Hlavní obsah

toto

Vyskytuje se v

tento: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtenbližší ze dvou dieser - jener, dieser - der da

příležitost: k této příležitostizu dieser Gelegenheit

způsob: tímto způsobemauf diese(r) Weise

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kulhat: Toto přirovnání kulhá.Dieser Vergleich hinkt.

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

podněcovat: Tato kniha podněcuje k přemýšlení.Dieses Buch regt zum Nachdenken an.

podstoupit: Jsi toto riziko ochoten podstoupit?Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?

pohlcovat: Tento materiál pohlcuje vlhkost.Dieses Material saugt Feuchtigkeit auf.

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

přeskočit: Toto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.

při: při této příležitostibei dieser Gelegenheit

přípoj: Tento rychlík nemá přípoj.Dieser Schnellzug hat keinen Anschluss.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

spočívat: Toto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

umlčet: Tímto prohlášením umlčel kritiku.Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.

vepsat se: Tento čin se vepsal do dějin.Diese Tat ging in die Geschichte ein.

vést: Tato cesta vede do vsi.Dieser Weg führt ins Dorf.

vyblednout: Tyto fotky už vybledly.Diese Fotos sind schon verblasst.

vyhovovat: Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.Dieses Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

vzpouzet se: Vzpouzím se této myšlence.Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zapít: Tyto léky musíte pořádně zapít.Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.

zaspat: V tomto týdnu třikrát zaspal.In dieser Woche hat er schon dreimal verschlafen.

značit: Tento signál značí...Dieses Signal bezeichnet...

an: v tento den, toho dnean diesem Tag

diesseitig: stavět na tomto břehuam diesseitigen Ufer bauen

hier: od této dobyvon hier an

Hinsicht: po této stráncein dieser Hinsicht

in: v této knizein diesem Buch

Jahr: tento rokdieses Jahr

nun: od tohoto okamžikuvon nun ab

ungeachtet: navzdory této skutečnostiungeachtet dieser Tatsache

abschneiden: Tato stezka je zkratka.Dieser Pfad schneidet ab.

Abschnitt: Tento ústřižek dobře uschovejte!Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!

anbelangen: co se mě/této věci týká...was mich/diese Sache anbelangt...

anfangen: Začala těmito slovy...Sie fing mit diesen Worten an...

anhaften: Špína pořádně lpí na tomto místě.Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.

auskommen: S tímto platem vůbec nevyjdu.Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.

austreiben: Těmto zlozvykům tě ještě odnaučím!Diese Unsitte werde ich dir schon noch austreiben!

ausweisen: Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.

bedienen: Kdo obsluhuje u tohoto stolu?Wer bedient an diesem Tisch?

beeinflussen: Tento autor je ovlivněný Böllem.Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.

beschaffen: Tento artikl se dal těžko sehnat.Der Artikel war schwer zu beschaffen.

bestehen: Na této částce trvám!Auf dieser Summe bestehe ich!

betreffen: Tento úkol se týká každého.Diese Aufgabe betrifft jeden.

betreten: Do tohoto obchodu už nevkročím.Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.

bewähren: Tento lék se výborně osvědčil.Dieses Medikament hat sich bestens bewährt.

bewegen: Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.Diese Theorie bewegt ihn schon lange.

bewirken: Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

bumsen: Na této křižovatce dojde minimálně pětkrát týdně ke srážce.přen. An dieser Kreuzung bumst es mindestens fünfmal wöchentlich.

datieren: Dopis je datován 15. ledna tohoto roku.Der Brief datiert vom 15. Januar dieses Jahres.

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

dieser, diese, dieses: Toto místo (tady) je volné.Dieser Platz (hier) ist frei.

direkt: Tato ulice vede přímo do centra.Diese Straße führt direkt ins Zentrum.

dulden: Tato záležitost nesnese/nestrpí odkladu.Diese Angelegenheit duldet keinen Aufschub/keine Verzögerung.

durchleuchten: Všechny osoby z okolí tohoto politika se prověřovaly.Alle Personen im Umfeld des Politikers wurden durchleuchtet.

dürfen: V této místnosti se nesmí kouřit.In diesem Raum darf man nicht rauchen.

Ehre: Toto pozvání by si měl pokládat za čest.Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.

eignen: Tato váza se hodí jako dárek.Diese Vase eignet sich als Geschenk.

eindringen: Ještě jsem nepronikl do tohoto problému.Ich bin noch nicht in dieses Problem eingedrungen.

einlaufen: Všechny dopisy chodí na toto oddělení.Alle Briefe laufen bei dieser Abteilung ein.

einziehen: Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.

entgelten: Odvděčil se mi za tuto práci nevděkem.Er entgalt mir diese Arbeit mit Undank.

erlernbar: Tento jazyk se dá snadno naučit.Diese Sprache ist leicht erlernbar.

fallen: Toto tabu konečně padlo.Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.

fortwirken: Tato básnická sbírka je působivá ještě i dnes.Diese Gedichtsammlung wirkt noch bis heute fort.

Führung: Ztratili jsme vůdčí postavení v této oblasti.Wir haben die Führung auf diesem Gebiet verloren.

geeignet: Na tuto práci se nehodí.Er ist für diese Arbeit nicht geeignet.

gehen: O co jde v tomto filmu?Worum geht es in diesem Film?

gelten: Tato mince nemá velkou hodnotu.Diese Münze gilt nicht viel.

gruseln: Při tomto pohledu se třese hrůzou.Es gruselt ihn/ihm vor diesem Anblick.

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

handeln: U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.

herhaben: Odkud máš tuto zprávu?Wo hast du diese Nachricht her?

hervorrufen: Tuto nemoc vyvolává virus.Diese Krankheit wird durch ein Virus hervorgerufen.

hierdurch: Tímto vám sdělujeme, že...Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...

hinausführen: Tyto dveře vedou do dvora.Diese Tür führt in den Hof hinaus.

kribbelig: Toto věčné čekání mě dost vytáčí.Dieses ewige Warten macht mich ganz kribbelig.

lang: podél této ulicediese Straße lang

tamten: tento - tamtenodkazuje na vzdálenější se dvou dieser - der da