Hlavní obsah

brejk

Vyskytuje se v

back: zdolat nejobtížnější část čeho úkolubreak the back of sth

brake: těžké brány k rozbíjení hrudbrake (harrow)

break: osvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čehobreak free of sth

break down: rozložit co reakcí - na složky ap.break sth down

break in: zaučit, zaškolit koho na novou práci, činnost ap.break sb in

break up: ztrácet se signál při hovoru přes mobilní telefonbe breaking up

broke: přijít na mizinu, zbankrotovatgo broke

faith: zradit koho/co, zpronevěřit se komu/čemu, nedodržet slibbreak faith with sb/sth

ground: vkročit na panenskou půdu, učinit něco průkopnickéhobreak new ground

heart: zlomit srdce komu nešťastnou láskoubreak sb's heart

ice: prolomit ledybreak the ice

silence: about sth přestat mlčet, (konečně) promluvit o čem již dále netajitbreak one's silence

wind: (u)pšouknout si, (u)prdnout sibreak wind

apply: (začít) brzditapply the brakes

band: pásová brzdatech. band brake

bank: rozbít bank ve hřebreak the bank

booster: servobrzdatech. booster brake

braking: brzdná dráhabraking distance

breaking: mimořádné zprávybreaking news

broken: rozbít se, zlomit seget broken

broken-hearted: mít zlomené srdcebe broken-hearted

bulk: začít s vykládkou z lodi, rozdělit náklad do menších částíbreak bulk

caliper: čelisťové brzdycaliper brakes

contact: přerušit spojení s kýmbreak contact with sb

cover: vylézt z úkrytu, opustit úkrytbreak cover

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

disc: kotoučové brzdytech. disc brakes

drum: bubnová brzdatech. drum brake

enter: násilím vniknout kampráv. break and enter sth

even: padesátiprocentní šanceeven break

free: osvobodit se, vymanit sebreak free

friction: třecí plocha/úhel/ložisko/brzdyfriction area/angle/bearing/brakes

gallop: dát se do tryskubreak into gallop

home: rozvrácená rodinabroken home

law: porušit zákonbreak the law

line: čárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čáradashed/broken/wavy/dash-and-dot line

lining: brzdové obloženíbrake lining

loose: utrhnout se, uvolnit se, vyrvat se zvíře, člověkbreak loose

lucky: (troška) štěstí příznivý obrat ve vývoji událostíBrE lucky break

marital: rozpad manželstvímarital break-up

off: odlomit (se)break off

parachute: brzdný padákparachute brake

peace: (na)rušit klid/mír/veřejný pořádekbreak the peace

pedal: protisměrná brzda, torpédo na koleback pedal brake

pneumatic: pneumatická brzdapneumatic brake

prison: útěk z vězeníprison break

routine: vytržení z rutinybreak from routine

rule: porušit pravidlabreak the rules

seal: rozlomit pečeťbreak a seal

service: provozní brzdatech. service brake

shooting: kombi autoBrE zast. shooting brake

sound barrier: překonat rychlost zvukubreak the sound barrier

spring: jarní prázdniny hl. na VŠspring break

stone: naprosto švorcstone-broke

strain: pevnost v tahu lana ap.tech. breaking strain

take: dát si pauzutake a break

truce: porušit příměříbreak a truce

vow: porušit (svůj) slibbreak one's vow

bone: zlomená kostbroken bone

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

clean: nadobro opustit koho/comake a clean break with sb/sth

demonstration: rozehnat demonstracibreak up a demonstration

have: On to rozbil, že?He has broken it, hasn't he?

minute: pětiminutová pauzaa five minute break

neck: zlomit vazbreak the neck

promise: porušit čí slibbreak one's promise

record: překonat rekordbreak the record

short: dát si krátkou pauzutake a short break

logjam: přinést posun v patové situaci, odstranit překážku v komunikaci ap.publ. break the logjam

asistent: (nouzový) brzdový asistent(emergency) brake assist

bez, beze: bez přestáníincessantly, ceaselessly, nonstop, dnem i nocí (a)round the clock, all the time, without a break

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

American: American planplná penze v hotelu

board: full boardplná penze

-breasted: full-breasteds plnými ňadry žena

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

continuous: continuous lineplná čára

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

eventful: eventful lifebohatý život, život plný zážitků

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fig: in full figvyfiknutý, v plné parádě oblečený

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému, být podělaný strachy/vyklepaný

justification: with justificationplným právem, oprávněně

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

loaded: loaded with ironyplný ironie

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

pump: slang. pump up the volumepustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

right: as of rightplným právem, podle práva

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

stacked: stacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho, zaplněný, nacpaný, zaplněný, zaskládaný, zavalený čím, zaskládaný čím

starlit: starlit nighthvězdná noc, noc plná hvězd

stuffiness: (nasal) stuffinessucpaný nos, plný nos

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

backing: have the full backing of sb/sthmít plnou podporu koho/čeho

gangbuster: go/be going gangbustersskvěle šlapat, jet na plné obrátky/plný plyn

čára: continuous line, silniční též solid lineplná čára

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

na: at full throttlena plný plyn

penze: full board, AmE American planplná penze hotelová ap.

plný: solid tyretech. plná pneumatika bez dutiny

plyn: i přen. at full throttlena plný plyn

polní: full kit/combat gearplná polní

právem: be justified in doing sthplným právem udělat co

proud: be in full swing/flow/floodbýt v plném proudu

rozsah: fully, in its entiretyv plném rozsahu

rychlost: at high/full speedvelkou/plnou rychlostí

smog: smoggyplný smogu město ap.

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

úvazek: work full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment(pracovat na) plný/poloviční úvazek

zbroj: in full armourv plné zbroji

energie: full of energyplný energie

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

zpola: only half-fulljen zpola plný

obrátka: in full swing, in top gearna plné obrátky rozjetý hl. přen.

plíce: scream from the top of one's lungskřičet z plných plic

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho

pecka: naplno at full blast, at full throttle, s maximálním vypětím flat outna plný pecky