Hlavní obsah

as

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

Vyskytuje se v

air: vypadatavoir l'air

assez: mít čeho dostavoir assez de qqch

avantage: být tak laskav a, laskavě udělat coavoir avantage à faire qqch

avoir: mít to za/na koliken avoir pour qqch

beau: faire qqch marně dělat coavoir beau

besoin: potřebovat koho/coavoir besoin de qqn/qqch

bon: držet na koho, být s kým zadobřeavoir qqn à la bonne

cours: být v oběhuavoir cours

doute: není pochybil n'y a pas de doute

droit: faire qqch mít právo udělat coavoir le droit de

égard: qqch vzhledem, s přihlédnutím k čemu, se zřetelem, s ohledem na coeu égard à

honte: de qqn/qqch stydět se za koho/coavoir honte

impression: mít dojemavoir l'impression

intention: faire qqch mít v úmyslu (u)dělat coavoir l'intention de

lieu: konat seavoir lieu

loin: to je dálka, přen. to je velký rozdílil y a loin

lourd: mít pádnou rukuavoir la main lourde

marre: de qqn/qqch mít koho/čeho dost/plné zubyen avoir marre

peur: pour qqn mít strach o koho, de qqn/qqch mít strach z koho/čehoavoir peur

plein: zazobaný, prachatýplein aux as

prise: sur qqn/qqch mít (silný) vliv na koho/co, mít moc nad kým/čím, ovládat koho/coavoir prise

qualité: qqch, faire qqch být oprávněn(ý) k čemuavoir qualité pour

raison: mít pravdu, být v právuavoir raison

redire: vytknout co, najít na čem chybuavoir à redire à qqch

tendance: mít sklon(y) k čemuavoir tendance à faire qqch

tort: nemít pravdu, být na omylu, mýlit seavoir tort

trouillomètre: mít plný gatě, být posranej až za ušimaavoir le trouillomètre à zéro

trouver: shodou okolností být/mítse trouver être/avoir

usage: de qqch vládnout čímavoir l'usage

abomination: ošklivit si, hnusit si, protivit si koho/coavoir qqn/qqch en abomination

affaire: mít s kým co do činěníavoir affaire à qqn

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

allure: chovat se hrděavoir fière allure

amitié: mít koho v lásce, být komu nakloněnavoir de l'amitié pour qqn

application: zobrazení množiny A na množinu Bapplication de l'ensemble A vers l'ensemble B

après: když promluvilaprès avoir parlé infinitif passé

aptitude: mít velké nadání pro coavoir une grande aptitude à/pour faire qqch

aspiration: mít vznešené touhyavoir de nobles aspirations

berlue: mít vidinyavoir la berlue

bougeotte: být pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.avoir la bougeotte

bouton: mít pupínky hlavně o aknéavoir des boutons

but: mít v životě cílavoir un but dans la vie

caisse: být ožralýavoir une caisse

calendrier: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

carré: čtyři esacarré d'as

cerné: mít kruhy pod očimaavoir les yeux cernés

cesse: neustat, dokud ne...n'avoir (point) de cesse que...

chance: mít štěstíavoir de la chance

charge: mít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starostiavoir la charge d'une famille

chargé: mít těžký žaludekavoir l'estomac chargé

charpente: být dobře stavěnýavoir une solide charpente

chose: Něco mu je.Il a quelque chose.

classe: být vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidechavoir de la classe

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

comportement: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard de qqn

confiance: mít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemuavoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqch

connaissance: poznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čímavoir connaissance de qqch

couleur: mít krásnou barvu pletiavoir de belles couleurs

court: být krátkozraký, být omezenýavoir la vue courte

coutume: mít ve zvyku dělat coavoir coutume de faire qqch

crevasse: mít popraskané ruceavoir des crevasses aux mains

dalle: mít hladavoir la dalle

déférence: mít úctu ke komuavoir de la déférence pour qqn

démangeaison: mít sto chutí (u)dělat coavoir une démangeaison de faire qqch

dépit: mít zlostavoir du dépit

devers: mít co při soběavoir qqch par-devers soi

dignité: mít svou důstojnostavoir de la dignité

don: mít dar výřečnostiavoir le don de la parole

double: dvě jedničky v dominudouble as

embarrassé: mít zkažený žaludekavoir l'estomac embarrassé

embonpoint: mít sklon k tloustnutíavoir tendance à l'embonpoint

entrée: mít otevřené dveře u kohoavoir ses entrées chez qqn

envie: mít chuť na koho/co, toužit po kom/čemavoir envie de qqn/qqch

épais: mít tlusté prstyavoir des doigts épais

équité: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

esprit: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

estime: vážit si kohoavoir de l'estime pour qqn

facile: být výmluvnýavoir la parole facile

faconde: mít (dobrou) vyřídilkuavoir de la faconde

faim: mít hladavoir faim

a: nota aA