Hlavní obsah

lined [laɪnd]

Vyskytuje se v

cast: cast (a fishing line)nahodit udici

drop: drop sb a linenapsat (pár řádků) komu

fire: line of fire(očekávaný) směr střelby, linie palby

firing line: in the firing linepod palbou kritiky

front line: be in the front linebýt v přední linii

line: give sb linesnechat koho opisovat text za trest ve škole

line: (somewhere) along the line(někdy) v průběhu toho, časem, v průběhu času

line: all along the line(po) celou dobu, od začátku (do konce)

line: all (the way) down the line, right down the lineodshora až dolů, úplně ve všem, (velice) důsledně bez výjimky

line: draw the line at doing sthkategoricky odmítat co

line: draw a line betweenjasně rozlišit, oddělit dvě věci, fakty ap.

line: draw a line under sthudělat tlustou čáru za čím za aférou, obdobím ap.

line: cross the linezajít příliš daleko v chování

line: drop sb a linenapsat (pár řádek) komu

line up: line sth updát do řady, seřadit věci

line up: line up with sbpostavit se za koho

pocket: line one's pockets(na)mastit si kapsy

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

sinker: hook, line and sinkerúplně, bez váhání, i s navijákem uvěřit lži ap.

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

access: access linepřípojka hl. telefonní

automated: tech. automated lineautomatická linka

brick: stav. brick veneer/liningobezdívka

chalk: chalk lineznačkovací šňůra

change: sport. line change(hokejové) střídaní celé řady

checkout: checkout linefronta u pokladny

command: výp. command linepříkazový řádek

continuous: continuous lineplná čára

dot: dot-dash linečerchovaná čára

dotted: dotted linetečkovaná čára

fault: geol. fault line/blockzlomová linie/kra

fire: move into sb's line of firevlézt komu do rány před hlaveň

front line: front-line troopsfrontová vojska

hold: hold (the line)nepokládat, nezavěšovat telefon

imaginary: imaginary linepomyslná čára

intersecting: mat. intersecting linesrůznoběžky

intersection: line of intersectionprůsečnice

lead: lead lineolovnice

line: dashed/broken/wavy/dash-and-dot linečárkovaná/přerušovaná/vlnitá/čerchovaná čára

line: solid lineplná čára silniční ap.

line: starting linestartovní čára

line: border linehraniční čára

line: do a line of sthdát si lajnu čeho drogy ap.

line: line segmentúsečka

line: výp. command linepříkazová řádka

line: fishing linerybářský vlasec

line: power linesdráty elektrického vedení

line: AmE hovor. get a line on sbpoinformovat se, něco si zjistit o kom

line: shipping linelodní dopravní společnost

line: line of businesspředmět/obor podnikání

line: lined paperlinkovaný papír

line up: line sb up for sthdomluvit čí účast na čem

line up: have sb/sth lined up for sthmít koho/co domluvené na co

lining: brake liningbrzdové obložení

marker: sport. line/field markerlajnovačka na hřiště

melodic: hud. melodic linemelodická linie

packaging: packaging line/machinebalicí linka/stroj

railway: railway lineželezniční trať

regiment: (line) infantry regiment(řadový) pěší pluk

segment: geom. line segmentúsečka

shipping: shipping line(plavební) nákladní linka

solid: solid lineplná čára

starting: starting linestartovní čára

straight: straight linepřímka

straight: ekon. straight-line depreciationrovnoměrné/lineární odpisování

throughput: line throughputprůchodnost linky

transit: AmE transit linespoj veřejné dopravy

unemployment: AmE unemployment lineřady nezaměstnaných, nezaměstnaní

unemployment: be in the unemployment linebýt nezaměstnaný

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

wave: wave linevlnovka, vlnitá čára

wavy: wavy linevlnovka

bold: bold linetučná/tlustá/silná čára

busy: Hang up, the line is busy.Zavěste, je obsazeno.

dead: The line has gone dead.Linka je hluchá., Vypadlo spojení. telefonní

line: Hold the line, please!Nezavěšujte, prosím!

line: state linestátní hranice

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

draw: draw the line betweenjasně rozlišovat v posuzování ap.

end: end of the linei přen. (naprostý) konec, hovor. konečná situace bez východiska ap.