Hlavní obsah

steh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (při šití) der Stichpřišít co několika stehyetw. mit einigen Stichen zunähenozdobný stehder Zierstich
  2. (chirurgický) die Naht, die Sutur

Vyskytuje se v

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen

fronta: stát ve frontěin der Schlange stehen

nahoře: být nahoře v seznamuoben auf der Liste stehen

písemný: udržovat písemný styk s kýmim Schriftverkehr mit j-m stehen

pozornost: být středem pozornostiim Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

proud: co je pod proudemetw. steht unter Strom

stát: stát na strážiWache stehen

vzhůru: co je vzhůru nohamaetw. steht auf dem Kopf, etw. geht rund

bariéra: stát za bariérouhinter der Barriere stehen

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

dál: Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.

dlužník: Zůstávám vaším dlužníkem.Ich stehe in Ihrer Schuld.

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

finále: být ve fináleim Finale stehen

hned: Stál hned vedle.Er stand gleich daneben.

hnutí: stát bez hnutíregungslos stehen

hrbit se: Nehrb se! stůj rovněSteh gerade!

moc: To není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

napětí: žít v neustálém napětíunter ständigem Stress stehen

napravo: stát napravo od oknarechts vom Fenster stehen

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

nastojato: skladovat co nastojatoetw. stehend aufbewahren

nejistý: stát na nejistých nohouauf unsicheren Beinen stehen

netrhnout se: V kanceláři se telefony netrhnou.Im Büro stehen die Telefone nicht still.

ohromně: Ohromně ti to dnes sluší.Heute steht es dir großartig.

okolo: Stál uprostřed, ostatní okolo.Er stand in der Mitte, die anderen ringsherum.

ozdobný: ozdobný stehdie Ziernaht, der Zierstich

pás: stát ve vodě po pásim Wasser bis zur Taille stehen

pasovat: To ti pasuje.Das passt/steht dir gut.

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

pod, pode: být pod proudemunter Strom stehen

proti: Stáli proti sobě.Sie standen sich gegenüber.

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

překážet: Nepřekážej tady!Steh nicht im Weg rum!

při: Jsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

přímo: stát přímogerade stehen

pult: stát za pultemhinter dem Ladentisch stehen

seknout: Ty nové šaty ti seknou!Das neue Kleid steht dir!

seknout: Sekne mu to!Es steht ihm gut!

stát: stát ve frontěin der Schlange stehen

stráž: stát na strážiWache stehen

svíčka: stát rovně jako svíčkakerzengerade stehen

sypat: Počítačová firma dnes dobře sype.Eine Computerfirma steht heute gut im Preis.

šok: být v šokuunter Schock stehen

špička: stát na špičkáchauf den Zehen stehen

těsně: Stáli těsně vedle sebe.Sie standen eng nebeneinander.

tón: Sluší mu teplé tóny.Ihm stehen warme Farbtöne.

uprostřed: stát uprostřed náměstíin der Mitte des Platzes stehen, mitten auf dem Platz stehen

ustálit se: Ručička váhy se ustálila.Der Zeiger der Waage blieb stehen.

vést si: vést si slušněsich gut stehen

vevnitř: stát vevnitř čehoinnerhalb etw. Gen stehen

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

vypnout: Vypnul budík a vstal.Er machte den Wecker aus und stand auf.

vystát: vystát dlouhou frontuin einer langen Schlange stehen

záda: Stáli zády k sobě.Sie standen Rücken an Rücken.

zástup: stát v zástupuin Reihe stehen

zle: Vede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

debata: hovor. To je bez debaty.Das steht nicht zur Debatte.

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

hrom: Zůstal, jako kdyby do něj hrom uhodil.Er stand da wie vom Blitz getroffen.

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kolébka: přen. stát u kolébky čehoan der Wiege etw. Gen stehen

kontrola: být pod kontrolouunter Kontrolle stehen

korespondence: vést korespondenci s kýmmit j-m im Briefwechsel stehen

noha: stát na hliněných nohouauf wackeligen Beinen stehen

pozadí: stát v pozadí čehoim Hintergrund etw. Dat stehen

psát: To si piš!Das steht fest!

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

vystát: vystát důleksich die Beine abstehen, sich die Beine in den Leib stehen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

andersherum: andersherum stehenstát obráceně

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

beiseite: Sie stand beiseite.Stála stranou.

Kauf: zum Kauf stehenbýt na prodej

Kommando: unter j-s Kommando stehenbýt pod velením koho

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

Schlange: Schlange stehenstát ve frontě/v řadě

Verbindung: mit etw. in Verbindung stehensouviset, být v souvislosti s čím

Verdacht: in/unter Verdacht stehenbýt podezřelý/v podezření

Verfügung: j-m zur Verfügung stehenbýt komu k dispozici o věci

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Zentrum: im Zentrum von etw. stehenstát ve středu čeho pozornosti ap.

Abseits: im Abseits stehenbýt v ofsajdu

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).