Hlavní obsah

za

Předložka

  1. (poloha, umístění) detrás deza rohema la vuelta de la esquinaJe za domem.Está detrás de la casa.
  2. (během) durante, enza válkydurante la guerraza bílého dnea la luz del día, en pleno día, a plena luz del día
  3. (frekvence) a(za hodinu ap.) por(v průběhu ap.) en, durantejednou za časde vez en cuandojednou za měsíc/rokuna vez al mes/añoza poslední týdenen la última semana
  4. (po jaké době) dentro de, enod zítřka za tři dnyde mañana en tres díasvrátit se za chvílivolver dentro de/en un rato
  5. (posloupnost) trasjeden za druhým jít ap.uno tras otro
  6. (odměna, odplata ap.) porDěkuji za ...Gracias por ...stát za námahuvaler el esfuerzoKolik je to za noc?¿Cuánto es por una noche?Koupil to za sto eur.Lo compró por cien euros.
  7. (uchopit ap.) por
  8. (účel, prospěch) por
  9. (ve výčtu)za prvéprimero, en primer lugar
  10. (namísto někoho) por

Vyskytuje se v

babka: estar tirado (de precio)být za babku

honba: caza del tesorohonba za pokladem

chvíle: dentro de un ratoza chvíli

jméno: nombre de solterajméno za svobodna, dívčí jméno

kmotr: apadrinar a algnjít za kmotra komu

kus: precio por piezaekon. cena za kus

mít: estar casado con algnmít za ženu koho

mládí: en mis tiemposza mého mládí

modlitba: réquiem , responso modlitba za zemřelé zpívaná

nezávislost: guerra de Independenciaválka za nezávislost

pokládat: dar por supuestopokládat za samozřejmé

pokuta: multa de tráficopokuta za dopravní přestupek

pomluva: demanda por difamaciónžaloba za pomluvu

považovat: considerar correcto, tener a/por bienpovažovat za správné

pravda: dar la razón a algndát za pravdu komu

prohlášení: canonización náb. prohlášení za svatého

prosit: pedir perdónprosit za odpuštění

předpoklad: en el supuesto de que..., suponiendo que...za předpokladu, že...

přestupek: multa de tráficopokuta za dopravní přestupek

roh: a la vuelta de la esquinaza rohem

tečka: punto al final de la frasetečka za větou

účel: a fin de algza účelem čeho

uznat: validaruznat za platné

vlas: tirar del pelotahat za vlasy

ani: ¡Por nada del mundo!Ani za nic!

: El tren no sale hasta dentro de dos horas.Vlak odjíždí až za dvě hodiny.

cena: precio por piezacena za kus

císař: bajo el imperio de Carlos Vza císaře Karla V.

co: No hay de qué.Není za co. děkovat ap.

čas: de vez en cuando, přen. de Pascuas a Ramosjednou za čas, čas od času

den: dos veces al díadvakrát za den

druhý: ..., segundo..., za druhé výčet

dvakrát: dos veces a la semanadvakrát za týden

hodina: en una horaza hodinu přijít ap.

chodit: hacer novillospřen. chodit za školu

jeden, jedna, jedno: uno tras otrojeden za druhým

jednou: una vez al mesjednou za měsíc

kamera: premio a la mejor fotografíacena za nejlepší kameru

manžel: casarse con algnvzít si koho za manžela

měnit: cambiar dólares por librasměnit dolary za libry

minuta: Son las doce menos cinco (minutos).Za pět minut bude dvanáct.

moct: No es mi culpa., Yo no tengo la culpa.Já za to nemůžu.

mříž: encarcelar a algn, meter a algn entre rejasposlat koho za mříže vsadit do vězení

myšlenka: identificarse con la ideavzít myšlenku za svou

nic: no servir para nada, hovor. no valer un pitobýt na nic, nestát za nic

odpuštění: pedir perdónprosit za odpuštění

odškodnění: indemnizaciones por daños corporalesodškodnění za ublížení na zdraví

okamžik: en un momento/minutoza okamžik

okolnost: bajo estas circunstanciasza těchto okolností

optání: Gracias por preguntar.Děkuji za optání.

pakatel: comprar por cuatro duros/casi regaladodostat za pakatel

panování: bajo el reinado de Carlos IVza panování Karla IV.

pár: en unos minutos, dentro de pocoza pár minut

podmínka: bajo estas condicionesza těchto podmínek

pokus: Vale (la pena) intentarlo.Stojí to za pokus.

pomodlit se: Reza por mí.Pomodli se za mě.

prd: No vale un comino/pepino/pimiento.Stojí to za prd.

rozednění: al amanecerza rozednění

rozumný: por un precio razonableza rozumnou cenu

schytat: pagar el patoschytat to za jiného

směnit: cambiar coronas por eurossměnit koruny za eura

starý: antiguamente, en tiempos remotosza starých časů

stát: valer/merecer la penastát za to

stydět se: Se avergonzaba de él.Styděla se za něj.

ty: Te lo agradezco.Děkuji ti za to.

týden: dentro de una semanaza týden

úplněk: con la luna llenaza úplňku

válka: en la guerra, durante la guerraza války

vděčit: agradecerles la ayuda a los amigosvděčit přátelům za pomoc

vhodný: Haz lo que consideres oportuno.Dělej, jak uznáš za vhodné.

vidění: Merece la pena verlo.To stojí za vidění.

vina: inculpar a algn de algklást komu co za vinu

bačkora: Vale un pito.Stojí to za starou bačkoru.

dvanáct: en el último momentoza pět minut dvanáct

dveře: a puerta cerradaza zavřenými dveřmi jednat ap.

humno: a la vuelta de la esquinaza humny velmi blízko

klobouk: Arrópate con ello.Strč si to za klobouk.

mák: ni un bledoani za mák ani trochu

milion: ni por un millónani za milión

nehet: un higoco by se za nehet vešlo

oheň: Pondría la mano en el fuego por ella.Dal by za ni ruku do ohně.

prase: no hacer alg por nada del mundoneudělat co ani za zlaté prase

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

alterne: chicas de alternespolečnice (za peníze)

caliente: en calienteza tepla, přen. bez otálení

caza: caza del tesorohonba za pokladem, hledání pokladu

cerrado: a puerta cerradaza zavřenými dveřmi, s vyloučením veřejnosti projednávat ap.

chirona: meter en chironaposlat do chládku/za katr

comisión: a comisiónza provizi pracovat ap.

costar: cueste lo que cuesteza každou cenu, ať to stojí, co to stojí, stůj co stůj

cualquier: a cualquier precioza každou cenu, mermomocí

efecto: a tal efectoza tím účelem

ejemplo: tomar como ejemplovzít si za příklad, vzít si za vzor

entendido: tener entendido que...mít za to, že..., chápat to tak, že...

entrelazar: entrelazar las manoschytit se za ruce

esfuerzo: valer el esfuerzostát za námahu

esquina: a la vuelta de la esquinaza rohem

fin: a fin de algaby co, za účelem čeho

lima: comer como una lima/más que una limajíst jako nezavřený/za tři

madrugada: de madrugadačasně zrána, za svítání

menos: en menos deza méně než

mes: al mesměsíčně, za měsíc

mira: con miras a algza účelem čeho, s výhledem na co

momento: en el momentoza chvilku, ve chvilce, hned

multa: multa de tráficopokuta za dopravní přestupek

pelotazo: cultura del pelotazohon za penězi

por: uno por unopo jednom, jeden za druhým

razón: dar la razóndát za pravdu

resarcimiento: resarcimiento por daños corporalesodškodnění za ublížení na zdraví

terminado: dar por terminadopovažovat/prohlásit za skončené, ukončit

tráfico: multa de tráficopokuta za dopravní přestupek

valer: valer la penastát za to

vergüenza: vergüenza ajenastud za ostatní/jiného

vida: en vidaza života

agradecer: Te lo agradezco.Jsem ti za to zavázán.

amanecer: al amanecerza svítání, za úsvitu, za rozbřesku

asequible: a un precio asequibleza dostupnou/přijatelnou cenu

atrás: dejar atrásnechat vzadu/za sebou

cambiar: cambiar euros por dólaressměnit eura za dolary

cosa: no valer gran cosanestát za nic

dentro: dentro de dos díasza dva dny

doblar: doblar la esquinazahnout za roh

en: en una semanado týdne, za týden

fumar: fumarse la clasejít za školu, hodit si áčko nejít do hodiny

pecado: pagar (por) sus pecadoszaplatit za hříchy

perdón: pedir perdónprosit za odpuštění

precio: a buen precioza dobrou cenu

puta: ir/andar de putasjít/chodit za děvkama

quince: dentro de quince díasza čtrnáct dní

tras: uno tras otrojeden za druhým

vuelta: a la vuelta de la esquinaza rohem

mitad: a mitad de algv půli, uprostřed, za polovičku čeho

paso: paso a/por pasokrok za krokem

reja: hovor. entre rejasza mřížemi, za katrem ve vězení

lub: zamýšlet pretender, planearmít za lubem