Hlavní obsah

stood [stʊd]

Související hesla

pt&pp of stand

Vyskytuje se v

ease: (stand) at easepohov rozkaz

firm: stand firm on sthstát si pevně za svým, být neústupný v čem, nezměnit postoj k čemu

ghost: not to stand a ghost of a chance of doing sthmít minimální šanci, nemít nejmenší šanci udělat co

ground: stand one's groundtrvat na svém, stát si za svým

hair: make sb's hair stand on endnahánět hrůzu komu až vlasy vstávají hrůzou

proud: stand proud of sthvyčnívat, trčet z čeho

stand: stand (up)stát na nohou ap.

stand up: stand sb upnepřijít na rande/schůzku s kým

trial: stand trialfor sth stanout před soudem, být souzen, být postaven před soud pro co pro zločin

accused: stand accused of sthbýt obviněn/obžalován z čeho, čelit obžalobě z čeho

apart: stand with one's legs apartstát s nohama od sebe

arm: stand of armskompletní výzbroj pro jednoho vojáka

army: standing armystálé vojsko, vojáci v činné službě

at: stand at easestát v pohovu

away: stand awayodstávat límeček ap., stát opodál z respektu ap.

back: stand back to backstát zády k sobě

bobbin: text. bobbin standcívečnice

by: stand byzůstat nablízku

candidate: stand as a candidatekandidovat ve volbách

comedian: stand-up comediansólový komik/bavič varietní ap.

cruet: cruet set/standdochucovací souprava

easy: voj. Stand easy!Pohov! s rukama volně

election: stand for election, fight the electionkandidovat ve volbách

erect: stand erectstát vzpřímeně

exhibition: exhibition standveletržní/výstavní stánek

hall: hall standpředsíňová/věšáková stěna na oděvy

news: news standnovinový stánek, trafika

newspaper: newspaper standnovinový stánek

ovation: standing ovationovace vstoje bouřlivé

security: stand security for sbzaručit se za koho

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

standing: be in good standing with sbbýt zadobře s kým

stand-up: stand-up comedysólové komické vystoupení

stand up for: stand up for osfnedat se, stát si za svým, prosadit si svou

surety: stand surety for sbručit, dělat ručitele komu

test: stand the testobstát (ve zkoušce)

up: stand upvstát, postavit se, stoupnout si

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

fronta: be queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in linestát ve frontě na co

informační: information office/standinformační kancelář/stánek

komický: stand-up comedysólové komické vystoupení

nechat: keep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand upnechat koho čekat

odstát: leave to standnechat odstát pokrm ap.

pohov: (Stand) at ease!, uvolněný Stand easy!Pohov!

postoj: take a stand on sth, take an attitude to sthzaujmout postoj k čemu

pozor: stand to/at attentionstát v pozoru

přijít: come in handy, stand sb in good steadpřijít vhod komu

příkaz: standing (payment) order, banker's ordertrvalý (platební) příkaz

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

režim: stand-by (mode)pohotovostní režim nevypnutého zařízení

ručitel: stand surety for sbdělat ručitele komu

snášet: hate sb/sth, nemoci vystát ap. can't stand/bear sthnesnášet koho/co

snést: stand/bear comparison with sb/sthsnést srovnání s čím

stánek: news(paper) stand, newsstandnovinový stánek

stání: standing roommísta k stání v autobuse ap.

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

stanovisko: take a stand, adopt an attitudezaujmout stanovisko

stanoviště: taxi BrE rank/AmE stand/stance, cabstandstanoviště taxi(služby)/taxíků

start: standing/flying startpevný/letmý start

stát: stand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's gunsstát si (pevně) za svým

stoj: do sth standing (up)dělat co ve stoje

stojatý: stand-up collarstojatý límec

šance: stand/have a chancemít šanci

trvat: be insistent, hovor. neustoupit stick to one's guns, stand one's ground, prosazovat své tvrzení press one's pointtrvat na svém

vhod: come in handy to sb, BrE not go amiss, hodit se do budoucna stand sb in good steadpřijít vhod komu

vystát: hl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sthvystát frontu na co

výstavní: exhibition catalogue/area/hall/standvýstavní katalog/plocha/síň/stánek

zkouška: stand the test (of time)obstát ve zkoušce (časem)

blízko: He stood near the door.Stál blízko dveří.

dveře: He stood in the doorway.Stál ve dveřích.

jít: stand as sb's godfatherjít komu za kmotra

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

between: stand betweenstát mezi kým a jeho cílem, bránit komu v čem

obstát: stand the test, být dle očekávání pass musterobstát ve zkoušce

od, ode: He stood up from the table.Vstal od stolu.

ovace: He was given a standing ovation.Dostalo se mu mohutných ovací.

přihlížet: stand (idly) by, sit backnečinně přihlížet

rozběh: do/take a running/standing jumpskákat s rozběhem/bez rozběhu

sotva: She could barely stand.Sotva stála.

stavět: help sb to stand upstavět koho na nohy

stavět se: stand on one's headstavět se na hlavu

svíčka: do a shoulder standsport. udělat svíčku

trpět: I am not going to tolerate this., I won't stand for this.Tohle vám nebudu trpět.

udržet se: I can hardly stand.Sotva se udržím na nohou.

uhnout: Make way., Stand aside.Uhněte z cesty.

vedle: stand nearbystát vedle

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

volba: stand for election, soupeřit fight the election, stand in the electionkandidovat ve volbách

vstávat: It made my hair stand on end.Z toho mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

vydržet: stand the painvydržet bolest

vztyk: Stand up!Vztyk!

záda: stand back to backstát zády k sobě

zaujmout: take a stand on sthzaujmout stanovisko k čemu

znamenat: UN stands for United Nations.SN znamená Spojené národy.

zpříma: stand uprightstát zpříma

bít: stick/stand out (like a sore thumb), leap to the eyebít do očí být nápadný

bok: stand by sb's sidestát po boku komu podporovat ap.

cítit: He hates my guts., He can't stand me.Nemůže mě ani cítit.

křížit: stand in sb's waykřížit komu cestu překážet v záměrech

oko: stick/stand out like a sore thumbbýt jako pěst na oko

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý

za: stand up for sbpostavit se za koho

buzení: wake-up call, BrE alarm callbuzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

hovor: AmE collect/ BrE reverse charge callhovor na účet volaného

meziměstský: hl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)meziměstský hovor

místní: local callmístní hovor

nadávat: call sb (foul) names, abuse sb with obscenitiessprostě komu nadávat

nouzový: distress callnouzové volání

pohotovost: vojsko ap. be on alert, pracovní, lékař ap. be on standby (duty), na zavolání be on callmít pohotovost

pomoc: cry for help, telefonem call for helpvolat o pomoc

potřeba: answer the call of nature, relieve osfvykonat tělesnou potřebu

povolat: call sb to armspovolat koho do zbraně

povolávací: call-up papers, BrE draft noticevoj. povolávací rozkaz

přesměrování: call forwardingpřesměrování (telefonních) hovorů

stavit se: call for sb, vyzvednout pick sb upstavit se pro koho

stávka: call/declare a strikevyhlásit stávku

telefon: wake-up callbuzení po telefonu

telefonní: phone AmE booth/BrE box, BrE call box, call-boxtelefonní budka

tísňový: emergency/distress calltísňové volání

účet: BrE reverse charge call, AmE collect callhovor na účet volaného

vábnička: duck callvábnička na kachny

volání: emergency/local calltísňové/místní volání

volaný: BrE reverse the charges, AmE make a collect calltelefonovat na účet volaného

volat: BrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat na účet volaného

vypsat: call an (early) electionpolit. vypsat (předčasné) volby

vyřídit: make phone callsvyřídit (si) telefonáty

zatelefonovat: make a phone callzatelefonovat si

zavolat: BrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect callzavolat na účet volaného

zpět: call backzavolat zpět telefonem

zvaný: the so called ...tak zvaný ...

ani: He didn't even call.Ani nezavolal.

: Call them not to send it.Zavolej jim, ať to neposílají.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

doktor: Call/We need a doctor.Zavolejte/Potřebujeme doktora.

hlásit: The (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.Hlásili přeháňky. v předpovědi

jak: How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?Jak se to řekne anglicky?

jmenovat se: It is called ...Jmenuje se to ...

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

napřed: Call him first.Napřed mu zavolej.

nazvat: He called him a traitor.Nazval ho zrádcem.

nazývat: What do you call it?Jak to nazýváte?

nazývat se: What is it called?Jak se to nazývá?

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

call: call (out)(za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

call in: call sb inpřivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si koho

call on, call upon: call onsb AmE vyvolat koho žáka ap.