi dobře.Мне не по себе́.

dohad: Jsou to jenom dohady.Э́то лишь дога́дки.

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

domněnka: To všechno jsou pouhé domněnky.Всё э́то одни́ предположе́ния.

domýšlivý: Je velmi domýšlivý.Он о́чень высо́кого мне́ния о себе́.

dosah: být v dosahuнаходи́ться в преде́лах досяга́емости

dost: Už je dost velký.Он уже́ доста́точно взро́слый.

dostat: Dostal jsem nápad.Мне пришла́ в го́лову иде́я.

dostat se: Jak jsem se sem dostal?Как я сюда́ попа́л?

dostřel: být na dostřelбыть в преде́лах досяга́емости стрельбы́

doufat: Doufám, že jste mě pochopili.Вы меня́, наде́юсь, по́няли.

dovolat se: Nemohl jsem se k vám dovolat.Я не мог к вам дозвони́ться по телефо́ну.

dovolená: být na dovolenéбыть в о́тпуске

doživotí: být odsouzen na doživotíполучи́ть пожи́зненное заключе́ние

drn: přen. Už je dávno pod drnem.Он уже́ давно́ в моги́ле.

drobnost: To jsou drobnosti.Э́то всё ме́лочи.

důležitý: To není důležité.Э́то не ва́жно.

důstojnost: Je to pod mou důstojnost.Э́то ни́же моего́ досто́инства.

dvacet: Už mu není dvacet. není nejmladšíОн уже́ не мо́лод.

energie: Je plný energie.Он по́лон эне́ргии.

evidentní: Je evidentní, že...Очеви́дно, что...

extáze: být v extáziбыть в состоя́нии экста́за

fakt: To je fakt.Э́то факт.

fér: To není fér!Э́то не че́стно!

fuk: Je mi to fuk.Мне э́то по плечу́/по бараба́ну/до ла́мпочки.

grogy: Boxer je grogy.Боксёр в состоя́нии гро́гги.

gusto: Je to podle mého gusta.Э́то по моему́ вку́су.

být: být mimo provozне рабо́тать