Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) segundo, dosJe půl druhé.Es la una y media...., za druhé výčet..., segundohud. druhý hlassegunda vozmat. druhá mocninasegunda potencia fling. druhá osobasegunda personadruhý stupeň (základní školy)enseñanza primaria superiorhist. druhá světová válkaSegunda Guerra f Mundial
  2. (nižšího stupně) segundo
  3. (následující) el otro, siguiente
  4. (opačný) otro, opuesto, contrarioz jednoho konce na druhýde lado a lado
  5. (jiný) otro
  6. (nově získaný, náhradní) otro, segundo
  7. (k vyjádření vzájemnosti ap.) otro, un nuevo/una nueva

Vyskytuje se v

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

mezi: přen. (estar) entre dos fuegos(být) mezi dvěma ohni

na: elevar al cuadradoumocnit na druhou

odmocnina: raíz cuadrada/cúbica/cuartadruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

po: sucesivamentejeden po druhém postupně

řadit: parearřadit po dvou

sto: dos cientosdvě stě

v, ve: a las dos de la mañanave dvě hodiny dopoledne

válka: Segunda Guerra Mundialhist. druhá světová válka

vyhotovení: en dos ejemplares, por duplicadove dvou vyhotoveních

z, ze: de segunda manoz druhé ruky

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

být: Son las dos.Jsou dvě hodiny.

celá: dos coma cincodvě celé pět

hrdlička: acaramelarpřen. cukrovat jako dvě hrdličky

jeden, jedna, jedno: uno tras otrojeden za druhým

mocnina: segunda potencia , cuadrado druhá mocnina

oba, obě: en ambos casosv obou případech

obsadit: clasificarse/quedar segundo, ocupar el segundo puestoobsadit druhé místo

oprávnění: autorización para representar a otra personaoprávnění zastupovat druhou osobu

osoba: mesa para dos (personas)stůl pro dvě osoby

patro: en el segundo pisove druhém patře

rovnat se: Tres y dos son cinco.Tři plus dvě se rovná pět.

stránka: tener dos carasmít dvě stránky

třetina: segundo terciosport. druhá třetina

umocnit: elevar un número a dosumocnit číslo na druhou

vynásobit: duplicarvynásobit dvěma

za: uno tras otrojeden za druhým jít ap.

zvolit: escoger la segunda alternativazvolit druhou možnost

dva, dvě: como dos y dos son cuatrojakože dvě a dvě jsou čtyři

hrát: jugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablohrát dvojí hru/na dvě strany

moucha: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

rána: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

rok: del año de la nana/peraz roku raz dva starý

smetiště: Dos gallos no cantan bien en un gallinero.Dva kohouti na jednom smetišti.

stát: tener la cabeza en su sitiostát oběma nohama na zemi

strana: por un lado..., por otro lado...na jedné straně..., na druhé straně...

tam: entrar a algn por un oído y salir por el otropouštět jedním uchem tam, druhým ven kdo nevěnovat pozornost ap.

tvář: hombre de dos carasčlověk dvou tváří

všude: En todas partes (se) cuecen habas.Všude chleba o dvou kůrkách. všude je to stejné

zabít: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

židle: servir a dos amossedět na dvou židlích

elevar: elevar al cuadradoumocnit na druhou

mano: a dos manosoběma rukama

par: a parespo dvojicích, po dvou

parte: por una parte..., por otra parte...na jednu stranu..., na druhou stranu...

por: uno por unopo jednom, jeden za druhým

raíz: raíz cuadradadruhá odmocnina

a: dos a dosdva na dva, dvě ku dvěma

alterno: días alternoskaždý druhý den, obden

alto: dos metros de altodva metry na výšku

cada: dos de cada tresdva ze tří

consecutivo: dos años consecutivosdva roky po sobě

cuadrado: elevar al cuadradoumocnit na druhou

dentro: dentro de dos díasza dva dny

hacer: Hace dos años que...Už jsou to dva roky, co...

llevar: Lleva dos años trabajando aquí.Pracuje tu už dva roky.

mundial: Segunda Guerra Mundialdruhá světová válka

tras: uno tras otrojeden za druhým

matar: matar dos pájaros de un tirozabít dvě mouchy jednou ranou

oído: hovor. entrar por un oído y salir por el otrojedním uchem tam a druhým ven

druhý: segunda vozhud. druhý hlas