Hlavní obsah

faillir [fajiʀ]

Vyskytuje se v

falloir: potřebuje kdo coil faut qqch à qqn

faux: nepřesněà faux

inscrire: contre qqch (právně) popírat platnost čehos'inscrire en faux

jeton: falešníkfaux jeton

pas: klopýtnutí, chybný krok, přen. faux pasfaux pas

platane: (javor) klenfaux platane

pli: záhyb, fald(faux) pli

porte-à-faux: přečnívající, letmo uložený, letmýen porte-à-faux

sonner: znít falešněsonner faux

tant: zdaleka ne, ba (právě) naopaktant s'en faut

témoignage: křivá výpověď, křivé svědectvífaux témoignage

ami: zrádné slovo slovo, které má podobnou formu jako určité slovo v cizím jazyce, ale má jiný významling. faux ami

bourdon: trubecfaux bourdon

bruit: falešná zprávafaux bruit

cil: umělé řasyfaux cils

frais: nepředvídané nákladyfaux frais

penser: uvažovat/usuzovat správně/nesprávněpenser juste/faux

poivrier: mnišský pepř drmek obecnýfaux poivrier

porter: nebýt podepřen, volně přečnívatporter à faux

prophète: falešný prorok, podvodníkfaux prophète

chanter: zpívat čistě/falešněchanter juste/faux

en: Je třeba o tom mluvit.Il faut en parler.

exagérer: Nic se nemá přehánět!Il ne faut rien exagérer !

faillir: Málem jsem upadl.J'ai failli tomber.

le, la: Odejděte, je to nutné.Partez, il le faut.

nourrir: Musíte jíst.Il faut vous nourrir.

SAMU: Musíme zavolat záchranku.Il faut appeler le SAMU.

avec: Musíme si nějak poradit! s tím, co mámeIl faudra bien faire avec !

bond: nechat koho na holičkáchfaire faux bond à qqn

comparable: Nelze srovnávat hrušky s jablky.Il faut comparer ce qui est comparable.

corde: V domě oběšence nemluv o provaze.Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.

corps: (Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.Il faudra me passer sur le corps.

cul: = pokrytechovor. faux cul

demain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.

fleur: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

jeunesse: Ať se mládí vydovádí.Il faut que jeunesse se passe.

jour: špatné světlo/osvětlenífaux jour

lendemain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

moindre: Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.De deux maux, il faut choisir le moindre.

ours: Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

poing: Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášetIl faut serrer les poings.

précipiter: Nic se nemá uspěchat.Il ne faut rien précipiter.

servir: Pozdě bycha honit.Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

soigner: Měl by ses dát léčit. jsi blázenhovor. Il faut te faire soigner.

falešný: falešný svědek křivýfaux témoin

křivý: křivé svědectvífaux témoignage

patřit se: Jak se patří.Comme il faut.

podotknout: Nutno podotknout, že...Il faut remarquer que +subj.

potřeba: Je potřeba co udělat.Il faut faire qqch.

prorok: falešný prorokfaux prophète

přísaha: práv. křivá přísahafaux serment, parjure

přísahat: křivě přísahatfaire un faux serment, se parjurer

svědectví: křivé svědectvífaux témoignage

špatný: poskytnout špatnou informacidonner un faux renseignement

zpráva: falešná zprávafaux bruit, fausse nouvelle

zubatá: zubatá s kosouFaucheuse , Mort portant sa faux

div: Div že se neutopil.Il a failli/manqué de se noyer.

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

jak: Jak je třeba.Comme il faut.

letět: Musím letět.Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.

muset: Musím s ní mluvit.Il faut (absolument) que je lui parle.

nesmět: Nesmí se dělat co.Il ne faut pas faire qqch.

třeba: Je třeba udělat co.Il faut faire qqch.

zapotřebí: je zapotřebí udělat coil faut faire qqch

dokud: Železo se musí kout, dokud je žhavé.Il faut battre le fer quand il est chaud.

kámen: Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.Il faut rendre le bien pour le mal.

když: Když už, tak už. úplněQuand le vin est tiré, il faut le boire.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Il ne faut rien précipiter.

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

muž: Slovo dělá muže.Il faut tenir (sa) parole.

nadrobit: Co sis nadrobil, to si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

prorazit: Hlavou zeď neprorazíš.Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.

spadnout: Žádný učený z nebe nespadl.Il faut en tout un apprentissage, Il y a un commencement à tout.

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

zatnout: Je potřeba zatnout zuby.Il faut serrer les dents.

žhavý: Železo se musí kout, dokud je žhavé.Il faut battre le fer quand il est encore chaud.

comme: jak je třeba/se sluší/se patřícomme il faut