Hlavní obsah

PO, P.O.

Vyskytuje se v

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

application: available on applicationk dostání po zaslání žádosti, k mání na žádost

armchair: armchair traveller/travelcestovatel/cestování prstem po mapě

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

aspect: in all aspectsve všech ohledech, po všech stránkách

bid: make a bid for powerpokusit se dostat k moci, sáhnout po moci

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

business: go about one's businessjít si po své práci

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

commerce: e-commerceelektronické obchody, obchodování po internetu, virtuální obchodování

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasu

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

consultation: in consultation with sbpo poradě s kým, na základě porady s kým

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

ex: ex post factoretroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)

expiration: on expirationpři/po vypršení/uplynutí

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

forty: be in one's fortiesmít po čtyřicítce věku, být čtyřicátník

four: crawl on all fourslézt po čtyřech

from: from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna

gasp: give a gaspvzdechnout, zalapat po dechu, heknout

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvaze

hunger: hunger for successtouha po úspěchu

hungover: be hungovermít kocovinu, být po opici

inch: by incheskousek po kousku, krok po kroku

Indian: gastr. Indian chickenkuře po indicku

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně, nezávisle na sobě

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti

left: on your leftpo vaší levici, nalevo

long: all year longpo celý rok

lotion: after-shave lotionvoda po holení

manner: in the manner of sth/sbna způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru koho

married: married namepříjmení po svatbě

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

mutual: by mutual consentpo vzájemné dohodě, vzájemnou dohodou

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.

over: be overskončit co, být po čem

pant: pant for breathlapat po dechu

payment: payment on invoicezaplacení ihned po obdržení faktury

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále má

piece: by the pieceod kusu placený ap., po kusech prodávat

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

right: by rightprávem, po právu

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shopping: window shoppingprohlížení výkladních skříní, chození po obchodech bez úmyslu něco koupit

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

sightseeing: guided sightseeing tourokružní jízda (po památkách), prohlídka památek s průvodcem hl. z autobusu ap.

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

small: by small degreespostupně, po troškách

stream: up/down streamproti/po proudu řeky

street: walk the streetschodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutka

sun: with the sunzleva doprava, po směru hodinových ručiček

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

climb: climb the stairsvyjít po schodech

corridor: down the corridorchodbou, po chodbě

deep: knee deeppo kolena hluboký vrstva sněhu ap.

due: after due considerationpo náležitém zvážení

feel for: He felt around for the torch.Šátral kolem sebe po baterce.

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

in: produced in millionsvyráběný po milionech

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

phone: over the phonepo telefonu, telefonicky sdělit ap.

repayable: The loan is repayable over ten years.Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.

retribution: thirst for retributiontouha po odvetě

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

run: A shiver ran down my spine.Mráz mi přejel po zádech.

sidewalk: go along/down the sidewalkjít po chodníku

take: Take this road.Jeďte po této silnici.

send: It sends shivers down my spine.Z toho mi běhá mráz po zádech., Z toho mě mrazí v zádech.