Hlavní obsah

buď, buďto

Vyskytuje se v

больни́ца: být propuštěn z nemocniceвы́писаться из больни́цы

больни́чный: být na nemocenskéбыть на больни́чном

быть: být po kom otci ap.быть (весь) в кого

винова́тый: Ač nevinen, byl uznán vinným.Без вины́ винова́тый.

вре́мя: Kolik je hodin?Ско́лько вре́мени?

для: není proč, na nicне для чего́

жева́ть: být jako obehraná deska жева́ть жва́чку

и́споведь: být u zpovědiбыть на и́споведи

конкре́тно: mluvit k věci, být konkrétníговори́ть конкре́тно

копе́йка: stojí to pár halířů, je to levnéкопе́йки сто́ит

кото́рый: Kolik je hodin?Кото́рый час?

кро́шка: není ani trochaни кро́шки нет

кто: Kdo je (to)?Кто там?

курс: (Už) je v obraze.Он уже́ в ку́рсе.

лад: Je to na dobré cestě.Де́ло пошло́ на лад.

любе́зный: Buďte tak laskav(i).Бу́дьте любе́зны.

благода́рный: Jsem vám velmi vděčný.Я вам о́чень благода́рен.

бо́лее: Je to více než zajímavé.Бо́лее чем интере́сно.

бо́льше: Další otázky nejsou?Бо́льше нет вопро́сов?

бред: Co je to za pitomost?Что за бред?

броса́ться: být nápadný, bít do očíброса́ться в глаза́

бурда́: To není polévka, to je břečka.Не суп, а кака́я-то бурда́.

ва́жно: Je to velmi důležité.Э́то о́чень ва́жно.

вблизи́: Škola je blízko domu.Шко́ла вблизи́ от до́ма.

ве́ять: Ve vzduchu je (cítit) jaro.Ве́ет весно́й.

вздохну́ть: není čas na odpočinekвздохну́ть не́когда

вку́сно: Moc dobré!, To je dobrota!О́чень вку́сно!

власть: být pod (nad)vládou/vlivem kohoбыть под чьей вла́стью

вот: Tady je náš dům.Вот наш дом.

впереди́: být ve vedení быть впереди́

встреча́ть: Jak budete slavit Silvestra?Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?

вы́боина: Cesta je samá díra.На доро́ге вы́боина на вы́боине.

вы́быть: přestat být studentemвы́быть из числа́ студе́нтов

вы́даться: být podobný otciвы́даться в отца́

вы́рвать: Pozvracel jsem se.Меня́ вы́рвало.

вы́ставка: Výstava byla otevřena.Вы́ставка откры́лась.

вы́ход: Není jiné východisko.Нет друго́го вы́хода.

вы́ходец: Pocházím z..., Jsem původem z...Я вы́ходец из...

гадю́ка: Není to ženská, ale zmije.Не же́нщина, а гадю́ка.

ги́блый: Je to ztraceno.Э́то ги́блое де́ло.

го́дный: Byl uznán schopným vojenské služby.Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.

голова́: Pusť to z hlavy., Nech to být.Не бери́ в го́лову.

гололе́дица: Na cestách je náledí.На доро́гах гололе́дица.

горе́ть: V okně je vidět světlo., Okno svítí.В окне́ гори́т свет.

го́рько: To je smutné.Э́то го́рько.

да: Jsme všichni? Ano.Все здесь? Да.

дво́е: Byli jsme dva.Нас бы́ло дво́е.

дели́ться: Deset je dělitelné pěti.Де́сять дели́тся на пять.

де́ньги: nemít peníze, být švorcне при деньга́х кто

доба́вить: Není co dodat.Доба́вить не́чего.

довести́сь: Měl jsem příležitost se s ním setkat.Мне довело́сь встре́титься с ним.

доводи́ться: Je mým strýcem.Он мне доводи́тся дя́дей.

договори́ться: Fajn. Jsme domluveni., Ujednáno.Ла́дно. Договори́лись.

допуска́ться: Je povolen odklad platby.Допуска́ется отсро́чка платежа́.

есть: Zákon je zákon.Зако́н есть зако́н.

жаль: Je mi to moc líto.Мне о́чень жаль.

жа́рко: Dnes je strašně teplo.Сего́дня о́чень жа́рко.

живо́й: Není mezi živými.В живы́х (его́) нет.

жуть: To je hrůza!Жуть кака́я!

за: řada je na toběо́чередь за тобо́й

зада́ться: být cílem, dát si za cíl coзада́ться це́лью

за́нятый: Je zaneprázdněný., Nemá čas.Он за́нят.

запре́т: být zakázánбыть под запре́том

звоно́к: Měl jsem telefonát., Volali mi.Мне поступи́л звоно́к.

зде́шний: Jste místní?Вы зде́шние?

здо́рово: To je paráda!Вот здо́рово!

значи́тельный: Je to důležitý člověk.Он челове́к значи́тельный.

зна́читься: být uvedený v seznamuзна́читься в спи́ске

и́ли: Buď odejde on, nebo já.И́ли он уйдёт, и́ли я.

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

истека́ть: Dnes končí lhůta., Dnes je poslední termín.Сего́дня истека́ет срок.

исхо́д: Není jiné východisko.Друго́го исхо́да нет.

каза́ться: Myslel jsem si, že má pravdu.Мне каза́лось, что он прав.

како́й: Zapomněl, co je dnes za den.Забы́л, како́й сего́дня день.

кома́ндовать: velet pluku, být velitelem plukuкома́ндовать полко́м

коню́шня: Co to je za chlívek ve tvém pokoji?Что за коню́шня у тебя́ в ко́мнате?

кра́йне: Je to mimořádně důležité.Э́то кра́йне ва́жно.

крути́ться: být pořád v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

куда́: K čemu je ti tolik peněz?Куда́ тебе́ сто́лько де́нег?

ла́мпочка: Je mi to fuk.Мне до ла́мпочки.

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

мы́сленно: V duchu jsme s vámi.Мы́сленно мы с ва́ми.

на: být v práciбыть на рабо́те

наро́д: V sále je mnoho lidí.В за́ле мно́го наро́ду.

наско́лько: Pokud je známo...Наско́лько поня́тно...

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.