Hlavní obsah

lined [laɪnd]

Vyskytuje se v

cast: cast (a fishing line)nahodit udici

drop: drop sb a linenapsat (pár řádků) komu

fire: line of fire(očekávaný) směr střelby, linie palby

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

front line: be in the front linebýt v přední linii

line: give sb linesnechat koho opisovat text za trest ve škole

line up: line sth updát do řady, seřadit věci

pocket: line one's pockets(na)mastit si kapsy

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

sinker: hook, line and sinkerúplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

access: access linepřípojka hl. telefonní

automated: tech. automated lineautomatická linka

brick: stav. brick veneer/liningobezdívka

chalk: chalk lineznačkovací šňůra, hovor. brnkačka

change: sport. line change(hokejové) střídaní celé řady

checkout: checkout linefronta u pokladny

command: výp. command linepříkazový řádek

continuous: continuous lineplná čára

dot: dot-dash linečerchovaná čára

dotted: dotted linetečkovaná čára

fault: geol. fault line/blockzlomová linie/kra

hold: hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon

imaginary: imaginary linepomyslná čára

intersecting: mat. intersecting linesrůznoběžky

intersection: line of intersectionprůsečnice

lead: lead lineolovnice

lining: brake liningbrzdové obložení

marker: sport. line/field markerlajnovačka na hřiště

melodic: hud. melodic linemelodická linie

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

railway: railway lineželezniční trať

regiment: (line) infantry regiment(řadový) pěší pluk

segment: geom. line segmentúsečka

shipping: shipping line(plavební) nákladní linka

solid: solid lineplná čára

starting: starting linestartovní čára

straight: straight linepřímka

throughput: line throughputprůchodnost linky

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unemployment: AmE unemployment lineřady nezaměstnaných, nezaměstnaní

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

wave: wave linevlnovka, vlnitá čára

wavy: wavy linevlnovka

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.

během: meanwhile, někdy v té době (somewhere) along the lineběhem toho mezitím ap.

běžící: conveyor belt, celá linka assembly lineběžící pás

brusle: rollerskates, jednořadé Rollerblades, in-line skateskolečkové brusle

čára: continuous line, silniční též solid lineplná čára

čekat: queue, be queuing, AmE be lining upčekat ve frontě

dějový: story linedějová linie

dělicí: dividing linedělicí čára

drát: high-voltage power linesdráty vysokého napětí

fronta: be queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in linestát ve frontě na co

hranice: below/on the poverty line/levelna hranici/pod hranicí chudoby

hraniční: borderline, boundary linehraniční čára

kolečkový: roller skates, jednořadé in-line skateskolečkové brusle

linka: production/assembly/packaging linetech. výrobní/montážní/balicí linka

nahodit: cast the (fishing) linenahodit (udici)

papír: lined/squared paperlinkovaný/čtverečkovaný papír

plný: solid linedopr. plná čára na silnici

pomezní: sport. sideline, hraniční boundary linepomezní čára

prádlo: clothesline, washing linešňůra na prádlo

přerušovaný: broken/dashed linepřerušovaná čára

různoběžka: intersecting linesrůznoběžky

řádek: command linevýp. příkazový řádek

řadový: straight/in-line enginetech. řadový motor

sázka: be at stake/at risk/hovor. on the linebýt v sázce

sériový: series/serial/assembly-line production, průmyslová manufacturesériová výroba

služba: killed in the line of dutyzabit při výkonu služby

startovní: starting pistol/shot/linestartovní pistole/výstřel/čára

střídání: celé řady line change, pobyt hráče na ledě shiftsport. (hokejové) střídání

šňůra: clothesline, washing linešňůra na prádlo

trasa: BrE underground/AmE subway linetrasa metra

útočný: forward/attacking/v americkém fotbalu offensive linesport. útočná řada

vedení: power line(s)elektrické vedení

vlnitý: wavy linevlnitá čára

vystát: hl. BrE queue, AmE stand in line, line up for sthvystát frontu na co

záložní: midfield linesport. záložní řada

zlomkový: fraction linemat. zlomková čára

napsat: Write to me., Drop me a line.Napiš mi.

natáhnout: I stretched the lines.Natáhnul jsem šňůry.

obsadit: Hang up, the line is busy/engaged.Zavěste, je obsazeno.

pokládat: Hang on!, Hold the line!Nepokládejte! při telefonování

postavit se: join the queue/AmE linepostavit se do fronty

rovný: straight road/linerovná silnice/čára

řada: utvořit řadu form a line, line up, do fronty join the queue/AmE linepostavit se do řady

shora: the second line from the topdruhý řádek shora

silný: bold linesilná čára

srovnat se: line up, form a linesrovnat se do řady

stát: be queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sthstát ve frontě

stavět se: BrE queue/AmE line upstavět se do fronty lidé

stejný: in the same lineve stejné řadě

tečkovaný: dotted linetečkovaná čára

text: forget one's lineszapomenout text herec

tlustý: thick wall/linetlustá stěna/čára

zařadit se: join the linezařadit se do fronty

zásobovací: supply line/routezásobovací trasa

zavěšovat: Don't hang up!, Hold the line!Nezavěšuj(te)!

mezi: read between the linespřen. číst mezi řádky

namastit: line one's pocketsnamastit si kapsu hl. nečestně

vybočit: chovat se nekonformně step out of the linevybočit z řady

vybočovat: toe the linenevybočovat z řady

zajít: go too far, go overboard, cross the linepřen. zajít příliš daleko

zamilovat se: fall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinkerzamilovat se do koho až po uši

zbaštit: fall for it hook, line and sinkerzbaštit to i s navijákem

zlé: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.